Verslo licencijos ir leidimai

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.

Charakteristiką išduoda savivaldybės administracijos seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.

Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba atitinkamą seniūniją, atsiųsti paštu, elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo www.epaslaugos.lt.

Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Sveikata
Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems atlikti kasinėjimo darbus rajono Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Leidimus atlikti numatytus darbus išduoda atitinkamų seniūnijų seniūnai. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava.

Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą Kretingos rajono savivaldybės viešo naudojimo erdvėse (pvz., prie daugiabučių namų, viešųjų institucijų). Į paslaugos apimtį nėra įtraukiami stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklai, kurie su Savivaldybe yra derinami statybų metu, kartu su visu pastato statybos projektu.

Prašymas gauti leidimą įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją (seniūniją), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Gautas prašymas nagrinėjamas Kretingos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijoje (toliau – Komisija). Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą išorinei vaizdinei reklamai įrengti. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą pateikiama administracijos direktoriui tiesiogiai, per atstumą arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Leidimus išduoda, apie galimą Leidimų galiojimo panaikinimą įspėja, Leidimų galiojimą panaikina Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnija (toliau – leidimą išduodanti institucija, Savivaldybės administracija), kurios teritorijoje įrengiama išorinė reklama.

Leidimas įrengti išorinę reklamą suteikia teisę leidime nurodytoje vietoje įrengti specialią išorinės reklamos pateikimo priemonę ir ant jos skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės. Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į paraiškoje išduoti leidimą nurodytą laikotarpį, tačiau negali būti ilgesnis kaip 10 metų. Leidimą išduodanti institucija patvirtina tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektus ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimus.

Savivaldybės administracijos leidimą išduodanti institucija, patikrinusi pareiškėjo paraišką ir dokumentus, kurių reikia Leidimui gauti, ir nustatęs, kad paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, nevisiškai, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia Leidimui išduoti, arba jie neatitinka šiame Apraše dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia Leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu raštu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos (išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos) spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai tiesiogiai, per atstumą ar per kontaktinį centrą turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo

Leidimo numeris, jo išdavimo data ir išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas.

Leidimas išduodamas paraiškoje nurodytu būdu (tiesiogiai per atstumą ar per kontaktinį centrą, ar per Licencijų informacinę sistemą (LIS).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus Kretingos rajono savivaldybės  gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose.

Prašymas gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklą teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją (seniūniją), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Gautas prašymas nagrinėjamas Kretingos rajono savivaldybės eismo saugumo komisijoje (toliau – Komisija). Komisijos posėdžiai rengiami prireikus, tačiau ne rečiau kaip 1 kartą per 2 mėnesius. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Licencijos, leidimai

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, nuolat gyvenantys Kretingos rajono savivaldybėje ne daugiabučiame name, ir norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis, įrašytus į Pavojingų šunų veislių sąrašą (Amerikiečių Stafordšyro terjerus, Stafordšyro bulterjerus, amerikiečių buldogus, Argentinos dogus, Fila Brasileiro (Brazilų mastifus), kangalus (Turkų aviganius), Kaukazo aviganius, Pietų Rusijos aviganius), ir jais prekiauti Kretingos rajono savivaldybėje turi gauti leidimą savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiam asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įgaliojimą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Leidimas suteikia teisę kirsti, persodinti arba kitaip šalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius ne miško žemėje miesto bendro naudojimo teritorijose, kapinėse, privačių valdų savininkų sklypuose ar juridiniams asmenims priskirtose teritorijose, kurie pateikia argumentuotą nustatytos formos prašymą kirsti, genėti ar pertvarkyti želdinius. Prireikus prašymą nagrinėja Kretingos rajono savivaldybės Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, kuri vyksta į vietą apžiūrėti numatomų kirsti ar kitaip pertvarkyti želdinių natūralios būklės, nustato želdinių atkuriamąją vertę, teikia pasiūlymus dėl leidimo kirsti želdinius išdavimo ar neišdavimo. Pagal komisijos išvadas seniūnija išduoda leidimą arba motyvuotai atsisako jį išduoti.

Prašymą parašę asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka leidime gali būti įpareigojami atlyginti numatytų kirsti ar pertvarkyti medžių ir krūmų vertę. Saugotinų želdinių ir krūmų atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtinta želdinių atkuriamosios vertės nustatymo  metodika ir vertės įkainiais.

Leidimas galioja vienerius metus nuo jo išdavimo datos.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Leidimas suteikia teisę organizuoti renginius Kretingos rajono savivaldybės viešose vietose. Organizatorius, kuris nori viešojoje vietoje organizuoti renginį, ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki renginio dienos pateikia paštu arba el. paštu Seniūnijos, kurios teritorijoje pageidauja organizuoti renginį, seniūnui Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos prašymą. Jeigu renginys komercinis, už šio leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Seniūnijos seniūnas / Komisija turi teisę:

 • panaikinti leidimą organizuoti renginį, jeigu Organizatorius nevykdo šių  reikalavimų renginiui organizuoti arba stabdyti renginį kol bus pašalinti reikalavimų trūkumai: suderinti teritorijos apsaugos organizavimo (renginio teritorija bei įrengimai atitinka priešgaisrinės saugos reikalavimus) planai su Kretingos rajono policijos komisariatu;
 • užtikrinti renginio vietoje saugios sąlygos renginiui vykti: suteikta visokeriopa pagalbą policijos pareigūnams, renginyje užtikrinantiems viešąją tvarką;
 • nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui;
 • apdrausti renginio dalyvius ir žiūrovus nuo nelaimingų atsitikimų, kuriame planuojami automobilių, motociklų, aviacijos priemonių pasirodymai;
 • apšviesti teritoriją ir jos prieigas, jeigu renginys organizuojamas tamsiu paros metu.

Organizatorius privalo užtikrinti pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje esančių žmonių saugą: kiekvieną kartą numatyti garso ar sprogimo pavojaus zonos ribas, neleisti į šią zoną pašalinių asmenų, pasirūpinti, kad būtų naudojami tik tinkamai veikiantys pirotechnikos priemonių paleidimo įrenginiai, o žiūrovai būtų už gaisro ar sprogimo zonos ribų.

Siekiant užtikrinti švaros ir tvarkos reikalavimus, Organizatorius privalo:

 • užtikrinti teritorijos sutvarkymą po renginio, atliekų surinkimą ir išvežimą;
 • užtikrinti, jei renginys truks ilgiau nei 2 val., kad jo metu būtų pastatyti, prižiūrimi ir valomi biotualetai, atsižvelgiant į numatomą dalyvių skaičių;
 • užtikrinti, kad renginio metu būtų surenkamos šiukšlės, pastatyti atliekų surinkimo konteineriai ar šiukšlių dėžės, išvežamos atliekos.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu

Licencijos, leidimai

Paslauga suteikiama fiziniams ar juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinantiems įsirengti požeminio gėlo vandens gavybos gręžinį.

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus arba į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais teikia išvadą dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo. Teigiama savivaldybės administracijos išvada yra pagrindas gręžiniui projektuoti.

Paraišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Parengta išvada požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti išduodama asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar elektroniniu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka   įregistravusiems savo veiklą, ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos. Leidimai neišduodami prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose, Kretingos rajono prekyvietėse (turgavietėse).

Prašymą galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į atitinkamą seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių ir švenčių metu išduodami renginio ir šventės trukmės laikui.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į atitinkamą seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Leidimas nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Licencijos, leidimai

Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą, ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos. Leidimai neišduodami prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose, Kretingos rajono prekyvietėse (turgavietėse). Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) viešose vietose Kretingos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduoda Kretingos rajono savivaldybės administracijos seniūnai ar jų įgalioti asmenys. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava. Vietinė rinkliava sumokama prieš išduodant leidimą.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba elektroniniu būdu – elektroninės valdžios vartų paslauga (e-paslaugos).

Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą arba prisijungus prie elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Licencijos, leidimai

Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) kroviniai gali būti vežami Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis tik gavus leidimą, kurio išdavimą lemia kelių ir jų statinių būklė. Leidimai išduodami tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

Atvejai:

 • Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis išdavimas,
 • Leidime važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis nurodytos transporto priemonės keitimas.

Išduodant leidimą, vadovaujamasi maksimaliais leidžiamais transporto priemonių matmenimis, leidžiamomis ašies (ašių) apkrovomis, leidžiamais bendrosios masės dydžiais. Leidimas gali būti: vienkartinis, mėnesinis, metinis. Vienkartinis leidimas suteikia teisę važiuoti vieną kartą, išduodamas 7 dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę leidime nurodytu maršrutu. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti tik leidime nurodyta konkrečia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone. Leidimas vienam mėnesiui ar vieneriems metams išduodamas atitinkamai 30 dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui. Leidimas galioja nuo leidime nurodyto laikotarpio pradžios dienos 0 val. iki laikotarpio pabaigos 24 val. Leidime vienam mėnesiui ar vieneriems metams nurodoma tik pavienė didžiagabaritė ir (ar) sunkiasvorė transporto priemonė arba jos junginį sudarančios transporto priemonės ir jos (jų) ašių skaičius, o valstybinis numeris nenurodomas. Toks leidimas suteikia teisę važiuoti bet kuria leidime nurodyta didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, tačiau neturi būti viršijami leidime nurodyti matmenys ir (ar) ašies (ašių) apkrovos.

Norėdamas gauti leidimą, transporto priemonės savininkas ar valdytojas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, o kai transporto priemonė tampa ypač pavojinga, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys, ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų prieš važiavimą Kretingos rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis savivaldybės administracijai pateikia nustatytos formos prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus savivaldybę, registruotu laišku, elektroniniu būdu.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas

Leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutu (toliau – leidimas) išduodamas vežėjui turinčiam licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje, sudariusiam su savivaldybės administracija viešųjų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei sutartį. Leidimo galiojimo terminas turi atitikti sutarties galiojimo terminą. Vežėjui išduodama tiek leidimų egzempliorių, kiek transporto priemonių reikia keleiviams vežti leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis.

Vežėjai, pageidaujantys gauti leidimą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 • turėti licenciją, suteikiančią teisę vežti keleivius atitinkamoje teritorijoje;
 • turėti pakankamai transporto priemonių, atitinkančių Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių, patvirtintų LR Susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl leidimų vežti keleivius susisiekimo kelių transporto maršrutais taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės) III skyriuje nustatytus reikalavimus, kad užtikrintų keleivių vežimą leidime ir tvarkaraštyje nurodytomis sąlygomis (trasa, dažniu, laiku);
 • per pastaruosius 1 metus nebuvo panaikintas jų turėtas leidimas (leidimai);
 • turėti sąlygas ir užtikrinti, kad vairuotojai prieš išvykdami į reisą būtų tikrinami dėl neblaivumo (girtumo), taip pat dėl apsvaigimo nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, apie tai pažymint kelionės lape;
 • turėti sąlygas patikrinti ir užtikrinti, kad jų naudojamos transporto priemonės prieš išvažiuodamos į reisą yra tvarkingos ir tinkamai sukomplektuotos, apie tai vežėjo atsakingam už transporto priemonių techninę būklę asmeniui pažymint kelionės lape.

Pasibaigus sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminui, jis gali būti pratęsiamas, savivaldybės administracijai su vežėju sudarant naują sutartį ir išduodant naują (-us) leidimą (-us), jei pratęsti sutartį ir leidimą (-us) pageidaujantis vežėjas laikėsi šių taisyklių reikalavimų ir sutartyje nustatytų sąlygų. Sutarties ir leidimo (-ų) galiojimo terminas pratęsiamas ne ilgiau kaip 5 metams tomis pačiomis sąlygomis.

Leidimas panaikinamas, kai:

 • vežėjas atsisako vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu. Vežėjas, ketinantis atsisakyti vežti keleivius leidime nurodytu maršrutu, apie tai ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius turi raštu pranešti leidimą išdavusiai savivaldybės administracijai, nurodydamas atsisakymo priežastis. Leidimas panaikinamas praėjus 3 mėnesiams nuo nurodyto pranešimo gavimo datos. Jei tolesnė keleivių vežimo šiuo maršrutu veikla yra netikslinga ir savivaldybės administracija nusprendžia panaikinti šį maršrutą, šis terminas sutrumpinamas iki 1 mėnesio arba kito savivaldybės administracijos ir vežėjo susitarto termino;
 • vežėjas atsisako vežti keleivius pakeistu maršrutu;
 • savivaldybės administracija panaikina maršrutą. Tokiu atveju leidimas panaikinamas praėjus 1 mėnesiui nuo pranešimo apie maršruto panaikinimą išsiuntimo vežėjui registruotu laišku dienos arba per kitą savivaldybės administracijos ir vežėjo susitartą terminą.

Prašymas dėl leidimo išdavimo, pratęsimo ar panaikinimo pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Informacija apie priimtą sprendimą pateikiama prašyme nurodytu būdu.

Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus savivaldybę, registruotu laišku, elektroniniu būdu.  

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Specialusis leidimas gali būti išduodamas asmenims, turintiems teisę valdyti kelio ženklo Nr. 531 ,,P“ (rezervuota) galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, arba asmenims, turintiems asmenų, turinčių teisę valdyti kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją, ja naudotis ar disponuoti, sutikimą išduoti specialų leidimą.

Specialusis leidimas galioja tik Kretingos rajono savivaldybės valdomoje kelių, gatvių ir aikščių teritorijoje.

Specialusis leidimas suteikia teisę statyti transporto priemonę, kurios valstybiniai numeriai nurodyti specialiame leidime, ir tik jame tiksliai nurodytoje vietoje.

Specialusis leidimas išduodamas ne ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Prašymas specialiajam leidimui, suteikiančiam teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje, gauti teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama prašyme nurodytu būdu. Leidimas išduodamas atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas paštu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais rūšys:

 • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
 • verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
 • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
 • verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Licencijos išdavimas.

Licencijos išduodamos įmonėms (Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams), Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, išduodamos tik tuo atveju, jeigu pagrindinis įėjimas, skirtas pirkėjams, nesutampa su įėjimu į namo laiptinę.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tame pačiame pastate ar skirtinguose pastatuose įrengtuose keliuose savo padaliniuose (alkoholinių gėrimų parduotuvėse, alkoholinių gėrimų skyriuose, restoranuose, kavinėse, bufetuose, įskaitant uždaruosius, baruose, atskirose prekybos salėse ir panašiai), kurie aptarnauja pirkėjus ar išduoda alkoholinius gėrimus padavėjams, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename padalinyje. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli tą pačią veiklą (mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo) vykdantys padaliniai, kuriuose parduodami alkoholiniai gėrimai, išduodama viena licencija. Jeigu vienoje mažmeninės prekybos ar viešojo maitinimo vietos aptarnavimo salėje įrengti keli padaliniai, kuriuose vykdoma mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo veikla, licencijos išduodamos kiekvienos rūšies veiklai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi teatruose, filharmonijose įrengtose viešojo maitinimo vietose, kuriose lankytojai aptarnaujami tik pramoginių renginių metu, išduodama viena licencija ir joje padaliniai (barai, bufetai ir panašiai) nenurodomi.

Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi viešbučių kavinėse, restoranuose, baruose (bufetuose), išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekvienoje kavinėje, restorane, bare (bufete). Jeigu iš viešbučio kavinės, restorano, baro (bufeto) alkoholiniai gėrimai tiekiami į kambariuose įrengtus minibarus, jie įrašomi į licenciją tos kavinės, restorano, baro (bufeto), iš kurio jiems tiekiami alkoholiniai gėrimai. Jeigu mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais verčiamasi tik viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, išduodamos licencijos verstis šia veikla kiekviename viešbutyje ir jose įrašomi kambariai, kuriuose įrengti minibarai.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išduodamos neterminuotam laikui.

Licencijos papildymas.

Licencija papildoma, jeigu įmonė:

 • pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
 • pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
 • pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Licencijos patikslinimas.

Licencija patikslinama, jeigu įmonė:

 • prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • keičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
 • reorganizuojama ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
 • keičia licencijos rekvizitus, tiesiogiai nepriklausančius nuo licencijos turėtojo;
 • keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;
 • keičia licencijos turėtojo kodą (suteikiamas naujas), – jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtojo identifikuojantys duomenys.

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinama ir tais atvejais, kai savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 18 straipsnio 9 dalimi, apriboja licencijos turėtojo prekybos alkoholiniais gėrimais laiką.

Licencijos galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas stabdomas, jeigu:

 • įmonė buvo įspėta apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą terminą nepašalina nurodytų pažeidimų;
 • gautas teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymą už nustatytus pažeidimus;
 • paaiškėja, kad įmonė sustabdė licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir neinformavo licenciją išdavusios institucijos;
 • įmonė, turinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sustabdė licencijoje nurodytą veiklą, pateikia prašymą sustabdyti licencijos galiojimą licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:

 • įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas pašalino pažeidimus per nustatytą terminą ir pranešė licenciją išdavusiai institucijai;
 • licenciją išduodanti institucija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą;
 • įmonė atnaujino licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraiška išduoti, papildyti, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama paraiškoje nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencijos išdavimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurortuose, poilsio bei turizmo sezono metu išduodamos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu gali būti išduodamos licencijų prašytojams, norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariosiose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionariųjų parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariosiose viešojo maitinimo vietose ir kaimo gyvenamosiose vietovėse esančių stacionariųjų parduotuvių nespecializuotuose skyriuose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiosiose prekybos vietose ir norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose.

