Visos paslaugų grupės

Maisto iš intervencinių atsargų teikimas labiausiai nepasiturintiems asmenims.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Socialinė parama

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Pareiškimas apie vaiko gimimą civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui gali būti pateikiamas žodžiu arba raštu. Kai dėl vaiko gimimo registravimo į civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių kreipiasi ne jo tėvai, apie vaiko gimimą pareiškiama raštu. Jeigu vaiko tėvai patys negali kreiptis dėl vaiko gimimo registravimo, pareikšti apie vaiko gimimą gali giminaičiai arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Rasto vaiko gimimas registruojamas remiantis valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimu. Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o dėl rasto vaiko gimimo – per tris paras nuo vaiko radimo. Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą. Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje MGVDIS.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu

Civilinė metrikacija

Seniūno įsakymu suteikiamas, keičiamas adresas Nekilnojamojo turto objektams. Įsakymo pagrindu Adresų registro departamentas įrašo adresą Nekilnojamojo turto registre.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas
Architektūra ir teritorijų planavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti Savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išrašus, nuorašus ar kopijas ir (arba) norintiems gauti Savivaldybės administracijos archyve saugomų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijas ar išrašus (nuorašus).

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą, gautas pajamas ar kitus juridinius faktus iš Kretingos rajono savivaldybės saugomų dokumentų.

Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis (oficialiu Savivaldybės administracijos el. pašto adresu [email protected] (jeigu yra galimybė identifikuoti paslaugos gavėją) ar prisijungus prie

Elektroninių valdžios vartų (jeigu yra galimybė prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (galima naudoti asmens tapatybės kortelę, mobiliuosius įrenginius, specialią USB laikmeną, kortelę ir skaitytuvą ar kt.).

Archyvinių dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas ar viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus galima atsiimti atvykus į Savivaldybės administracijos patalpas (po pranešimo apie paslaugos įvykdymą), gauti paštu, el. paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą.

Paslaugos aprašymas Priedas Schema

Paslaugos užsakymas el. būdu

Archyvas
Švietimas

Į Kretingos rajono mokyklų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, gyvenantys Kretingos rajono savivaldybėje. Tėvų (globėjų), gyvenančių kitos savivaldybės teritorijoje, prašymai registruojami tuo atveju, jeigu mokyklos grupėse yra laisvų vietų. Tėvai (globėjai) prašymą registruoti vaikus į mokyklų grupes pildo elektroniniu būdu centralizuotoje tėvų prašymų registracijos ir gyventojų informavimo, interaktyvios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų poreikio ir laisvų vietų rajono Mokyklose paieškos informacinėje sistemoje (toliau – CPRIS) arba teikia raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriuje ar bet kurioje Kretingos rajono ugdymo įstaigoje. Paslauga teikiama ketvirtu interaktyvumo lygiu. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Tėvų (globėjų) prašymų priėmimas ir registracija vykdoma nuolat, o sustabdoma kasmet nuo birželio 1 d. iki liepos 1 d., komplektuojant grupes kitiems mokslo metams.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Švietimas

Asmenų prašymai priimti į Kretingos rajono savivaldybės mokyklų 1–10, I–IV gimnazijų ar specialiąsias klases bei pageidaujančių ugdytis toje pačioje ar kitoje mokykloje pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, registruojami mokyklų duomenų bazėje, naudojant Interaktyvią centralizuoto asmenų prašymų priimti mokytis pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose registravimo ir informavimo apie laisvų vietų skaičių jose sistemą (IMRIS) arba raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje) adresu J. Pabrėžos g. 8, Kretinga, pagal prašymų formas. Mokytis nuo mokslų metų pradžios prašymai teikiami nuo einamųjų metų sausio 2 d. iki rugpjūčio 31 d., o mokytis per mokslo metus teikiami nuo mokslo metų ugdymo proceso pradžios iki ugdymo proceso pabaigos. Pirmumo teise priimami asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, į likusias laisvas vietas gali būti priimti asmenys iš kitoms mokykloms priskirtų aptarnavimo teritorijų. Priėmus visus pageidaujančius mokytis iš Savivaldybės teritorijos, priimami asmenys, gyvenamąją vietą deklaravę kitose savivaldybėse. Asmenys priimami pagal prašymų pateikimo datą, laiką ir išdėstant juos pagal prioritetus: dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų asmuo turi specialiųjų ugdymosi poreikių; toje mokykloje baigė pradinio ugdymo programą (jei priimamas į 5 klasę) arba pagrindinio ugdymo pirmos dalies programą (jei priimamas į 9 ar gimnazijos I klasę); brolis ar sesuo lanko tą pačią mokyklą; vienas iš tėvų dirba toje mokykloje. Pareiškėjui suteikiama galimybė pilnai dalyvauti paslaugos teikimo procese elektroninėje erdvėje. Pareiškėjas užpildo elektroninę paslaugos užsakymo formą ir gauna galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Švietimas

Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo surašymą.

Lietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje. Į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigose įtraukiamos santuokos, sudarytos šiose valstybės pripažintose religinėse bendruomenėse ir bendrijose: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos, Septintosios dienos adventistų Bažnyčios, Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungos, Lietuvos naujosios apaštalų bažnyčios.

Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui nustatytos formos pranešimą apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką.

Apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai gali pranešti sutuoktiniai arba vienas iš jų, pateikdami antrąjį pranešimo egzempliorių ar Lietuvos Vyskupų Konferencijos 1999 m. rugpjūčio 25 d. patvirtintos formos santuokos liudijimą (toliau – bažnytinės santuokos liudijimas). Nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įsigaliojimo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų prašymu įtraukiama į apskaitą, jeigu ši santuoka jos sudarymo metu pagal galiojusį teisinį reguliavimą atitiko santuokos sudarymo sąlygas, po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka nebuvo įregistruota nė vieno iš bažnytiniame santuokos dokumente nurodytų sutuoktinių santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje ir abu sutuoktiniai yra gyvi. Tokia santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kurią ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Jeigu bent vienas iš sutuoktinių yra miręs, tokia santuoka į apskaitą neįtraukiama. Įtraukiant į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka po 2001 m. liepos 1 d. sudarytą santuoką, jeigu apie ją civilinės metrikacijos įstaigai pranešta šių taisyklių nustatyta tvarka per dešimt dienų po santuokos sudarymo, santuokos pradžia laikoma pranešime ar bažnytinės santuokos liudijime nurodyta santuokos data. Jeigu pranešimas ar bažnytinės santuokos liudijimas pateikiami praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo bažnyčios nustatyta tvarka, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Jei vienas iš sutuoktinių, sudariusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką po 2001 m. liepos 1 d., yra miręs, ir pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką civilinės metrikacijos įstaigai pateikiamas praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo, santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama. Civilinės metrikacijos įstaiga, pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą pranešimą įtraukti į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios santuokos įtraukimo į apskaitą dienos sutuoktiniams išsiunčia pranešimą, apie santuokos įtraukimą į apskaitą. Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą tik tas santuokas, kurios bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.

Jeigu klientas pageidauja, jis gali gauti santuokos akto įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo, kopijos, nuorašo išdavimas).

Paslaugos aprašymas Priedas

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.

Charakteristiką išduoda savivaldybės administracijos seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo www.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Sveikata
Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama asmenims, norintiems anuliuoti, atkurti, pakeisti ar papildyti civilinės būklės aktų įrašus.

Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus iniciatyva, teismo sprendimu arba asmens prašymu. Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) šiais atvejais:

 • Paaiškėja, kad tam pačiam asmeniui įrašytas antras toks pat įrašas ar buvo įrašytas atkurtasis civilinės būklės akto įrašas, ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas.
 • Paaiškėja, kad santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties.
 • Įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo .

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius civilinės būklės aktų įrašus atkuria: asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu; civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus iniciatyva, vykdant teismo sprendimą. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai atkuriami minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu.

Civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas, papildomas sudarant civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo: asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu; suinteresuoto asmens prašymu; savo iniciatyva (ex officio). Suinteresuoto asmens prašymu civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar pildomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų keitimo, taisymo ar papildymo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Civilinės būklės aktų įrašai keičiami ar papildomi, kai paaiškėja nauji (pasikeitę) duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantis dokumentas. Civilinės būklės aktų įrašai taisomi, kai: civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų ar apsirikta; buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti. Kai civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas asmens, kuriam jis įrašytas, arba suinteresuoto asmens prašymu, šis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas, jeigu asmuo negali jų pateikti, gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar archyvo. Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu turi teisę keisti, taisyti, papildyti, jeigu klaidas ar netikslumus liudija kiti mirusiųjų civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašai, arba atsižvelgiant į juos priimti teismo sprendimai. Jei civilinės būklės akto įrašas prarastas, jį keisti, taisyti, papildyti galima tik po to, kai jis šių taisyklių nustatyta tvarka atkuriamas. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu, notaro ar teismo patvirtintu tėvystės pripažinimo pareiškimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu ar medicininiu mirties liudijimu. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius savo iniciatyva taip pat ištaiso rašybos klaidas ar apsirikimus.

