Tarybos sprendimų projektai

Data Nr. Pavadinimas
2021-11-16 T1-348
Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-301 „Dėl pritarimo jungtinės veiklos sutarčiai“ pripažinimo netekusiu galios
2021-11-15 T1-347
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-15 T1-346
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2021-11-15 T1-345
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-5 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Kretingos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-15 T1-344
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
2021-11-15 T1-343
Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo
2021-11-15 T1-342
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais ir teisės akto pripažinimo netekusiu galios
2021-11-15 T1-341
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-11-15 T1-340
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-11-15 T1-339
Dėl savivaldybės buto pardavimo
2021-11-15 T1-338
Dėl Kretingos rajono bendrojo ugdymo mokyklų valgyklų patalpų, ilgalaikio materialiojo ir ūkinio inventoriaus nuomos
2021-11-15 T1-337
Dėl ilgalaikio nematerialiojo ir trumpalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-11-12 T1-336
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro socialinių paslaugų planinių vietų skaičiaus patvirtinimo
2021-11-11 T1-335
Dėl Kretingos rajono Kultūros paveldo apsaugos 2022-2024 m. programos tvirtinimo
2021-11-11 T1-334
Dėl pritarimo pasiūlymams pakeisti Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas
2021-11-11 T1-333
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-90 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2024 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo
2021-11-11 T1-332
Dėl šeimos gydytojų motyvavimo dirbti Kretingos rajono pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-11-11 T1-331
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. Kovo 30 d. Sprendimo Nr. T2-96 „Dėl priedo fiziniam asmeniui globėjui (rūpintojui) už vaiko globą (rūpybą) skyrimo, mokėjimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir dydžio nustatymo“ pakeitimo
2021-11-11 T1-330
Dėl Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems 2021 metais taikomas maksimalus nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo
2021-11-11 T1-329
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 „Dėl Kretingos muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo
2021-11-11 T1-328
Dėl Miško gatvės Raguviškių kaime Žalgirio seniūnijoje pratęsimo
2021-11-11 T1-327
Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio
2021-10-22 T1-326
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 15 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo
2021-10-18 T1-325
Dėl Reikšmingų kultūrinių-istorinių įvykių įprasminimo projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-10-18 T1-324
Dėl Etninės kultūros plėtros Kretingos rajone projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-10-18 T1-323
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-3 ,,Dėl leidimo paimti ilgalaikę banko paskolą" pakeitimo
2021-10-18 T1-322
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2021-10-18 T1-321
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-33 "Dėl sporto salių panaudos" pakeitimo
2021-10-18 T1-320
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-10-18 T1-319
Dėl savivaldybės buto pardavimo
2021-10-18 T1-318
Dėl nuolaidos taikymo keleiviams, važiuojantiems vietinio miesto reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais
2021-10-18 T1-317
Dėl vidaus sandorio sudarymo
2021-10-15 T1-316
Dėl kelio atkarpos neišbraukimo iš Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo
2021-10-15 T1-315
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir panaudos pagrindais
2021-10-15 T1-314
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-10-15 T1-313
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T2-284 „Dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-15 T1-312
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-127 „Dėl komisijos sudarymo“ pakeitimo
2021-10-13 T1-311
Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio
2021-10-13 T1-310
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-168 „Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo
2021-10-13 T1-309
Dėl trumpalaikio materialiojo valstybės turto nurašymo
2021-09-24 T1-308
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-09-20 T1-307
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-40 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-20 T1-306
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2021-09-17 T1-305
Dėl Globos centro ir budinčio globotojo veiklos finansavimo Kretingos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-17 T1-304
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T2-313 ,,Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir socialinių paslaugų kainų patvirtinimo" pakeitimo
2021-09-17 T1-303
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo
2021-09-17 T1-302
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-17 T1-301
Dėl techninės klaidos ištaisymo Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendime Nr. T2-260 ,,Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-228 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo" pakeitimo"
2021-09-16 T1-300
Dėl akligatvio pavadinimo Vydmantų seniūnijoje suteikimo
2021-09-16 T1-299
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T2-6 "Dėl Kretingos rajono mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo" pripažinimo netekusio galios
2021-09-16 T1-298
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T2-257 „Dėl pritarimo viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutarties projekto“ pripažinimo netekusiu galios
2021-09-16 T1-297
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-09-16 T1-296
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais
2021-09-16 T1-295
Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų teikiamų paslaugų kainų nustatymo
2021-09-16 T1-294
