Gramatinių formų ir linksnių vartojimo klaidos savivaldybės administracijos darbuotojų rengiamuose dokumentuose

Valstybinė kalba

Giminė

Giminės vartojimo formų pažeidimai:

 • komisijos pirmininkas (=pirmininkė) Z. Zinutė; žemės naudotojas (=naudotoja) Savivaldybės administracija.

Konstrukcija kad+bendratis

Dokumentuose dažna slaviškoji konstrukcija kad+bendratis:

 • Tam, kad patenkinti savivaldybių poreikius (=kad būtų patenkinti savivaldybių poreikiai), numatoma organizuoti seminarų ciklą.

Neįvardžiuotinės ir įvardžiuotinės formos

Kartais vengiama įvardžiuotinės formos vartojimo rūšiai išskirti:

 • uždara (=uždaroji) akcinė bendrovė; vyriausias (=vyriausiasis) specialistas.

Būdinga įsakymų, raštų kalbos klaida – netinkamai pavartotas padalyvis; vietoj jo turėtų būti pusdalyvis:

 • Vadovaujantis (=Vadovaudamasi) Nacionalinės turizmo plėtros programa, Mažeikių rajono savivaldybės administracija nusprendė pritarti Nacionalinio konferencijų biuro steigimui.

Linksniai

Vardininkas

Neteiktinas vardininkas neapibrėžtam daiktų kiekiui reikšti:

 • Gauti prašymai (=Gauta prašymų) sutvarkyti įvažiavimo keliukus prie daugiabučių gyvenamųjų namų.
 • Įgyvendinus projektą pasėta veja, pasodintos gėlės, spygliuočių ir lapuočių medžių sodinukai (=veja, pasodinta gėlių, spygliuočių ir lapuočių medžių sodinukų).

Kilmininkas

Su kilmininku dažnai pavartojami priveiksimai daugiau, mažiau, tačiau lyginamąją kiekybę reikia reikšti lyginamosiomis konstrukcijomis daugiau kaip, mažiau kaip:

 • Rekomenduojame panaudoti ne mažiau (=ne mažiau kaip) 20 proc. lėšų. Trumpas projekto pristatymas – ne daugiau (=ne daugiau kaip) 10 sakinių santrauka.

Naudininkas

Naudininkas netinka laiko ribai nusakyti:

 • Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai (=pabaigoje). Šiai dienai (=Iki šios dienos) į miesto biudžetą įplaukė 1 milijonas eurų investicijų.

Naudininkas nevartotinas daiktui apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis:

 • Tiekėjas įsipareigoja pateikti sutarties vykdymo užtikrinimą 5 000 Eur sumai (=už 5 000 Eur sumą).

Su priemonių pavadinimais geriau nevartoti abstrakčios reikšmės veiksmažodinių daiktavardžių naudininko su kito daiktavardžio kilmininku;

 • Skyrius įsipareigoja skirti 7 000 Eur šio projekto įgyvendinimui (=šiam projektui įgyvendinti). Miesto puošimui (=Miestui puošti) Savivaldybė iš biudžeto skyrė 10 000 Eur.

Komisijos veiklos objektas ir veiksmas nusakomi kilmininkais arba naudininku su bendratimi (vartosenoje labiau paplitęs antrasis variantas):

 • Sudaryta Savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos konkursų organizavimo komisija / Komisija savivaldybės negyvenamųjų patalpų nuomos konkursams organizuoti. Sudarau Kretingos rajono savivaldybės švietimo projektų atrankos komisiją / Komisiją Kretingos rajono savivaldybės švietimo projektams atrinkti.

Galininkas

Galininkas nevartotinas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti vietoj dalies kilmininko:

 • Mes turime lėšas (=lėšų). Atmesdami kitą nuomonę mes galime neišgirsti argumentų ir padaryti nepataisomas klaidas (=nepataisomų klaidų).
 • Atstovaujamasis dalykas nusakomas ne galininku, bet naudininku: Kretingos rajono savivaldybės administraciją (=administracijai) atstovaus direktoriaus paskirtas valstybės tarnautojas.
 • Galininkas nevartotinas tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio vietoj kilmininko: Taryba nusprendžia nesumažinti įmonei 2010 metų žemės nuomos mokestį (=mokesčio).

Įnagininkas

 • Nevartotinas daiktavardžių įnagininkas su veiksmažodžio būti formomis nuolatiniam (nekintamam) būviui reikšti: Centro dalininkais (savininkais) (=dalininkai (savininkai) gali būti fiziniai ar juridiniai asmenys. Projekto paramos gavėju (=gavėjas) gali būti tik juridinis asmuo.
 • Būdvardžių ir būdvardiškai vartojamų žodžių įnagininkas nevartojamas būviui reikšti: Nuomininkas iškeldinamas, jeigu per 3 mėnesius nesumokėjo nuomos mokesčio, eksploatavimo išlaidų už komunalines paslaugas arba tampa nemokiu (=nemokus).
 • Įnagininko atžvilgiu konstrukcijos keičiamos gyvesniais pasakymais: Turime keletą pastabų įstatymo
 • atžvilgiu (–dėl įstatymo). Baudžiamosios bylos jų atžvilgiu (–jiems) buvo nutrauktos. Kalbant apie daikto ar kitokios priemonės panaudojimą vietoj polinksnio pagalba vartotinas priemonės įnagininkas: Yra galimybė interneto pagalba (=internetu) susipažinti su Savivaldybės parengtomis atmintinėmis, renginių programomis ir kt.
 • Nei priežasčiai, nei tikslui reikšti nevartotinas įnagininkas tikslu be pažyminio: Tikslu (=Siekiant) išsiaiškinti situacijos aplinkybes ir priimti sprendimą buvo sudaryta darbuotojų darbo grupė.

Vietininkas

Neteiktinas vietininkas bene dažniausias. Jis nevartotinas daikto būviui, būsenai ar požymiui reikšti:

 • Laiptų konstrukcijos yra avarinėje būsenoje (= yra avarinės, jų būsena yra avarinė). Sutartis sudaryta neterminuotam laikotarpiui 2-iuose egzemplioriuose (=dviem egzemplioriais) po vieną kiekvienai šaliai.
 • Vietininkas neteiktinas būsenos priežasčiai, pagrindui reikšti ir kaip prielinksnis ar polinksnis laiko tarpui nusakyti: sprendimo pasekoje (=priėmus sprendimą); mėnesio eigoje (=per mėnesį); metų bėgyje (=per metus); bendroje sumoje (=iš viso); tame tarpe (=iš jų); tame skaičiuje (=tarp jų).