Dėl paslaugų suteikimo galima kreiptis į bet kurią pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą. Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą. Paslaugą taip pat galima užsisakyti elektroniniu būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (MGVDIS).

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Civilinės metrikacijos įstaigos išduoda teisingumo ministro nustatytos formos gimimo, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ir mirties įrašus liudijančius išrašus. Taip pat išduodami išrašai iš civilinės būklės aktų įrašų (gimimo, santuokos ir mirties) įvairiomis kalbomis (formos A, B, C) pagal Vienos konvenciją. Šie išrašai konvencijos dalyvių valstybių priimami be legalizavimo ir vertimo.

Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai, išskyrus gimimo ir mirties, išduodami patiems asmenims, kuriems įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Prašymas pasirinktai Civilinės metrikacijos įstaigai pateikiami asmeniškai, per atstovą arba el. būdu Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje MGVIDIS.

Civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašas išduodamas paslaugos gavėjui tiesiogiai atvykus į savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos įstaigą.

Jeigu pareiškėjas kreipėsi per konsulinę įstaigą, tai dokumentai siunčiami per Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją į tą konsulinę įstaigą, į kurią kreipėsi pareiškėjas.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimas atliekamas pavieniams objektams (archeologinėms, memorialinėms vietoms, statiniams ar kitiems nekilnojamiesiems daiktams, turintiems vertingųjų savybių, tiesiogiai susijusiems su jų užimama ir naudoti reikalinga teritorija) ir kompleksiniams objektams (kultūros paveldo objektų grupėms, reikšmingoms savo visuma). Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės specialistą, atsakingą už paveldosaugą. Per tą laiką specialistas, atsakingas už paveldosaugą, turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama Kultūros ministro nustatyta tvarka. Paslaugos administratorius su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.

Kai perleidžiamas kultūros paveldo objektas (statinys), kuriame atliekami tvarkomieji statybos darbai ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, gavusi pardavėjo prašymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminu pažymą pateikia Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Klaipėdos teritorinis skyrius. Inspekcijai prašymas gali būti pateikiamas raštu arba elektroniniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“. Departamento Klaipėdos teritoriniam skyriui prašymas pateikiamas raštu arba elektroniniu paštu. Inspekcijos pažymoje nurodoma, kad statinys statomas, rekonstruojamas, kapitališkai remontuojamas, atnaujinamas (modernizuojamas) ar griaunamas be esminių nukrypimų nuo projekto. Departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus pažymoje nurodoma, kad tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami be esminių nukrypimų nuo projekto.

Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas perdavėjui, o kitas saugomas savivaldybės administracijoje (už paveldosaugą atsakingame padalinyje).

Patikrinimo aktas netenka galios ir pardavėjas turi kreiptis į Savivaldybės specialistą, atsakingą už paveldosaugą, kad būtų atliktas kitas patikrinimas, jeigu po patikrinimo akto surašymo dienos nekilnojamojo kultūros paveldo objekte buvo atliekami tvarkybos darbai, nustatyti kultūros paveldo objekto sužalojimai ar buvo pažeisti kiti kultūros paveldo objekto paveldosaugos reikalavimai.

Pareiškėjas prašymus gali pateikti raštu tiesiogiai atvykęs į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrių (Kretingos m., Pabrėžos g. 8, III a., 303 kab.), paštu, per pasiuntinį, elektroninėmis priemonėmis ar el. paštu ([email protected]). Elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu) prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Asmuo apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.

Paslaugos aprašymas Priedas

Kultūra

Teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų, kurie yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų. Sprendimą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo priima Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prašymą pateikęs asmuo apie Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą neskirti antrojo laipsnio valstybinės pensijos raštu informuojami per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, kartu nurodant tokio sprendimo priežastis.

Prašymas pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija parengia dokumentus ir teikia juos svarstyti Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Fizinis asmuo arba sutuoktiniai, norintis (-ys) tapti vaiko (-ų) globėju (-ais) (rūpintoju (-ais)), ar fizinis asmuo, norintis tapti  budinčiu globotoju, pateikia Vaiko globos organizavimo nuostatuose nurodytus dokumentus, kuriuos Socialinės paramos skyrius persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kad būtų atliktas pradinis fizinio asmens (-ų), norinčio (-ų) tapti vaiko (-ų) globėju (-ais) (rūpintoju (-ais)) ar budinčiu globotoju, įvertinimas.

Gavus teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens (-ų) pradinio įvertinimo, visi dokumentai persiunčiami mokymus vykdančiam Socialinių paslaugų centrui.

Paslaugos aprašymas Prašymas tapti globėju Sutikimas Prašymas tapti budinčiu globėju Sutikimas

Socialinė parama

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba atleisti nuo mokesčio mokėjimo.

Dėl Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų gali kreiptis fiziniai asmenys ir Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje registruoti juridiniai asmenys, Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje turintys  nekilnojamojo turto. Prašymus dėl nekilnojamojo turto  mokesčių lengvatų nagrinėja savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta komisija.

 1. Fiziniams asmenims gali būti suteikiamos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos esant seniūno  rekomendacijai suteikti mokesčio lengvatą ir esant įvairioms nenumatytoms, nepalankiai mokesčių  mokėtojui susiklosčiusioms gyvenimo ir ekonominės veiklos aplinkybėms, taip pat verslo vystymui nepalankioms sąlygoms, susidariusioms dėl  savivaldybės vykdomų gatvių, inžinerinių tinklų statybos ir remonto darbų.
 2. Juridiniams asmenims gali būti suteikiamos nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos esant seniūno  rekomendacijai suteikti  mokesčio lengvatą ir esant įvairioms nenumatytoms, nepalankiai mokesčių  mokėtojui susiklosčiusioms gyvenimo ir ekonominės veiklos aplinkybėms, taip pat verslo vystymui nepalankioms sąlygoms, susidariusioms dėl  savivaldybės vykdomų gatvių, inžinerinių tinklų statybos ir remonto darbų.

 

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems susigrąžinti neteisingais sumokėtus mokesčius ir/ar juos užskaityti bei susigrąžinti permokas už žemės nuomą.

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba atleisti nuo mokesčio mokėjimo.

Juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti žemės mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, esant pareiškėjo prašymui suteikti žemės mokesčio lengvatą ir pateikti konkretūs motyvai dėl kurių prašoma suteikti šio mokesčio lengvatą.

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įstatymų nustatytų lengvatų teikimo savivaldybės biudžeto sąskaita. Savivaldybės taryba gali sumažinti mokesčio dydį arba atleisti nuo mokesčio mokėjimo.

Juridinių ir fizinių asmenų prašymai suteikti žemės nuomos mokesčio lengvatą teikiami svarstyti Tarybai, esant pareiškėjo prašymui suteikti mokesčio lengvatą ir pateikti konkretūs motyvai dėl kurių prašoma suteikti šio mokesčio lengvatą.

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Fiziniai ar juridiniai asmenys teikia prašymą dėl pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą. Kretingos rajono savivaldybės administracijos   komisijai gatvių, pastatų, statinių ir kitų objektų pavadinimams suteikti pritarus, rengiamas sprendimo projektas dėl gatvių pavadinimo suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą ir teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas
Architektūra ir teritorijų planavimas

Paslauga teikiama geodezininkams norintiems savivaldybės teritorijoje vykdyti geodezinius, topografinius ir kartografinius darbus. Topografiniai planai (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planai (priduodami dujų, vandentiekio, nuotekų, lietaus, elektros, drenažo, šilumos tinklai) priimami ir tikrinami naudojant topografinės ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą (TIIIS).

Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą (TIIIS paslauga). Savivaldybės teritorijos geodezinė, kartografinė medžiaga bei erdvinių duomenų rinkiniai geodezininkui pateikiami per TIIIS paslaugą.

Paslaugos aprašymas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Architektūra ir teritorijų planavimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija vykdoma Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnijose.

