Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2023-05-03 T1-157
Dėl 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Kretingos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo
2023-05-03 T1-156
Dėl pritarimo pasirašyti projekto Nr. 07-007-p-0001 "Kompleksinės paslaugos (KOPA) jungtinės veiklos sutartį Nr. 07-007-p-0001/ESFA-15
2023-05-03 T1-155
Dėl pavedimo Kretingos rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastąjai savivaldybės tarybos kompetencijai
2023-05-03 T1-154
Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų Kartenos ir Kretingos seniūnijose
2023-05-03 T1-153
Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą
2023-05-03 T1-152
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-05-02 T1-151
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
2023-05-02 T1-150
Dėl sutikimo perduoti valstybės nuosavybėn Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą
2023-04-28 T1-149
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2023-04-27 T1-148
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo
2023-04-27 T1-147
Dėl sutikimo pagerinti ar pertvarkyti turtą
2023-04-27 T1-146
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-04-27 T1-145
Dėl darbo grupės sudarymo
2023-04-27 T1-144
Dėl sutikimo perimti nekilnojamąjį turtą
2023-04-26 T1-143
Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo
2023-04-20 T1-142
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023–2024 mokslo metams nustatymo
2023-04-19 T1-141
Dėl Kretingos rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo
2023-04-19 T1-140
Dėl Kretingos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo
2023-04-17 T1-139
Dėl siūlomų Kretingos rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos kokybės išoriniam vertinimui atlikti sąrašo tvirtinimo
2023-04-17 T1-138
Dėl Kretingos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų ataskaitų
2023-04-17 T1-137
Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ 2022 metų veiklos ataskaitos
2023-04-13 T1-136
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, pajamų kaupimo ir įmokėjimo į savivaldybės biudžetą, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo
2023-04-13 T1-135
Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2022 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo
2023-04-13 T1-134
Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015-02-27 sprendimo Nr. T2-36 "Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Kretingos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2023-04-13 T1-133
Dėl pritarimo partnerystės sutarties projektui
2023-04-13 T1-132
Dėl UAB „Kretingos turgus“ 2022 metų veiklos ataskaitos
2023-04-13 T1-131
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2023-04-13 T1-130
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2023-04-13 T1-129
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2023-04-13 T1-128
Dėl išlaidų normatyvo darbo užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo
2023-04-13 T1-127
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2023-04-13 T1-126
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2023-04-13 T1-125
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro 2022 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2023-04-13 T1-124
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2023-04-13 T1-123
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-291 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos psichikos sveikatos centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo
2023-04-13 T1-122
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo
2023-04-12 T1-121
Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2023–2024 mokslo metams nustatymo
2023-04-12 T1-120
Dėl UAB Kretingos autobusų parko 2022 metų veiklos ataskaitos
2023-04-12 T1-119
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės 2022 m. metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo
2023-04-12 T1-118
Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties projektui
2023-04-12 T1-117
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-227 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-04-07 T1-116
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo
2023-04-07 T1-115
Dėl pritarimo teikiamoms kandidatūroms į Kretingos rajono savivaldybės vicemerų pareigas
2023-04-07 T1-114
Dėl paskyrimo laikinai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus
2023-04-07 T1-113
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir komitetų pirmininkų pavaduotojų paskyrimo
2023-04-07 T1-112
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo
2023-03-27 T1-111
Dėl pritarimo pasirašyti Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartĮ įgyvendinant iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bendrai finansuojamą projektą „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“
2023-03-23 T1-110
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ pakeitimo
2023-03-23 T1-109
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje patvirtinimo
2023-03-22 T1-108
Dėl Kretingos rajono savivaldybės mero ir tarybos 2022 metų veiklos ataskaitos
2023-03-20 T1-107
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-03-20 T1-106
Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kretingos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo
2023-03-20 T1-105
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitos
2023-03-20 T1-104
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-378 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-20 T1-103
Dėl pritarimo VšĮ „Minijos futbolo akademija“ 2022 metų finansinių ataskaitų rinkiniui
2023-03-20 T1-102
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-130 „Dėl Kretingos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-20 T1-101
Dėl pritarimo projekto „Kretingos dvaro sodybos grafų Tiškevičių rūmų žiemos sodo – oranžerijos modernizavimas, pritaikant ją neįgaliųjų reikmėms“ įgyvendinimui
2023-03-20 T1-100
Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų
2023-03-20 T1-99
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-184 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų 2021-2024 metų investicijų plano derinimo“ pakeitimo
2023-03-20 T1-98
Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų 2022 metų ataskaitų
2023-03-20 T1-97
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų
2023-03-20 T1-96
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaitos tvirtinimo
2023-03-20 T1-95
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendime Nr. T2-323 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos tvirtinimo“
2023-03-20 T1-94
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T2-350 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-20 T1-93
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2022 metų veiklos ataskaitai
2023-03-17 T1-92
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T2-21 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2023-03-17 T1-91
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų
2023-03-17 T1-90
Dėl pritarimo pasiūlymams pakeisti Kretingos rajono savivaldybės Darbėnų seniūnijos gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas
2023-03-17 T1-89
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2023-03-17 T1-88
Dėl Kretingos rajono kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2023-03-17 T1-87
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-12 „Dėl jaunimo nevyriausybinių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-17 T1-86
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-305 „Dėl Kretingos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo, finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-17 T1-85
Dėl pritarimo Kretingos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų veiklos ataskaitai
2023-03-17 T1-84
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos socialinių paslaugų centro 2022 metų ataskaitų
2023-03-17 T1-83
Dėl biudžetinės įstaigos Dienos veiklos centro 2022 metų ataskaitų
2023-03-17 T1-82
Dėl Kretingos rajono Salantų kultūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-03-17 T1-81
Dėl Kretingos muziejaus 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-03-17 T1-80
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-03-17 T1-79
Dėl Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-03-17 T1-78
Dėl Kretingos rajono kultūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-03-17 T1-77
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2023-03-17 T1-76
Dėl Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus 2023 metų veiklos plano tvirtinimo
2023-03-17 T1-75
Dėl Kretingos muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitų tvirtinimo
2023-03-17 T1-74
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2023-03-17 T1-73
Dėl 2023 metų Kretingos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos tvirtinimo
2023-03-17 T1-72
Dėl rašymo apsirikimo ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendime Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-21 „Dėl vaikų centralizuoto priėmimo į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
2023-03-17 T1-71
Dėl leidimo paimti ilgalaikę paskolą
2023-03-17 T1-70
Dėl Kretingos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių tvirtinimo
2023-03-17 T1-69
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-16 T1-68
Dėl ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2023-03-16 T1-67
Dėl Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo
2023-03-15 T1-66
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-92 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-14 T1-65
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-194 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-14 T1-64
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T2-187 „Dėl Kretingos rajono sveikatos priežiūros specialistų studijų rėmimo programos lėšų skyrimo tvarkos ir studijų rėmimo programos komisijos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-14 T1-63
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2-352 „Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2023-03-14 T1-62
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. T2-16 „Dėl tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo“ pakeitimo
2023-03-13 T1-61
Dėl 2022–2024 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2022 metais ataskaitos patvirtinimo
2023-03-13 T1-60
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-222 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T2-227 „Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
2023-03-13 T1-59
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto nuomos
2023-03-13 T1-58
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise