Pažymos, nuorašai, išrašai ir kita informacija

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti Savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, išrašus, nuorašus ar kopijas ir (arba) norintiems gauti Savivaldybės administracijos archyve saugomų Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijas ar išrašus (nuorašus).

Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie darbo stažą, gautas pajamas ar kitus juridinius faktus iš Kretingos rajono savivaldybės saugomų dokumentų.

Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis (oficialiu Savivaldybės administracijos el. pašto adresu [email protected] (jeigu yra galimybė identifikuoti paslaugos gavėją) ar prisijungus prie

Elektroninių valdžios vartų (jeigu yra galimybė prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (galima naudoti asmens tapatybės kortelę, mobiliuosius įrenginius, specialią USB laikmeną, kortelę ir skaitytuvą ar kt.).

Archyvinių dokumentų išrašus, nuorašus, kopijas ar viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus galima atsiimti atvykus į Savivaldybės administracijos patalpas (po pranešimo apie paslaugos įvykdymą), gauti paštu, el. paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą.

Paslaugos aprašymas Priedas Schema

Paslaugos užsakymas el. būdu

Archyvas
Švietimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.

Charakteristiką išduoda savivaldybės administracijos seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo www.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Sveikata
Licencijos, leidimai

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto. Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimas atliekamas pavieniams objektams (archeologinėms, memorialinėms vietoms, statiniams ar kitiems nekilnojamiesiems daiktams, turintiems vertingųjų savybių, tiesiogiai susijusiems su jų užimama ir naudoti reikalinga teritorija) ir kompleksiniams objektams (kultūros paveldo objektų grupėms, reikšmingoms savo visuma). Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas) apie ketinimą sudaryti sandorį ne vėliau kaip prieš mėnesį informuoja Savivaldybės specialistą, atsakingą už paveldosaugą. Per tą laiką specialistas, atsakingas už paveldosaugą, turi patikrinti, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę. Kultūros paveldo objekto būklė tikrinama Kultūros ministro nustatyta tvarka. Paslaugos administratorius su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką apžiūri objektą, atlieka fotofiksaciją ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo akto surašymo dienos. Kultūros paveldo objekto perdavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui (įgijėjui) nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.

Kai perleidžiamas kultūros paveldo objektas (statinys), kuriame atliekami tvarkomieji statybos darbai ir tvarkomieji paveldosaugos darbai, gavusi pardavėjo prašymą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminu pažymą pateikia Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – inspekcija) ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Klaipėdos teritorinis skyrius. Inspekcijai prašymas gali būti pateikiamas raštu arba elektroniniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“. Departamento Klaipėdos teritoriniam skyriui prašymas pateikiamas raštu arba elektroniniu paštu. Inspekcijos pažymoje nurodoma, kad statinys statomas, rekonstruojamas, kapitališkai remontuojamas, atnaujinamas (modernizuojamas) ar griaunamas be esminių nukrypimų nuo projekto. Departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus pažymoje nurodoma, kad tvarkomieji paveldosaugos darbai atliekami be esminių nukrypimų nuo projekto.

Kultūros paveldo objekto tikrinimo metu užfiksuota būklė įforminama Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktu dviem egzemplioriais, iš kurių vienas įteikiamas perdavėjui, o kitas saugomas savivaldybės administracijoje (už paveldosaugą atsakingame padalinyje).

Patikrinimo aktas netenka galios ir pardavėjas turi kreiptis į Savivaldybės specialistą, atsakingą už paveldosaugą, kad būtų atliktas kitas patikrinimas, jeigu po patikrinimo akto surašymo dienos nekilnojamojo kultūros paveldo objekte buvo atliekami tvarkybos darbai, nustatyti kultūros paveldo objekto sužalojimai ar buvo pažeisti kiti kultūros paveldo objekto paveldosaugos reikalavimai.

Pareiškėjas prašymus gali pateikti raštu tiesiogiai atvykęs į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrių (Kretingos m., Pabrėžos g. 8, III a., 303 kab.), paštu, per pasiuntinį, elektroninėmis priemonėmis ar el. paštu ([email protected]). Elektroniniu paštu (elektroninio pašto adresu) prašymas turi būti pateiktas taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Asmuo apie sprendimą informuojamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis, prašyme nurodytais adresais.