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos gyventojams – Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės (toliau – asmuo) pageidaujantiems deklaruoti gyvenamąją vietą, keisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis (toliau – deklaravimo duomenys), taisyti juos ir panaikinti, gauti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, teikti deklaracijas elektroniniu būdu.

Deklaruojant gyvenamąją vietą ne deklaruojančiam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, reikalingas gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje. Deklaruoti gyvenamąją vietą gali fiziniai asmenys. Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai arba kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus, išskyrus atvejus: nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys; nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, deklaruoja gyvenamąją vietą, jei negyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo. Asmenų, kuriems yra įsteigta globa ar rūpyba, gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai, rūpintojai, socialinės globos, sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms pavesta eiti globėjų, rūpintojų pareigas, administracija.

Jeigu asmuo dėl objektyvių priežasčių (pvz.: dėl neįgalumo, ligos, buvimo gydymo ar socialinės globos įstaigoje) negali pats atvykti į deklaravimo įstaigą, klausimą dėl tokio asmens deklaracijos priėmimo, deklaravimo įstaigos darbuotojui nuvykstant į šio asmens gyvenamąją vietą, sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas arba jo pareigas vykdantis deklaravimo įstaigos darbuotojas.

Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos gyvenamosios vietos deklaraciją arba laisvos formos deklaraciją deklaravimo įstaigai gali pateikti registruotu paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.

Deklaravimo duomenys taisomi ar keičiami, jeigu:

 • gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo seniūnijai (deklaravimo įstaigai) pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;
 • gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;
 • pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;
 • yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;
 • gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:

 • gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);
 • panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;
 • Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo;
 • asmeniui mirus.

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais. Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis (jie) taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą.

Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Savivaldybių administracijų seniūnijoms.
Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

 • gyvenamąją vieta deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis;
 • gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturciai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vieta deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;
 • gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio asmens deklaravimo duomenis. 
Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas

Tikslas – sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbtas savivaldybės ar sprendimą rengti teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos (kai sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą priima valstybės institucija) interneto svetainėje, o rengiant savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą, – ir seniūnijų, kurių teritorijoms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Paslaugos aprašymas

Architektūra ir teritorijų planavimas

Statytojas privalo informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ir (ar) statinio numatomą projektavimą šiais atvejais:

 • Numatomas statinio ar statinio dalies, nurodytų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede visuomenei svarbių statinių sąraše (nauja statyba, rekonstravimas, paskirties keitimas) projektavimas;
 • Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais numatomas statinio ar statinio dalies projektavimas.

Informacija skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Prašymas, projektiniai pasiūlymai ir kiti dokumentai teikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais. Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos parengusių asmenų parašais, šias kopijas informacinėje sistemoje elektroniniu parašu pasirašo statytojas, papildomo prašymo pildyti nereikia.

Savivaldybės specialistas, atsakingas už paslaugos suteikimą, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paskelbia savivaldybės interneto svetainėje projektinius pasiūlymus ir pranešimą.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos aprašymas

Architektūra ir teritorijų planavimas

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą savivaldybės tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai motyvuotus pareiškimus dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo.

Atsakomybę už Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą numatyta LR administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnyje.

Pranešimas pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Savanorių g. 29, 97111 Kretinga, atsiuntus pranešimą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per E. pristatymas informacinę sistemą, sistemoje nurodytu siuntos gavėjo adresu – Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188715222.

Atsakymas į pranešimą nėra teikiamas. Pateikti pranešimai skelbiami Savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

Paslaugos aprašymas Priedas

Civilinė sauga, mobilizacija, viešoji tvarka

Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinę apsaugą reglamentuojantys Koordinavimo reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos sritis. Lietuva nuo 2019-07-31 prisijungė prie elektroninės socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos (toliau – EESSI sistema), kuri skirta valstybių narių kompetentingų įstaigų specialistams, skiriantiems socialinės apsaugos išmokas pagal koordinavimo reglamentus, keistis reikiama informacija.

Lietuvos Respublikos piliečiams, legaliai pradėjus dirbti ES ar EEE valstybėse, taikoma tos šalies, kurioje dirba, socialinės apsaugos sistema, t. y. asmuo toje šalyje turi teisę gauti socialines išmokas taip pat ir išmokas vaikams bei išmokas mirties atveju. Dėl šių išmokų skyrimo ir mokėjimo asmuo turi kreiptis į tos šalies kompetentingą įstaigą bei informuoti Socialinės paramos skyrių. Informacija keičiamasi, kad išmokos būtų mokamos pirmumo teisę turinčioje valstybėje taip išvengiant dvigubo išmokų mokėjimo.

Asmuo kreipiasi į savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu pateikti informaciją apie šeimai išmokėtas išmokas vaikui ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Paslauga yra reikalinga kai asmuo/šeima nori pasinaudoti parama būstui išsinuomoti (įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).

Paslaugos pareiškėjas gali būti asmenys ar šeimos:

 • kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kretingos rajone, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kretingos rajone;
 • kurie Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 40 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;

- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

- keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 23 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.

 • kurie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.                                                         

* VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Socialinė parama

Paslauga sudaro galimybę asmeniui deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravimo įstaigoje, – seniūnijoje, kurios teritorijoje yra deklaruota gyvenamoji vieta. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, turi deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo. Deklaracijoje asmuo nurodo išvykimo iš Lietuvos Respublikos datą. Deklaracija galios nuo nurodytos išvykimo datos tik tuo atveju, jei deklaracija pateikta prieš išvykstant. Visais kitais atvejais deklaracijos galioja nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.

Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai užpildytą išvykimo deklaraciją deklaravimo įstaigai (seniūnijai) pateikia asmeniškai tiesiogiai arba deklaraciją galima pateikti el. būdu portale ,,Elektroniniai valdžios vartai“. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija. Jei užsienio valstybėse gyvenantys asmenys prieš išvykdami iš Lietuvos Respublikos deklaracijos apie išvykimą į užsienį nepateikė, šios paslaugos gali kreiptis į deklaravimo įstaigas užsienyje – Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.

Pakeitusiais deklaruotąją gyvenamąją vietą nelaikomi:

 • Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsultacinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą darbo laiką.
 • Asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą.
 • Asmenys, besigydantys stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Moksleiviai ir studentai mokymosi laikotarpiu.
 • Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose.
 • Jūreiviai.

Gyvenamosios vietos deklaravimas gali būti atliekamas tik asmeniškai, už nepilnamečius vaikus gyvenamosios vietos deklaraciją teikia vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų. Deklaravimo įstaigos (seniūnijos) asmenų deklaravimo duomenis teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui elektroniniu būdu, naudojantis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

 • benamiai;
 • asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;
 • asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;
 • užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;
 • asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į GVNA apskaitą asmuo įtraukiamas toje savivaldybėje, kurios deklaravimo įstaigai pateikė prašymą.

Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą asmenys įtraukiami jiems tiesiogiai atvykus į seniūniją. Seniūnija gali tikrinti pateiktų duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.

Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu asmuo, dėl objektyvių priežasčių neturintis galimybių fiziškai atvykti į deklaravimo įstaigą, užpildytą ir pasirašytą nustatytos formos arba laisvos formos prašymą įtraukti į GVNA apskaitą deklaravimo įstaigai gali pateikti paštu, elektroniniu paštu, per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą arba kitomis elektroninio ryšio priemonėmis.

Klausimą dėl prašymo įtraukti į GVNA apskaitą priėmimo sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas.

Paslaugos aprašymas Priedas

Civilinė metrikacija

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius įvaikinimą registruoja savo iniciatyva (klientui kreiptis nereikia), remdamasis teismo atsiųstu įsiteisėjusiu sprendimu dėl įvaikinimo.
Registruojant įvaikinimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami duomenys vaiko gimimo įraše apie vaiką ir jo tėvus.
Jei vaiko tėvai pateikia užsienio valstybėje sudarytus įvaikinimą patvirtinančius dokumentus, įvaikinimas registruojamas remiantis dokumentais, tėvų ar vieno iš jų prašymu ir pateiktais tėvų asmens tapatybės dokumentais, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre. Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.
Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, jos atitinkamai turi būti patvirtintos notaro arba konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
Jeigu klientas pageidauja, jis gali gauti gimimo įrašą liudijantį išrašą ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Priimti juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas ir jas patvirtinti.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos gali būti pristatomos (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar elektroninėmis priemonėmis). Deklaraciją teikiant tiesiogiai ji turi būti pasirašyta.

Deklaraciją teikiant elektroninėmis priemonėmis ji teikiama per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Priimta ir patvirtinta deklaracija juridiniams asmenims grąžinama tokiu būdu, kokiu buvo pateikta, jei deklaracijos teikėjas nepageidauja jos gauti kitu būdu.

Valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojo deklaracija pildoma 2 egzemplioriais ir duomenų teisingumas patvirtinamas vadovo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu ir pateikiama ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki mokesčio sumokėjimo termino – einamųjų metų lapkričio 15 d.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Biudžetas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems identifikuoti kapinėse artimųjų giminaičių, sutuoktinio (-ės) kapą ir tapatybę jame palaidotų asmenų, kurių palaidojimo vietą žyminčių kapo paminklų, užrašų ant paminklų ar duomenų apie kapavietę (kapą) neišliko žurnale.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems atlikti kasinėjimo darbus rajono Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Leidimus atlikti numatytus darbus išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą Kretingos rajono savivaldybės viešo naudojimo erdvėse (pvz., prie daugiabučių namų, viešųjų institucijų). Į paslaugos apimtį nėra įtraukiami stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklai, kurie su Savivaldybe yra derinami statybų metu, kartu su visu pastato statybos projektu.

Prašymas gauti leidimą įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją (seniūniją), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Gautas prašymas nagrinėjamas Kretingos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijoje (toliau – Komisija). Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą išorinei vaizdinei reklamai įrengti. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą pateikiama administracijos direktoriui tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Leidimus išduoda, apie galimą Leidimų galiojimo panaikinimą įspėja, Leidimų galiojimą panaikina Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnija (toliau – leidimą išduodanti institucija, Savivaldybės administracija), kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama.

Leidimas įrengti išorinę reklamą suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.

Savivaldybės administracijos leidimą išduodanti institucija, patikrinusi pareiškėjo paraišką ir dokumentus, kurių reikia Leidimui gauti, ir nustatęs, kad paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia Leidimui išduoti, arba jie neatitinka šiame Apraše dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia Leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu raštu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo

Leidimo numeris, jo išdavimo data ir išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas.

Leidimas išduodamas paraiškoje nurodytu būdu (tiesiogiai per atstumą ar per kontaktinį centrą, ar per Licencijų informacinę sistemą (LIS).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus Kretingos rajono savivaldybės  gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose.

Prašymas gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklą teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją (seniūniją), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Gautas prašymas nagrinėjamas Kretingos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijoje (toliau – Komisija). Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Licencijos, leidimai

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, nuolat gyvenantys Kretingos rajono savivaldybėje ne daugiabučiame name, ir norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis, įrašytus į Pavojingų šunų veislių sąrašą (Amerikiečių Stafordšyro terjerus, Stafordšyro bulterjerus, amerikiečių buldogus, Argentinos dogus, Fila Brasileiro (Brazilų mastifus), kangalus (Turkų aviganius), Kaukazo aviganius, Pietų Rusijos aviganius), ir jais prekiauti Kretingos rajono savivaldybėje turi gauti leidimą savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiam asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įgaliojimą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose, kurie pateikia argumentuotą nustatytos formos prašymą kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius. Prireikus prašymą nagrinėja Kretingos rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, kuri vyksta į vietą apžiūrėti numatomų kirsti ar kitaip pertvarkyti želdinių natūralios būklės, nustato želdinių atkuriamąją vertę, teikia pasiūlymus dėl leidimo kirsti želdinius išdavimo ar neišdavimo. Pagal komisijos išvadas seniūnija išduoda leidimą arba motyvuotai atsisako jį išduoti.

Prašymą parašę asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka leidime gali būti įpareigojami atlyginti numatytų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę. Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta želdinių atkuriamosios vertės nustatymo  metodika ir vertės įkainiais.

Leidimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama interesantams, norintiems palaidoti mirusį seniūnijos gyventoją seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse. Seniūnijos teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse į naują kapavietę arba šeimos kapavietėje seniūnijoje esamose ir prižiūrimose kapinėse galima palaidoti seniūnijos teritorijoje gyvenusį asmenį tik gavus leidimą laidojimui (jei yra šeimos kapavietė ne tik seniūnijos gyventojams).

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Kretingos rajono savivaldybės viešose vietose. Organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio dienos pateikia paštu arba el. paštu Seniūnijos, kurios teritorijoje pageidauja organizuoti renginį, seniūnui Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos prašymą. Jeigu renginys komercinis, už šio leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Seniūnijos seniūnas / Komisija turi teisę:

 • panaikinti leidimą organizuoti renginį, jeigu Organizatorius nevykdo šių  reikalavimų renginiui organizuoti arba stabdyti renginį kol bus pašalinti reikalavimų trūkumai: suderinti teritorijos apsaugos organizavimo (renginio teritorija bei įrengimai atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus) planai su Kretingos rajono policijos komisariatu;
 • užtikrinti renginio vietoje saugios sąlygos renginiui vykti: suteikta visokeriopa pagalbą policijos pareigūnams, renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;
 • nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui;
 • apdrausti renginio dalyvius ir žiūrovus nuo nelaimingų atsitikimų, kuriame planuojami automobilių, motociklų, aviacijos priemonių pasirodymai;
 • apšviesti teritoriją ir jos prieigas, jeigu renginys organizuojamas tamsiu paros metu.

Organizatorius privalo užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti garso ar sprogimo pavojaus zonos ribas, neleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogimo zonos ribų.

Siekiant užtikrinti švaros ir tvarkos reikalavimus, Organizatorius privalo:

 • užtikrinti teritorijos sutvarkymą po renginio, atliekų surinkimą ir išvežimą;
 • užtikrinti, jei renginys truks ilgiau nei 2 val., kad jo metu būtų pastatyti, prižiūrimi ir valomi biotualetai, atsižvelgiant į numatomą dalyvių skaičių;
 • užtikrinti, kad renginio metu būtų surenkamos šiukšlės, pastatyti atliekų surinkimo konteineriai ar šiukšlių dėžės, išvežamos atliekos.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu

Licencijos, leidimai

Paslauga suteikiama fiziniams ar juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinantiems įsirengti požeminio gėlo vandens gavybos gręžinį.

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus arba į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais teikia išvadą dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo. Teigiama savivaldybės administracijos išvada yra pagrindas gręžiniui projektuoti.

Paraišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Parengta išvada požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti išduodama asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar elektroniniu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka   įregistravusiems savo veiklą, ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos. Leidimai neišduodami prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose, Kretingos rajono prekyvietėse (turgavietėse).

Prašymą galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į atitinkamą seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių ir švenčių metu išduodami renginio ir šventės trukmės laikui.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į atitinkamą seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Leidimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Licencijos, leidimai

Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą, ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos. Leidimai neišduodami prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose, Kretingos rajono prekyvietėse (turgavietėse). Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešose vietose Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduoda Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnai ar jų įgalioti asmenys. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Vietinė rinkliava sumokama prieš išduodant leidimą.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartų paslauga (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Atvejai:

 • Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis išdavimas,
 • Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis nurodytos transporto priemonės keitimas.

Išduodant leidimą, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais. Leidimas gali būti: vienkartinis, mėnesinis, metinis. Vienkartinis leidimas suteikia teisę važiuoti vieną kartą, išduodamas 7 dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti tik leidime nurodyta konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos 24 val. Leidime vienam mėnesiui ar vieneriems metams nurodoma tik pavienė didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė arba jos junginį sudarančios transporto priemonės ir jos (jų) ašių skaičius, o valstybinis numeris nenurodomas. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuria leidime nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrovos.

Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o kai transporto priemonė tampa ypač pavojinga, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų prieš važiavimą Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus savivaldybę, registruotu laišku, elektroniniu būdu.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas

Leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių maršrutais išduoda Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius. Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Kretingos rajono savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius su konkursą laimėjusiu vežėju, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 5 straipsnyje nurodytais reikalavimais, sudaro paslaugų teikimo sutartį (toliau – sutartis) arba tiesiogiai sudaro viešųjų paslaugų teikimo sutartį su vežėju, atitinkančiu Reglamento (EB) Nr. 1370/2007 5 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Leidimas išduodamas sutarties galiojimo terminui.

Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje;
 2. turėti pakankamai transporto priemonių, atitinkančių Leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 19 d. potvarkiu Nr. V3-25 „Dėl leidimų vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), III skyriuje nustatytus reikalavimus, kad užtikrintų keleivių vežimą leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis (trasa, dažniu, laiku);
 3. per pastaruosius 1 metus nebuvo panaikintas jų turėtas leidimas (leidimai);
 4. turėti sąlygas ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 26 straipsnio, taip pat Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 13 straipsnio reikalavimai, kad jų vairuotojai prieš išvykdami į reisą būtų tikrinami dėl neblaivumo (girtumo), taip pat dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų, apie tai pažymint kelionės lape;
 5. turėti sąlygas patikrinti ir užtikrinti, kad būtų vykdomi Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio reikalavimai ir kad vežėjų naudojamos transporto priemonės prieš išvažiuodamos į reisą yra tvarkingos ir tinkamai sukomplektuotos, apie tai vežėjo atsakingam už transporto priemonių techninę būklę asmeniui pažymint kelionės lape.

Kretingos rajono savivaldybės meras arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius turi teisę panaikinti leidimą, jei vežėjas:

 1. nesilaiko šio Aprašo reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų;
 2. netenka licencijos (licencija buvo panaikinta) arba pažeidžia vairuotojų darbo ir poilsio režimą, bilietų kainų ir tarifų taikymo reikalavimus arba dirba neturėdamas galiojančios licencijos kortelės (Bendrijos licencijos kopijos);
 3. laiku nepateikia Savivaldybės administracijai arba pateikia suklastotas arba iškraipytas sutartyje numatytas ataskaitas, susijusias su keleivių vežimo veikla;
 4. per 14 dienų nuo leidimo išdavimo dienos be svarbių priežasčių nepradėjo vežti keleivių leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis arba nutraukė keleivių vežimą, apie tai nustatyta tvarka nepranešęs Savivaldybės administracijai;
 5. siekdamas gauti leidimą, Savivaldybės administracijai pateikė klaidinančią informaciją.

Leidimas panaikinamas, kai:

 1. vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Vežėjas, ketinantis atsisakyti vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius turi raštu pranešti leidimą išdavusiam Savivaldybės merui arba jo įgaliotam administracijos direktoriui,  nurodydamas atsisakymo priežastis. Leidimas panaikinamas praėjus 3 mėnesiams nuo nurodyto pranešimo gavimo datos. Jei tolesnė keleivių vežimo šiuo maršrutu veikla yra netikslinga ir Savivaldybės meras nusprendžia panaikinti šį maršrutą, šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėnesio arba kito Savivaldybės mero ir vežėjo susitarto termino;
 2. vežėjas atsisako vežti pakeistu maršrutu ar papildomais reisais;
 3. Savivaldybės mero potvarkiu panaikinamas maršrutas. Tokiu atveju leidimas panaikinamas praėjus 1 mėnesiui nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą Savivaldybės mero ir vežėjo susitartą terminą.

Prašymas dėl leidimo išdavimo, panaikinimo pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Informacija apie priimtą sprendimą pateikiama prašyme nurodytu būdu.

Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema, kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Specialusis leidimas gali būti išduodamas asmenims, turintiems teisę valdyti kelio ženklo Nr. 531 ,,P“ (rezervuota) galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenims, turintiems asmenų, turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, sutikimą išduoti specialų leidimą.

Specialusis leidimas galioja tik Kretingos rajono savivaldybės valdomoje kelių, gatvių ir aikščių teritorijoje.

Specialusis leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę, kurios valstybiniai numeriai nurodyti specialiame leidime, ir tik jame tiksliai nurodytoje vietoje.

Specialusis leidimas išduodamas ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Prašymas specialiajam leidimui, suteikiančiam teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje, gauti teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu. Leidimas išduodamas atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas paštu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais rūšys:

 • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
 • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
 • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
 • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Licencijos išdavimas.

Licencijos išduodamos įmonėms (Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams), Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi teatruose, filharmonijose įrengtose viešojo maitinimo vietose, kuriose lankytojai aptarnaujami tik pramoginių renginių metu, išduodama viena licencija ir joje padaliniai (barai, bufetai ir panašiai) nenurodomi.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi viešbučių kavinėse, restoranuose, baruose (bufetuose), išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete). Jeigu iš viešbučio kavinės, restorano, baro (bufeto) alkoholiniai gėrimai tiekiami į kambariuose įrengtus minibarus, jie įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kurio jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti minibarai.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos neterminuotam laikui.

Licencijos papildymas.

Licencija papildoma, jeigu įmonė:

 • pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
 • pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
 • pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Licencijos patikslinimas.

Licencija patikslinama, jeigu įmonė:

 • prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • keičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
 • reorganizuojama ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
 • keičia licencijos rekvizitus, tiesiogiai nepriklausančius nuo licencijos turėtojo;
 • keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
 • keičia licencijos turėtojo kodą (suteikiamas naujas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtojo identifikuojantys duomenys.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Licencijos galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas stabdomas, jeigu:

 • įmonė buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų;
 • gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus;
 • paaiškėja, kad įmonė sustabdė licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir neinformavo licenciją išdavusios institucijos;
 • įmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdė licencijoje nurodytą veiklą, pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:

 • įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas pašalino pažeidimus per nustatytą terminą ir pranešė licenciją išdavusiai institucijai;
 • licenciją išduodanti institucija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą;
 • įmonė atnaujino licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraiška išduoti, papildyti, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama paraiškoje nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencijos išdavimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurortuose, poilsio bei turizmo sezono metu išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose ir norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortuose ir kitose savivaldybės Tarybos nustatytose poilsio ir turizmo teritorijose išduodamos savivaldybės Tarybos nustatyto poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiui.

Licencijos papildymas.

Licencija papildoma, jeigu įmonė:

 • pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
 • pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
 • pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Licencijos patikslinimas.

Licencija patikslinama, jeigu įmonė:

 • prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • keičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
 • keičia automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
 • reorganizuojama ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
 • keičia licencijos rekvizitus, tiesiogiai nepriklausančius nuo licencijos turėtojo.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 10 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu, galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:

 • įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas, pašalino pažeidimus per nustatytą terminą ir pranešė licenciją išdavusiai institucijai;
 • licenciją išduodanti institucija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą;
 • įmonė atnaujino licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraiška išduoti, papildyti, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama paraiškoje nurodytu būdu.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinamas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais leidžia verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose, kuriose parduodami su tabako gaminiais susiję gaminiai vartotojui. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išdavimas.

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:

 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);
 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais – jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;
 • keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas). Juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų turimos licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinamos, jeigu:

 • juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
 • papildomos ar keičiamos licencijoje įrašytos prekybos su tabako gaminiais susijusiais gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi su tabako gaminiais susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

Galiojimo sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinių asmenų filialas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais leidžia verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose, kuriose parduodami tabako gaminiai vartotojui. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išdavimas.

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);
 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais – jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
 • keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas, papildymas. Juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų filialų turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

 • juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
 • papildomos ar keičiamos licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus. Galiojimo sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta medžiojamų gyvūnų žala, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikti arba išsiųsti rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms. Seniūno sukviesta komisija vietoje nustato pažeistą plotą, įvertina pažeidimo procentą, suraš0 patikrinimo aktą.

Paslaugos aprašymas

 

Žemės ūkis

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2004-04-26 įsakymas Nr. 3D-228 „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 10  d įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo nr. 3d-228 ,,dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ pakeitimo“

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Žemės ūkis

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius asmens mirtį registruoja savo iniciatyva (interesantui kreiptis nereikia), remdamasis asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo, vadovaujantis laivo kapitono Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta tvarka sudarytu mirties liudijimu. Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu, o ne Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus išduotu dokumentu. Jeigu interesantas pats pageidauja, Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje jis gali gauti artimojo mirties įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Paslaugos aprašymas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Paslauga teikiama interesantam auginantiems naminius gyvūnus Kretingos rajono savivaldybėje.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas

Seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

 • Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
 • Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 • Liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.

Seniūnijos gyventojams notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Taip pat nustatoma kokio pobūdžio notarinis veiksmas pageidaujama atlikti, nes vadovaujantis LR Notariato įstatymu, seniūnai atlieka tik jiems priskirtus notarinius veiksmus. Tik tada atliekamas pagal kompetenciją galimas notarinis veiksmas, kuris registruojamas notariniame registre, patvirtinant paslaugos gavėjo parašu. Išduotus įgaliojimus bei parašo, dokumento nuorašų, išrašų tikrumą tvirtina seniūnas. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą.

Paslaugos aprašymas

Teisinė pagalba

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išduodama, kai asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį arba per įgaliotą asmenį.

Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu.

Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą asmenys gali užsisakyti iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetu adresu: http://www.epaslaugos.lt

Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išduodama, kai asmuo yra laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį, arba per įgaliotą asmenį.

Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Pažyma reikalinga pateikti notarų biurui arba teismui, tvarkant turto paveldėjimo dokumentus.

Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą gali būti išduota asmeniui, deklaravimo įstaigai pateikusiam mirties liudijimą ar mirties akto įrašo išrašą per tris mėnesius nuo mirties datos. Pažymą apie mirusio asmens paskutinę gyvenamąją vietą išduoda tos seniūnijos, kurios teritorijoje gyveno mirusysis, atsakingas specialistas. Pasibaigus nurodytam terminui, tokias pažymas galima užsakyti VĮ Registrų centre.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslauga teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams – Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų remtinų asmenų ar šeimų būsto poreikiams tenkinti (būstui pirkti, statyti, turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams), teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio reikalavimus:

 • duomenys apie jų deklaruotą gyvenamąją vietą Kretingos rajone, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – Kretingos rajono savivaldybėje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

- keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

- šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

 • įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

- pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

- turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

- neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti turi teisę gauti (jeigu prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu atitinka įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir nurodytus asmenų ir šeimų požymius):

 • 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:

- šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

- neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;

- asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;

- šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama
Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti

Paslauga teikiama tėvams (globėjams), norintiems gauti apie vaiko ikimokyklinės/priešmokyklinės ugdymo įstaigos lankymą/nelankymą patvirtinančią pažymą, kai asmuo atvyksta į vietą.

Paslaugos aprašymas

Švietimas

Paslauga skirta žemės ūkio valdų savininkams norintiems sužinoti valdos įvertinimą ekonominio dydžio vienetais (EDV), nuo kurių priklauso visų ūkininko mokamų mokesčių dydžiai.

Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis priklauso nuo deklaruotų pasėlių rūšių bei ploto ir nuo Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvūnų.

Prašymą, pažymai apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą EDV ir (ar) žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (EDV) apskaičiavimo sąrašui gauti, asmuo ar jo įgaliotas atstovas gali pateikti tiesiogiai atvykęs į gyvenamosios vietos seniūniją ar   prašymą atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Prašymai, pažymai apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą EDV gauti, perduodami VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, seniūnija išduoda žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (EDV) apskaičiavimo sąrašą.

Dėmesio! Žemės ūkio ir kaimo verslo registro juridinę galią turinčią pažymą išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (www.vic.lt).

Paslaugos aprašymas Priedas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ). Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ). Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Archyvas

Pažyma išduodama patalpos savininkui, norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje asmuo yra gyvenamoji patalpa, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais seniūnijos specialisto, įgalioto rengti tokias pažymas, elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymo informacinę sistemą, arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartai (e-paslaugos).

Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla ir nori gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Pažyma skirta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengta pažyma išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Žemės ūkis

Savivaldybių administracijos vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo priežiūrą ir pagal fizinių ar juridinių asmenų pateiktus prašymus išduoda nustatytos formos pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį. Administracinės paslaugos tikslas – išduoti pažymą apie naujai suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus (patalpas arba statinius) ir jų galimybę naudoti pagal paskirtį. Išduota pažyma yra pagrindas atlikti šių objektų registraciją VĮ Registrų centre.

Laisvos formos prašymą išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Parengta pažyma išduodama asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar elektroniniu būdu.

Paslaugos aprašymas

Architektūra ir teritorijų planavimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pateikus prašymą išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą.

Juridiniai ir fiziniai asmenys žemės nuomos mokestį turi sumokėti iki einamųjų metų lapkričio mėn. 15 d.. Asmenys, pateikę prašymus išduoti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, privalo pilnai atsiskaityti už valstybinės žemės nuomą iki tokios pažymos išdavimo.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 110 kab., Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected], jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Paslaugos gavėjui pažyma išduodama jam atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Biudžetas

Pateikus prašymą, išmokų gavėjams išduodama pažyma apie išmokėtas išmokas prašomu laikotarpiu, kurios yra pristatomos įvairioms institucijoms, organizacijoms.

Išduodamos pažymos:

 • Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;
 • Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • Pažyma apie paskirtas išmokas vaikui;
 • Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;
 • Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Atsiimant pažymas būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atstovavimą liudijantį dokumentą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Paslauga teikiama asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje. Išduodama teisingumo ministro įsakymu patvirtintos formos pažyma apie šeiminę padėtį.

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išduodamos: Lietuvos Respublikos piliečiams; nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliams ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje. Prašymas išduoti pažyma apie šeiminę padėtį pateikiamas raštu, atvykus į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį.

Paslaugą galima užsisakyti Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje MGVDIS interneto adresu, bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje. Atsakymas įteikiamas asmeniui atvykus į įstaigą.

Asmens prašymu prie pažymos išduodama daugiakalbė standartinė forma pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1191.

Paslaugos aprašymas Priedas

VĮ Registrų centro Savitarna (MGVDIS)

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Kai nurodytu adresu deklaruoti ne visi šeimos nariai arba turimų duomenų nepakanka, pažyma gali būti išduota, jeigu bus pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai. Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikai nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokinių ir studentų), taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys. Pažyma išduodama pateikti mokymo įstaigoms, ligonių kasoms, darbovietėms, teisėsaugos institucijoms ir kt. Pažyma neišduodama, kai gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje trūksta reikalingų duomenų ir nepateikiami šeimos sudėtį patvirtinantys dokumentai.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims įregistravusiems žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei fiziniams asmenims įregistravusiems ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre. Pažymos išduodamos paslaugos gavėjams norintiems verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ar kita įstatymų neuždrausta veikla. Pažymas, pagal fizinio ar juridinio asmens prašymą, pateiktą  Kretingos savivaldybės seniūnijoms, išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (www.vic.lt). Paslaugos gavėjas, norintis gauti pažymą apie jo vardu registruotos žemės ūkio valdos ar ūkininko ūkio duomenis, prašymą pateikia valdos valdytojo ar ūkininko vardu tiesiogiai atvykęs į gyvenamosios vietos seniūniją ar   prašymą atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo ar ūkininko įgaliotas asmuo, pateikiamas atstovauti valdytoją ar ūkininką notaro patvirtintas įgaliojimas.

Asmenims, savo ūkyje išauginusiems žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminusiems maisto produktus, einamųjų metų išrašą turgavietėms iš Ūkininkų ūkių registro ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas teisės aktų nustatyta tvarka išduoda registrų tvarkymo įstaigos: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir Kretingos rajono savivaldybės seniūnijos.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Ši paslauga apima galimybę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas seniūnijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.

Paslaugos aprašymas Priedas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija perduota vykdyti Savivaldybių administracijų seniūnijoms.

Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (toliau pažyma) išduodama, kai asmuo yra laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Jeigu asmuo, įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, kreipiasi dėl pažymos į deklaravimo įstaigą, jis pateikia raštišką prašymą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Asmenys gyvenamąją vietą deklaruoja seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas

Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai gali teikti prašymus dėl valstybės nuosavybės teise priklausančių drenažo sistemų statinių remonto. Privačioje žemėje esančių drenažo rinktuvų remontas atliekamas, kai rinktuvų skersmuo yra lygus ar didesnis kaip 12,5 cm. Drenažo remonto darbai atliekami gavus finansavimą iš valstybės biudžeto.

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Žemės ūkis

Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems susigrąžinti neteisingais sumokėtus mokesčius ir/ar juos užskaityti bei susigrąžinti permokas už žemės nuomą.

Ekonomikos ir biudžeto skyrius
Paslaugos aprašymas
Biudžetas

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama subjektams, norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją už apdraustus ūkinius gyvūnus.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Santuokos nutraukimą Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius registruoja savo iniciatyva (ex officio), remdamasi teismo sprendimu.

Santuokos nutraukimą registruoja santuoką įregistravusi civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi teismo sprendimą.

Santuokos nutraukimas registruojamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą.

Registruojant santuokos nutraukimą, pavardės buvusiems sutuoktiniams nurodomos remiantis teismo sprendimu, jeigu nutraukdamas santuoką teismas šį klausimą išsprendė. Priešingu atveju buvusiems sutuoktiniams santuokos nutraukimo įrašo skiltyje „Pavardė po ištuokos“ įrašomos jų santuokos metu turėtos pavardės. Jei teismo sprendimas priimtas iki 2001 m. liepos 1 d., kreipiantis į civilinės metrikacijos skyrių dėl santuokos nutraukimo įregistravimo, pareiškėjui gali tekti civilinės metrikacijos įstaigai pateikti įsiteisėjusį teismo sprendimą ir sumokėti mokestį, nurodytą teismo sprendime.

