Pažymos, nuorašai, išrašai ir kita informacija

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms penkis ir daugiau vaikų.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Socialinė parama

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą. Charakteristiką išduoda Savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Imbarės seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas
Sveikata

Asmuo tiesiogiai ar paštu (paprastu ar elektroniniu) gali pateikti prašymą išduoti archyvinių dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus iš dokumentų, esančių savivaldybės archyve. Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Palaugos aprašymas

Archyvas

Asmuo tiesiogiai ar paštu (paprastu ar elektroniniu) gali pateikti prašymą išduoti archyvinių dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus iš dokumentų, esančių savivaldybės archyve. Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Paslaugos aprašymas

Archyvas
Švietimas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2004-04-26 įsakymas Nr. 3D-228 „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 10  d įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo nr. 3d-228 ,,dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ pakeitimo“

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Žemės ūkis

Paslauga teikiama interesantam auginantiems naminius gyvūnus Kretingos rajono savivaldybėje.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą, gautas pajamas ar kitus juridinius faktus iš Kretingos rajono savivaldybės dokumentų.

Asmuo pateikia prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius jo darbo stažo trukmę ir (arba) darbo užmokestį, tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Išduodamos archyvo pažymos, patvirtintos dokumentų kopijos, patvirtinančios asmenų darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį pensijai apskaičiuoti.

Paslaugos aprašymas

Socialinė parama
Archyvas

Paslauga teikiama tėvams (globėjams), norintiems gauti apie vaiko ikimokyklinės/priešmokyklinės ugdymo įstaigos lankymą/nelankymą patvirtinančią pažymą, kai asmuo atvyksta į vietą.

Paslaugos aprašymas

Švietimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ). Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ). Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Archyvas

Paslauga teikiama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla ir nori gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Pažyma skirta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengta pažyma išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Žemės ūkis

Pateikus prašymą, išmokų gavėjams išduodama pažyma apie išmokėtas išmokas prašomu laikotarpiu, kurios yra pristatomos įvairioms institucijoms, organizacijoms.

Išduodamos pažymos:

  • Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;
  • Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
  • Pažyma apie paskirtas išmokas vaikui;
  • Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;
  • Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Atsiimant pažymas būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atstovavimą liudijantį dokumentą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Kai nurodytu adresu deklaruoti ne visi šeimos nariai arba turimų duomenų nepakanka, pažyma gali būti išduota, jeigu bus pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai. Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikai nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokinių ir studentų), taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys. Pažyma išduodama pateikti mokymo įstaigoms, ligonių kasoms, darbovietėms, teisėsaugos institucijoms ir kt. Pažyma neišduodama, kai gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje trūksta reikalingų duomenų ir nepateikiami šeimos sudėtį patvirtinantys dokumentai.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą, gautas pajamas ar kitus juridinius faktus iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus dokumentų.

Asmuo pateikia prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius jo darbo stažo trukmę ir (arba) darbo užmokestį, tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Išduodamos archyvo pažymos, patvirtintos dokumentų kopijos, patvirtinančios asmenų darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį pensijai apskaičiuoti.

Paslaugos aprašymas

Archyvas
Švietimas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalingi duomenys iš Salantų miesto seniūnijoje saugomų dokumentų.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas

Techninės apžiūros tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, jų priekabų techninę būklę, siekti, kad eksploatuojama technika nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis. Techninės apžiūros atliekamos kas dvejus metus, išskyrus naujus traktorius. Naujiems traktoriams nuo pirmos registracijos datos techninės apžiūros talonas išduodamas trejiems metams. Savivaldybės administracija registruoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius traktorius nepriklausomai nuo traktoriaus savininko gyvenamosios vietos ar buveinės registravimo vietos. Registruojamos ir krovininių transporto priemonių priekabos, jeigu jų prikabinimo įtaisai tinka agreguoti su ratiniais arba vikšriniais traktoriais. Traktoriai registruojami fizinių arba juridinių asmenų vardu. Įregistravus išduodamas valstybinio numerio ženklas ir registracijos liudijimas. Registro duomenys keičiami kai pasikeičia traktoriaus savininkas arba daiktinės teisės į traktorių, pasikeičia traktoriaus techniniai ir eksploataciniai duomenys, pasibaigia registracijos liudijimo galiojimo terminas, prarandamas registracijos liudijimas ir (arba) valstybinio numerio ženklas. Traktorius išregistruojamas kai baigiasi laikinos registracijos terminas, numato traktoriaus toliau neeksploatuoti, traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui, traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį, kai naujasis traktoriaus savininkas per 30 dienų po traktoriaus įsigijimo nesikreipia į Savivaldybės administraciją dėl registro duomenų pakeitimo, traktorius išregistruojamas automatiškai. Pranešimą apie pardavimą teikia traktorių pardavęs asmuo. Į registrą įrašomi traktorių įsigijusio asmens ir pirkimo dokumento duomenys.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracija. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai -ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Miesto teritorijoje ūkius registruoja miesto (rajono) savivaldybės administracija. Apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentų, patvirtinančių duomenų pasikeitimus, kopijas. Prašymą įregistruoti ūkininko ūkį asmuo turi pateikti asmeniškai.

Ūkininko pažymėjimą atsiimti asmuo turi atvykti asmeniškai. Ūkis iš registro išregistruojamas:

  1. ūkininko prašymu;
  2. mirus ūkininkui;
  3. teismo sprendimu.

Ūkis išregistruojamas ūkininkui pateikus rašytinį prašymą ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą. Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos.

Paslaugos aprašymas

 

Žemės ūkis

ŠMIR-o  objektai  yra  naujos  švietimo  įstaigos  (bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos) laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai (įstaigos, įmonės, organizacijos, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla). Registro paskirtis - registruoti registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti registro duomenis. Šie duomenys skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) www.aikos.smm.lt . Tik įregistruotos švietimo   įstaigos   gali   tikėtis   savivaldybės   ar  valstybės paramos. Savivaldybės administracija registruoja tik jos teritorijoje veikiančias institucijas.

Naujai įkurtos valstybinės, nevalstybinės ir savivaldybių bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos ir kiti teikėjai susipažįsta su aprašu https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/ ŠMIR tvarkos aprašas 2014-07-25.docx ir užpildo duomenų registro kortelę bei pateikia kartu su reikalaujamais dokumentais Švietimo skyriui.

Įregistravus įstaigą, elektroniniu paštu įstaigai išsiunčiama įregistravimo duomenų kortelė, taip pat pateikiama informacija apie naują švietimo įstaigą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai. Įstaigos duomenis tampa vieši, prieinami visiems asmenims internete. Registras suteikia gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias ugdymo (švietimo) įstaigas.

Registro tvarkymo įstaiga (savivaldybė), gavusi registravimo dokumentus su duomenimis, vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos) nustatyta tvarka išnagrinėja, ar pateikti registravimo dokumentai ir duomenys atitinka šių nuostatų reikalavimus, ir priima sprendimą registruoti registro objektą ar laikinai atidėti jo registravimą. Registro tvarkymo įstaiga, priėmusi sprendimą registruoti registro objektą, tą pačią darbo dieną automatiniu būdu suformuoja, įrašo registro duomenis į registro duomenų bazę ir informuoja duomenų teikėją apie registro objekto
įregistravimą.

Registro tvarkymo įstaiga, priėmusi sprendimą laikinai atidėti registro objekto registravimą, per 2 darbo dienas automatiniu būdu informuoja duomenų teikėją apie sprendimo atidėjimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar (ir) patikslinti klaidingus, neišsamius duomenis.
Pildant  registro  kortelę  naudojamasi  ŠMIR-o  programinės įrangos klasifikatoriais.

Įregistruotos ŠMIR-e įstaigos, pasikeitus jų duomenims, patikslintą informaciją pateikia el. p. rasa.stoncelyte@kretinga.lt, pateikiant naujai užpildytą duomenų registro kortelę. Asmuo pateikti prašymą gali tiesiogiai ar el. paštu.

Paslaugos aprašymas

Švietimas