Tarybos nariai

Tomas Abelkis
Tomas Abelkis
Tarybos narys
Vilius Adomaitis
Vilius Adomaitis
Tarybos narys
Steponas Baltuonis
Steponas Baltuonis
Tarybos narys
Dalia Bieliauskienė
Dalia Bieliauskienė
Tarybos narė
Mindaugas Černeckis
Mindaugas Černeckis
Tarybos narys
Jolanta Gedvilaitė
Jolanta Gedvilaitė
Tarybos narė
Egidijus Gedvilas
Egidijus Gedvilas
Tarybos narys
Gileta Gedvilienė
Gileta Gedvilienė
Tarybos narė
Jolanta Girdvainė
Jolanta Girdvainė
Tarybos narė
Romualdas Jablonskis
Romualdas Jablonskis
Tarybos narys
Simas Končius
Simas Končius
Tarybos narys
Vaidas Kuprelis
Vaidas Kuprelis
Tarybos narys
Juozas Mažeika
Juozas Mažeika
Tarybos narys
Arūnas Merkelis
Arūnas Merkelis
Tarybos narys
Darius Petreikis
Darius Petreikis
Tarybos narys
Giedrius Petreikis
Giedrius Petreikis
Tarybos narys
Vytautas Ročys
Vytautas Ročys
Tarybos narys
Saulius Šopaga
Saulius Šopaga
Tarybos narys
Justė Stonkutė
Justė Stonkutė
Tarybos narė
Violeta Turauskaitė
Violeta Turauskaitė
Tarybos narė
Vitalija Valančiutė
Vitalija Valančiutė
Tarybos narė
Gediminas Venckus
Gediminas Venckus
Tarybos narys
Rokas Venckus
Rokas Venckus
Tarybos narys
Laimonas Žemaitis
Laimonas Žemaitis
Tarybos narys