Prašymą, norint gauti santuokos nutraukimo įrašą liudijantį išrašą, galima pateikti civilinės metrikacijos įstaigai asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą. Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema MGVDIS.

Paslaugos aprašymas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo surašymą. Prašymas sudaryti santuoką priimamas iš karto, o santuoka registruojama įstatymo nustatyta tvarka. Santuoka registruojama bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje, sutuoktinių pasirinkimu.

Prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas tiesiogiai, registruotu paštu arba per kurjerį, elektroninio ryšio priemonėmis.

Santuoka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsnio nuostatomis, registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Išimtis taikoma ir santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos esant šioms priežastims: dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčiųjų susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą. Apie norinčiųjų susituokti prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje. Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti, o jų nesant – jaunavedžių pasirinktose vietose, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje. Skelbime apie prašymą įregistruoti santuoką nurodomi norinčių susituokti asmenų vardai, pavardės, gimimo datos, santuokos registravimo data ir laikas.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalingi duomenys iš Salantų miesto seniūnijoje saugomų dokumentų.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas

Licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracija. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Prašymas licencijos išdavimui ir kiti reikalingi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Licencija pateikiama prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, jog būtų išnagrinėti jų skundai, prašymai bei kreipimaisi dėl viešosios tvarkos pažeidimų.

Civilinės saugos ir viešosios tvarkos skyrius
Paslaugos aprašymas
Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas
Civilinė sauga, mobilizacija, viešoji tvarka

Vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 13 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, prašymai išduoti leidimą statyti naują (-us), rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį (-ius), atlikti statinio (-ių) paprastąjį, kapitalinį remontą, pakeisti statinio (-ių) ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį (-ius) ar tęsti sustabdytą statybą: PRIIMAMI NAUDOJANTIS IS „INFOSTATYBA“ (https://www.planuojustatau.lt/).

Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statytojui (užsakovui).

Statybą leidžiantys dokumentai yra:

 • leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas rekonstruoti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą neypatingąjį statinį); nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą – pastato atnaujinimui (modernizavimui);
 • leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį statinį), atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį ir nesudėtingąjį statinį); ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;
 • leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantį neypatingąjį pastatą (patalpą, patalpas) ar inžinerinį statinį), kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
 • leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys, pastatytas ne anksčiau kaip prieš 50 metų ir nepatenkantis į kultūros paveldo objekto teritoriją ar kultūros paveldo vietovę;

TAR pastaba. 27 straipsnio 1 dalies 7 punkto redakcija galioja nuo 2027-01-01:

 • leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys;
 • leidimas tęsti sustabdytą statybą, išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus savavališkos statybos padarinius.

Jeigu išdavus statybą leidžiantį dokumentą keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą, statybos įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka apie numatomą statinių projektavimą (kai jis privalomas) turi būti informuojama visuomenė ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka reikia gauti naują statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas), išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, specialiųjų reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

 • dėl objektyvių priežasčių keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;
 • iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);
 • iki 1 m keičiami statinio ar jo dalių išorės matmenys;
 • keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija.

Statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas:

 • įsiteisėjusiu teismo sprendimu;
 • viešojo administravimo subjekto, išdavusio 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, sprendimu šiais atvejais: jeigu, pakeitus esminius statinio projekto sprendinius, šis subjektas išdavė naują statybą leidžiantį dokumentą; jeigu buvo pakeisti žemės sklypo matmenys jį padalijant į atskirus žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją) ir dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai; jeigu pasikeitė savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas) ir pagal Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio 8 dalį nepakeista savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis iki šių statybos darbų ir (ar) statybos užbaigimo procedūrų pradžios; jeigu nutraukiama savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis; statytojo (užsakovo) prašymu;
 • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu – leidimo tęsti sustabdytą statybą, jeigu statinio statyba po šio statybą leidžiančio dokumento išdavimo pakartotinai sustabdyta;
 • užbaigus statinio statybą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Architektūra ir teritorijų planavimas

Tikslas – išduoti sutikimą ekshumuoti (iškasti) žmogaus palaikus.

Palaidotus žmogaus palaikus galima ekshumuoti nesibaigus kapo ramybės laikotarpiui, kai yra palaidoto žmogaus artimųjų giminaičių prašymas ir Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka gautas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro leidimas arba prokuroro nurodymu. Palaikus perlaidoti galima tik gavus Klaipėdos visuomenės sveikatos centro, Savivaldybės administracijos seniūnijos, o konfesinėse kapinėse – ir religinės bendruomenės ar bendrijos rašytinį sutikimą.

Sutikimas išduodamas asmeniui, pageidaujančiam ekshumuoti/ perkelti žmogaus palaikus iš seniūnijos prižiūrimų kapinių į kitą vietovę arba iš vienos kapavietės į kitą, pateikus rašytinį prašymą.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį).

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku.

Paslaugos aprašymas Priedas

Ši paslauga apima fizinius asmenis gyvenančius Savivaldybei priklausančiuose butuose, kurie pareiškia prašymus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais. Asmuo gali prašyti deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba naikinti bute ilgiau kaip 6 mėnesius nebegyvenančio asmens, išskyrus atvejus kai laikinai išvykusiam paliekama teisė į gyvenamąsias patalpas, LR Civilinio kodekso 6.591 straipsnis, pvz. gydymosi, mokymosi, karo tarnybos, komandiruotės tikslais ir pan.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas

Statinio projektavimo sąlygų sąvadas - savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto valstybės tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui (statyti, rekonstruoti, remontuoti) nustatytų projektavimo sąlygų bendrasis dokumentas bei miško sodinimui išdavimas.

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Žemės ūkis

Paslauga apima savivaldybės ir vietovės lygmens patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR) ir išrašo parengimą apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą.

Teritorijų planavimo dokumentas laikomas įregistruotu, kai savivaldybės administracija priima sprendimą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, suteikia jam unikalų kodą, suformuoja ir įrašo duomenis į registro duomenų bazę.

Planavimo organizatoriai arba iniciatoriai prašymą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą TPDR turi pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

Pasikeitus jau įregistruoto teritorijų planavimo dokumento duomenims, registro duomenų teikėjai privalo per 10 darbo dienų pateikti savivaldybės administracijai pasikeitusius teritorijų planavimo dokumento duomenis, šių duomenų pasikeitimą patvirtinančių teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo) patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Teritorijų planavimo dokumentas išregistruojamas, kai duomenų teikėjas savivaldybės administracijai pateikia teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo), patvirtinančio registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimą negaliojančiais, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Prašymas užregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, pakeisti duomenis arba jį išregistruoti gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją ar per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS (www.zpdris.lt) arba per Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS (www.tpdris.lt).

Atsakymą paslaugos gavėjas gali gauti tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją, išsiuntus paštu ar interneto svetainėse www.zpdris.lt, www.tpdris.lt, gali sekti elektroninių paslaugų teikiamų ŽPDRIS ir TPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šios elektroninės paslaugos rezultatus.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu

Architektūra ir teritorijų planavimas

Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius tėvystės nustatymą ir nuginčijimą registruoja savo iniciatyva (klientui kreiptis nereikia), remdamasis teismo atsiųstu įsiteisėjusiu sprendimu dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo.

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo. Registruojant tėvystės (motinystės) nustatymą ar nuginčijimą, paliekama vaiko turima pavardė (ir tautybė), jei teismo spendime dėl tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo nenurodyta kitaip.

Registruojant tėvystės (motinystės) nustatymą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai vaiko gimimo įraše keičiami duomenys apie vaiko tėvus. Registruojant tėvystės (motinystės) nuginčijimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo iš vaiko gimimo įrašo išbraukiami duomenys apie tėvą (motiną).

Jeigu klientas pats pageidauja, Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje jis gali gauti gimimo įrašą liudijantį išrašą ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga – Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas).

Paslaugos aprašymas

Civilinė metrikacija

Tėvystės pripažinimą Civilinės metrikacijos ir archyvų  skyrius registruoja savo iniciatyva, remdamasis notariškai ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo.

Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius, gavęs pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, jį saugo iki pareiškimo registruoti vaiko gimimą pateikimo. Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui gavus pareiškimą registruoti vaiko gimimą ir vaiko gimimo pažymėjimą, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su vaiko gimimu, sudarant gimimo įrašą.

Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, gimimo įraše paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei notaro ar teismo patvirtintame pareiškime dėl tėvystės pripažinimo nenurodyta kitaip.