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir teisės akto pripažinimo netekusiu galios
2021-09-15 T1-293
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Kretingos rajono švietimo įstaigoms
2021-09-15 T1-292
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T2-133 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos ir komitetų posėdžių transliacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-15 T1-291
Dėl buto pirkimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-09-15 T1-290
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T2-249 "Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-09-15 T1-289
Dėl savivaldybės būsto pardavimo
2021-09-15 T1-288
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-93 „Dėl 2021–2023 metų Kretingos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metais įgyvendinamų priemonių tvirtinimo“ pakeitimo
2021-09-15 T1-287
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2-205 "Dėl materialaus ilgalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise" pakeitimo
2021-09-14 T1-286
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų 2021 metų II-ojo pusmečio veiklos plano tvirtinimo
2021-09-14 T1-285
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-203 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo
2021-09-13 T1-284
Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, tvirtinimo
2021-09-13 T1-283
Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-08-16 T1-282
Dėl Kretingos rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo Kretingos rajono savivaldybės saugomais pasiūlymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-08-16 T1-281
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-228 "Dėl socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo
2021-08-16 T1-280
Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo
2021-08-16 T1-279
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
2021-08-16 T1-278
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo T2-155 „Dėl Kretingos rajono mokyklų nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-16 T1-277
Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo
2021-08-16 T1-276
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-42 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto tvirtinimo" pakeitimo
2021-08-16 T1-275
Dėl Kretingos socialinių paslaugų centro globojamo (rūpinamo) vaiko aprūpinimo apranga, minkštu inventoriumi ir asmens higienos priemonėmis piniginių normų tvirtinimo
2021-08-16 T1-274
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T2-172 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais“ pakeitimo
2021-08-16 T1-273
Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-08-16 T1-272
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T2-328 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
2021-08-16 T1-271
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T2-18 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo
2021-08-16 T1-270
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl negyvenamųjų patalpų ir garažo panaudos“ pakeitimo
2021-08-16 T1-269
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti panaudos pagrindais ir teisės aktų pripažinimo netekusiais galios
2021-08-16 T1-268
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2017m. birželio 29 d. sprendimo Nr.T2-203 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo" pakeitimo
2021-08-16 T1-267
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T2-326 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo
2021-08-16 T1-266
Dėl šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo
2021-08-16 T1-265
Dėl kišenpinigių smulkioms išlaidoms dydžio patvirtinimo tėvų globos netekusiems vaikams, globojamiems (rūpinamiems) Kretingos socialinių paslaugų centre
2021-08-16 T1-264
Dėl biudžetinės įstaigos Kretingos rajono Grūšlaukės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos nuostatų pakeitimo
2021-08-16 T1-263
Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų pakeitimo
2021-08-16 T1-262
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T2-141 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo
2021-08-16 T1-261
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-113 "Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą išrinkimo" pakeitimo
2021-08-12 T1-260
Dėl Vilties gatvės pavadinimo suteikimo Petreikių kaime, Žalgirio seniūnijoje
2021-08-09 T1-259
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymo
2021-08-09 T1-258
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T2-120 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo
2021-08-09 T1-257
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T2-111 „Dėl komisijos sudarymo fiksuotam pajamų mokesčio dydžiui, turint verslo liudijimą, ir nekilnojamojo turto mokesčio tarifams nustatyti“ pakeitimo
2021-06-25 T1-256
Dėl Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T2-46 „Dėl projekto „Kretingos miesto stadiono rekonstravimas, pritaikant jį bendruomenės poreikiams “ pakeitimo
2021-06-23 T1-255
Dėl lėšų UAB Kretingos autobusų parko projekto įgyvendinimui skyrimo
2021-06-21 T1-254
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T2-8 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Kretingos vandenys" teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo" pakeitimo
2021-06-21 T1-253
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T2-106 "Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo" pakeitimo
2021-06-21 T1-252
Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kretingos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
2021-06-21 T1-251
Dėl Kretingos rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
2021-06-21 T1-250
Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo T2-181 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kretingos vandenys“ 2020–2022 metų veiklos plano tvirtinimo“ pakeitimo
2021-06-21 T1-249
Dėl pritarimo projektui "Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas Kretingos rajono savivaldybės administraciniams pastatams"