Paslaugos aprašymas Priedas

Kultūra

Teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų, kurie yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų. Sprendimą dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo priima Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Prašymą pateikęs asmuo apie Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą neskirti antrojo laipsnio valstybinės pensijos raštu informuojami per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, kartu nurodant tokio sprendimo priežastis.

Prašymas pateikiamas tiesiogiai asmeniui atvykus į savivaldybės administraciją. Savivaldybės administracija parengia dokumentus ir teikia juos svarstyti Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinę apsaugą reglamentuojantys Koordinavimo reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos sritis. Lietuva nuo 2019-07-31 prisijungė prie elektroninės socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos (toliau – EESSI sistema), kuri skirta valstybių narių kompetentingų įstaigų specialistams, skiriantiems socialinės apsaugos išmokas pagal koordinavimo reglamentus, keistis reikiama informacija.

Lietuvos Respublikos piliečiams, legaliai pradėjus dirbti ES ar EEE valstybėse, taikoma tos šalies, kurioje dirba, socialinės apsaugos sistema, t. y. asmuo toje šalyje turi teisę gauti socialines išmokas taip pat ir išmokas vaikams bei išmokas mirties atveju. Dėl šių išmokų skyrimo ir mokėjimo asmuo turi kreiptis į tos šalies kompetentingą įstaigą bei informuoti Socialinės paramos skyrių. Informacija keičiamasi, kad išmokos būtų mokamos pirmumo teisę turinčioje valstybėje taip išvengiant dvigubo išmokų mokėjimo.

Asmuo kreipiasi į savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu pateikti informaciją apie šeimai išmokėtas išmokas vaikui ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro  2004-04-26 įsakymas Nr. 3D-228 „Dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 10  d įsakymas Nr. 3D-564 „Dėl  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymo nr. 3d-228 ,,dėl melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklių“ pakeitimo“

Paslaugos aprašymas

Prašymo forma

Žemės ūkis

Paslauga teikiama interesantam auginantiems naminius gyvūnus Kretingos rajono savivaldybėje.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išduodama, kai asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį arba per įgaliotą asmenį.

Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu.

Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą asmenys gali užsisakyti iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos internetu adresu: http://www.epaslaugos.lt

Pažyma apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išduodama, kai asmuo yra laikomas įtrauktu į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį, arba per įgaliotą asmenį.

Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Pažyma reikalinga pateikti notarų biurui arba teismui, tvarkant turto paveldėjimo dokumentus.

Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą gali būti išduota asmeniui, deklaravimo įstaigai pateikusiam mirties liudijimą ar mirties akto įrašo išrašą per tris mėnesius nuo mirties datos. Pažymą apie mirusio asmens paskutinę gyvenamąją vietą išduoda tos seniūnijos, kurios teritorijoje gyveno mirusysis, atsakingas specialistas. Pasibaigus nurodytam terminui, tokias pažymas galima užsakyti VĮ Registrų centre.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslauga teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams – Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų remtinų asmenų ar šeimų būsto poreikiams tenkinti (būstui pirkti, statyti, turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams), teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio reikalavimus:

 • duomenys apie jų deklaruotą gyvenamąją vietą Kretingos rajone, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – Kretingos rajono savivaldybėje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

- keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

- šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

 • įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

- pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

- turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

- neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti turi teisę gauti (jeigu prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu atitinka įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir nurodytus asmenų ir šeimų požymius):

 • 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:

- šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

- neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;

- asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;

- šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama
Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti

Paslauga teikiama tėvams (globėjams), norintiems gauti apie vaiko ikimokyklinės/priešmokyklinės ugdymo įstaigos lankymą/nelankymą patvirtinančią pažymą, kai asmuo atvyksta į vietą.

Paslaugos aprašymas

Švietimas

Paslauga skirta žemės ūkio valdų savininkams norintiems sužinoti valdos įvertinimą ekonominio dydžio vienetais (EDV), nuo kurių priklauso visų ūkininko mokamų mokesčių dydžiai.

Žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis priklauso nuo deklaruotų pasėlių rūšių bei ploto ir nuo Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvūnų.

Prašymą, pažymai apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą EDV ir (ar) žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (EDV) apskaičiavimo sąrašui gauti, asmuo ar jo įgaliotas atstovas gali pateikti tiesiogiai atvykęs į gyvenamosios vietos seniūniją ar   prašymą atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Prašymai, pažymai apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą EDV gauti, perduodami VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui, seniūnija išduoda žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (EDV) apskaičiavimo sąrašą.

Dėmesio! Žemės ūkio ir kaimo verslo registro juridinę galią turinčią pažymą išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (www.vic.lt).

Paslaugos aprašymas Priedas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ). Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt ). Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Archyvas

Paslauga teikiama asmenims, kurie verčiasi žemės ūkio veikla ir nori gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Pažyma skirta Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Parengta pažyma išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (seniūniją), registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Žemės ūkis

Savivaldybių administracijos vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo priežiūrą ir pagal fizinių ar juridinių asmenų pateiktus prašymus išduoda nustatytos formos pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį. Administracinės paslaugos tikslas – išduoti pažymą apie naujai suformuotus nekilnojamojo turto kadastro objektus (patalpas arba statinius) ir jų galimybę naudoti pagal paskirtį. Išduota pažyma yra pagrindas atlikti šių objektų registraciją VĮ Registrų centre.

Laisvos formos prašymą išduoti pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų) ar statinio (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Parengta pažyma išduodama asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar elektroniniu būdu.

Paslaugos aprašymas

Architektūra ir teritorijų planavimas

Pateikus prašymą, išmokų gavėjams išduodama pažyma apie išmokėtas išmokas prašomu laikotarpiu, kurios yra pristatomos įvairioms institucijoms, organizacijoms.

Išduodamos pažymos:

 • Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;
 • Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • Pažyma apie paskirtas išmokas vaikui;
 • Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;
 • Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Atsiimant pažymas būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atstovavimą liudijantį dokumentą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Paslauga teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Kretingos rajono savivaldybėje. Kai nurodytu adresu deklaruoti ne visi šeimos nariai arba turimų duomenų nepakanka, pažyma gali būti išduota, jeigu bus pateikti šeimos narių dokumentai, liudijantys jų priklausymą šeimai. Į pažymą įrašomi sutuoktiniai, jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat motina arba tėvas, vieni auginantys vieną ar daugiau vaikų (įvaikių). Pareiškėjui pageidaujant, į šeimos sudėtį įrašomi ir vaikai nuo 18 iki 24 metų amžiaus, besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokinių ir studentų), taip pat asmenų, laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, duomenys. Pažyma išduodama pateikti mokymo įstaigoms, ligonių kasoms, darbovietėms, teisėsaugos institucijoms ir kt. Pažyma neišduodama, kai gyvenamosios vietos deklaravimo informacinėje sistemoje trūksta reikalingų duomenų ir nepateikiami šeimos sudėtį patvirtinantys dokumentai.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims įregistravusiems žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei fiziniams asmenims įregistravusiems ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre. Pažymos išduodamos paslaugos gavėjams norintiems verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ar kita įstatymų neuždrausta veikla. Pažymas, pagal fizinio ar juridinio asmens prašymą, pateiktą  Kretingos savivaldybės seniūnijoms, išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (www.vic.lt). Paslaugos gavėjas, norintis gauti pažymą apie jo vardu registruotos žemės ūkio valdos ar ūkininko ūkio duomenis, prašymą pateikia valdos valdytojo ar ūkininko vardu tiesiogiai atvykęs į gyvenamosios vietos seniūniją ar   prašymą atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo ar ūkininko įgaliotas asmuo, pateikiamas atstovauti valdytoją ar ūkininką notaro patvirtintas įgaliojimas.

Asmenims, savo ūkyje išauginusiems žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminusiems maisto produktus, einamųjų metų išrašą turgavietėms iš Ūkininkų ūkių registro ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas teisės aktų nustatyta tvarka išduoda registrų tvarkymo įstaigos: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir Kretingos rajono savivaldybės seniūnijos.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kuriems reikalingi duomenys iš Salantų miesto seniūnijoje saugomų dokumentų.

Darbėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas
Kartenos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kretingos seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Kūlupėnų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Salantų miesto seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Vydmantų seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas
Žalgirio seniūnija
Paslaugos aprašymas Prašymas

Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu įregistruoti, išregistruoti, keisti registravimo duomenis, išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus, techninės apžiūros talonus, prireikus keisti registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms. Paslaugos gavėjai reikiamus dokumentus pateikia tiesiogiai ir atsiima taip pat tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas tikrina dokumentus, teisėtumą. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis. Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje.

Taip pat formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registravimo duomenis. Tvarko registro duomenų teikėjų mašinai registruoti pateiktus dokumentus, konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais. Seka, kad administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu

Žemės ūkis

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre. Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą būtina atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, o sprendimą dėl neįregistruoto ūkininko ūkio galima atsiimti pasirinktinai: tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, gali būti išsiunčiamas asmeniui nurodytu el. paštu ar paštu arba susipažinti per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos aprašymas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Žemės ūkis

ŠMIR-o  objektai  yra  naujos  švietimo  įstaigos  (bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos) laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai (įstaigos, įmonės, organizacijos, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla). Registro paskirtis - registruoti registro objektus, rinkti, apdoroti, sisteminti, kaupti, saugoti ir teikti registro duomenis. Šie duomenys skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS) www.aikos.smm.lt . Tik įregistruotos švietimo   įstaigos   gali   tikėtis   savivaldybės   ar  valstybės paramos. Savivaldybės administracija registruoja tik jos teritorijoje veikiančias institucijas.

Naujai įkurtos valstybinės, nevalstybinės ir savivaldybių bendrojo ugdymo, neformaliojo švietimo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos ir kiti teikėjai susipažįsta su aprašu https://www.smir.smm.lt/aikos2-smir/ ŠMIR tvarkos aprašas 2014-07-25.docx ir užpildo duomenų registro kortelę bei pateikia kartu su reikalaujamais dokumentais Švietimo skyriui.

Įregistravus įstaigą, elektroniniu paštu įstaigai išsiunčiama įregistravimo duomenų kortelė, taip pat pateikiama informacija apie naują švietimo įstaigą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Nacionalinei švietimo agentūrai. Įstaigos duomenis tampa vieši, prieinami visiems asmenims internete. Registras suteikia gyventojams informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias ugdymo (švietimo) įstaigas.

Registro tvarkymo įstaiga (savivaldybė), gavusi registravimo dokumentus su duomenimis, vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos (Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos) nustatyta tvarka išnagrinėja, ar pateikti registravimo dokumentai ir duomenys atitinka šių nuostatų reikalavimus, ir priima sprendimą registruoti registro objektą ar laikinai atidėti jo registravimą. Registro tvarkymo įstaiga, priėmusi sprendimą registruoti registro objektą, tą pačią darbo dieną automatiniu būdu suformuoja, įrašo registro duomenis į registro duomenų bazę ir informuoja duomenų teikėją apie registro objekto
įregistravimą.

Registro tvarkymo įstaiga, priėmusi sprendimą laikinai atidėti registro objekto registravimą, per 2 darbo dienas automatiniu būdu informuoja duomenų teikėją apie sprendimo atidėjimo priežastis ir paprašo per 5 darbo dienas pateikti trūkstamus ar (ir) patikslinti klaidingus, neišsamius duomenis.
Pildant  registro  kortelę  naudojamasi  ŠMIR-o  programinės įrangos klasifikatoriais.

Įregistruotos ŠMIR-e įstaigos, pasikeitus jų duomenims, patikslintą informaciją pateikia el. p. [email protected], pateikiant naujai užpildytą duomenų registro kortelę. Asmuo pateikti prašymą gali tiesiogiai ar el. paštu.

Paslaugos aprašymas

Švietimas