Jeigu Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius iš notaro gauna informaciją, kad vaiko motina arba vyras, laikantis save vaiko tėvu, atšaukė pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, kol vaiko gimimas nebuvo įregistruotas Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, vaiko kilmė iš tėvo, remiantis pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, neregistruojama.

Jei vaiko tėvai pateikia Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriui užsienio valstybėje sudarytus tėvystės pripažinimą, šie civilinės būklės aktai registruojami remiantis šiais dokumentais, tėvų ar vieno iš jų prašymu ir pateiktais tėvų asmens tapatybės dokumentais, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre.

Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus.

Paslaugos aprašymas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu įregistruoti, išregistruoti, keisti registravimo duomenis, išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus, techninės apžiūros talonus, prireikus keisti registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms. Paslaugos gavėjai reikiamus dokumentus pateikia tiesiogiai ir atsiima taip pat tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas tikrina dokumentus, teisėtumą. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje.

Taip pat formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registravimo duomenis. Tvarko registro duomenų teikėjų mašinai registruoti pateiktus dokumentus, konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais. Seka, kad administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu

Žemės ūkis

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą būtina atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, o sprendimą dėl neįregistruoto ūkininko ūkio galima atsiimti pasirinktinai: tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, gali būti išsiunčiamas asmeniui nurodytu el. paštu ar paštu arba susipažinti per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos aprašymas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Žemės ūkis

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimas Lietuvos Respublikoje įtraukiamas į apskaitą sudarant gimimo įrašą. Lietuvos Respublikos piliečiai, jei jų vaiko gimimas yra įregistruotas užsienio valstybės institucijoje, privalo šį gimimą įtraukti į apskaitą bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą. Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu per metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Lietuvos Respublikos piliečiai užsienio valstybės institucijoje įregistravę santuoką arba santuokos nutraukimą, privalo ją įtraukti į apskaitą Lietuvoje bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.

Užsienio valstybėje įregistruotos arba nutrauktos santuokos civilinės metrikacijos įstaigoje įtraukiamos į apskaitą sudarant santuokos sudarymo arba santuokos nutraukimo įrašą, o jeigu vienas iš sutuoktinių yra miręs, – atkurtą santuokos sudarymo arba santuokos nutraukimo įrašą.

Prašymas įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą arba nutrauktą santuoką pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, per konsulinę įstaigą ar įgaliotą asmenį. Prašymą taip pat galima pateikti interneto adresu. Ši paslauga bus vykdoma Civilinės metrikacijos įstaigoje pagal Jūsų deklaruotą gyvenamąją vietą.

Duomenys apie sutuoktinius į santuokos sudarymo arba santuokos nutraukimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos įregistravimą arba nutraukimą. Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės civilinės būklės akto įraše nurodomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose tvarką. Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės vardai ir pavardės civilinės būklės aktų įrašuose rašomi juos paraidžiui perrašant lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento ar užsienio valstybės institucijos išduoto atitinkamo dokumento. Vardas ir pavardė gali būti perrašyti be šalutinių (diakritinių) ženklų, jei techniškai jų įrašyti negalima.

Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, jos pradžia laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame dokumente, patvirtinančiame santuokos įregistravimą, nurodyta data, įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką – užsienio valstybės institucijos išduotame santuokos nutraukimo užsienio valstybėje procedūros užbaigimą patvirtinančiame dokumente nurodyta data.

Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo įregistruota užsienio valstybėje.

Paslaugos aprašymas  1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Civilinės metrikacijos įstaigai įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį, remdamasi suinteresuoto asmens pašymu ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinančiu dokumentu (mirties liudijimu, mirties akto įrašo išrašu, forma C pagal Konvenciją ar kitu dokumentu). Prašymą dėl paslaugos suteikimo bet kuriai civilinės metrikacijos įstaigai galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą. Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą MGVDIS.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Vaiko laikinoji priežiūra tėvų prašymu gali būti nustatoma dėl tėvų sveikatos būklės pablogėjimo, dėl tėvų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos (dirbti, į komandiruotes, į stažuotes), dėl kitų priežasčių.

Prašymą reikia pateikti likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros nustatymo dienos.

Laikinoji priežiūra tėvų prašymu nustatoma ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui (nuo laikinosios priežiūros nustatymo dienos).

Paslaugos aprašymas Prašymas

Socialinė parama

ŠMIR-o  objektai  yra  naujos  švietimo  įstaigos  (bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos) laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai (įstaigos, įmonės, organizacijos, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla). Registro paskirtis - registruoti registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti registro duomenis. Šie duomenys skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) www.aikos.smm.lt . Tik įregistruotos švietimo   įstaigos   gali   tikėtis   savivaldybės   ar  valstybės paramos. Savivaldybės administracija registruoja tik jos teritorijoje veikiančias institucijas.

Naujai įkurtos valstybinės, nevalstybinės ir savivaldybių bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos ir kiti teikėjai susipažįsta su aprašu https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/ ŠMIR tvarkos aprašas 2014-07-25.docx ir užpildo duomenų registro kortelę bei pateikia kartu su reikalaujamais dokumentais Švietimo skyriui.

Įregistravus įstaigą, elektroniniu paštu įstaigai išsiunčiama įregistravimo duomenų kortelė, taip pat pateikiama informacija apie naują švietimo įstaigą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai. Įstaigos duomenis tampa vieši, prieinami visiems asmenims internete. Registras suteikia gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias ugdymo (švietimo) įstaigas.

Registro tvarkymo įstaiga (savivaldybė), gavusi registravimo dokumentus su duomenimis, vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos) nustatyta tvarka išnagrinėja, ar pateikti registravimo dokumentai ir duomenys atitinka šių nuostatų reikalavimus, ir priima sprendimą registruoti registro objektą ar laikinai atidėti jo registravimą. Registro tvarkymo įstaiga, priėmusi sprendimą registruoti registro objektą, tą pačią darbo dieną automatiniu būdu suformuoja, įrašo registro duomenis į registro duomenų bazę ir informuoja duomenų teikėją apie registro objekto
įregistravimą.

Registro tvarkymo įstaiga, priėmusi sprendimą laikinai atidėti registro objekto registravimą, per 2 darbo dienas automatiniu būdu informuoja duomenų teikėją apie sprendimo atidėjimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar (ir) patikslinti klaidingus, neišsamius duomenis.
Pildant  registro  kortelę  naudojamasi  ŠMIR-o  programinės įrangos klasifikatoriais.

Įregistruotos ŠMIR-e įstaigos, pasikeitus jų duomenims, patikslintą informaciją pateikia el. p. [email protected], pateikiant naujai užpildytą duomenų registro kortelę. Asmuo pateikti prašymą gali tiesiogiai ar el. paštu.

Paslaugos aprašymas

Švietimas

Paslauga teikiama, norint asmeniui pakeisti vardą ir (ar) pavardę. Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė turi neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pasirinktas vardas ir pavardė taip pat turi atitikti asmens lytį, išskyrus atvejus, kai juos keičia asmuo, kuriam nustatytas diagnozuotas transseksualumas. Vardo pakeitimu laikomas vieno vardo pakeitimas į kitą vieną vardą, vieno vardo pakeitimas į du vardus arba atvirkščiai, taip pat dviejų vardų pakeitimas į kitus du vardus ar dviejų turimų vardų eiliškumo pakeitimas. Asmuo savo turimą vienanarę arba dvinarę pavardę gali keisti į kitą vienanarę arba dvinarę pavardę. Vardo ir pavardės pakeitimo pagrindai nurodyti „Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse“. Keisti vardą ir pavardę turi teisę:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • asmenys be pilietybės;
 • užsienio valstybių piliečiai.

Šiuos asmens duomenis savarankiškai galima keisti 16 metų amžiaus sulaukusiam pareiškėjui. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą. Vardo ir pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą. Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės akto įrašuose. Asmeniui pageidaujant gali būti išduotas civilinės būklės akto įrašo papildymą ar pakeitimą liudijantis išrašas. Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą arba per konsulinę įstaigą, atvykus į Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių. Paslaugą galima užsisakyti elektroniniu būdu, naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS). Asmeniui išduodamas dokumentas tiesiogiai atvykus į Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Civilinė metrikacija

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Nustatytos šios vienkartinių licencijų rūšys:

 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, taip pat Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam laikui kaip renginio trukmė.

Paraiška išduoti vienkartinę licenciją vertis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama  paraiškoje nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:

 1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;
 2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;
 3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

 1. Registro duomenų teikėjo prašymu;
 2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;
 3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;
 4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į seniūniją arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Žemės ūkis