Licencijos verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortuose ir kitose savivaldybės Tarybos nustatytose poilsio ir turizmo teritorijose išduodamos savivaldybės Tarybos nustatyto poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiui.

Licencijos papildymas.

Licencija papildoma, jeigu įmonė:

 • pakeičia arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • pakeičia prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
 • pakeičia prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
 • pakeičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.

Licencijos patikslinimas.

Licencija patikslinama, jeigu įmonė:

 • prašo išbraukti sandėlių, iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
 • keičia viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
 • keičia automobilinių parduotuvių, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius;
 • reorganizuojama ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys;
 • keičia licencijos rekvizitus, tiesiogiai nepriklausančius nuo licencijos turėtojo.

Licencijos turėtojas privalo informuoti licenciją išdavusią instituciją apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, pakeistą įmonės kodą (suteiktą naują kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų, taip pat steigimo dokumentų pakeitimo įregistravimo.

Licencijos galiojimo sustabdymas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimas sustabdomas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 341 straipsnio 4, 10 dalyse nustatytais atvejais.

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu, galiojimo sustabdymas panaikinamas, jeigu:

 • įmonė, kuriai buvo sustabdytas licencijos galiojimas, pašalino pažeidimus per nustatytą terminą ir pranešė licenciją išdavusiai institucijai;
 • licenciją išduodanti institucija gauna teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimą apie įmonei išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimą;
 • įmonė atnaujino licencijoje verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais nurodytą veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimo panaikinimas.

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu galiojimas panaikinamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 34 straipsnio 16, 17, 18, 19 dalyse nustatytais atvejais.

Paraiška išduoti, papildyti, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą, panaikinti licencijos galiojimą pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama paraiškoje nurodytu būdu.

Įmonėms licencijos išduodamos, patikslinamos, papildomos, licencijų galiojimas sustabdomas, licencijų galiojimo sustabdymo panaikinamas ir licencijų galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema www.licencijavimas.lt.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais leidžia verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose, kuriose parduodami su tabako gaminiais susiję gaminiai vartotojui. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išdavimas.

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais:

 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);
 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais – jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais;
 • keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas (papildymas). Juridinių asmenų ar užsienio juridinių asmenų filialų turimos licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais patikslinamos, jeigu:

 • juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
 • papildomos ar keičiamos licencijoje įrašytos prekybos su tabako gaminiais susijusiais gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi su tabako gaminiais susiję gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus.

Galiojimo sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinių asmenų filialas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais leidžia verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mažmeninės prekybos vietose, kuriose parduodami tabako gaminiai vartotojui. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).

Licencijos išdavimas.

Jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais:

 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose tuo pačiu adresu esančiose mažmeninės prekybos vietose (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena tuo pačiu adresu esanti mažmeninės prekybos vieta);
 • keliose mažmeninės prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais – jam išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
 • keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse – jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje nurodoma kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos.

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išduodama neribotam laikui.

Paslaugos gavėjui licencija išduodama per Licencijų informacinę sistemą (LIS), kurioje paslaugos gavėjas ir kiti suinteresuoti asmenys gali ją peržiūrėti.

Patikslinimas, papildymas. Juridinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų filialų turimos licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinamos, jeigu:

 • juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
 • papildomos ar keičiamos licencijoje įrašytos prekybos tabako gaminiais vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Galiojimo sustabdymas ir galiojimo sustabdymo panaikinimas.

Licencijos galiojimas sustabdomas, jei licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų, pažeidžia įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su licencijuojama veikla, reikalavimus. Galiojimo sustabdymas panaikinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – Tabako kontrolės įstatymas) 11 straipsnio 14 dalyje nustatytais atvejais.

Galiojimo panaikinimas.

Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą, likviduojamas ar reorganizuojamas, baigia veiklą kaip savarankiškas juridinis asmuo arba licencija naikinama už licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimus.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Licencijas asmenims, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus, išduoda, pakeičia, jų galiojimą sustabdo, galiojimo sustabdymą panaikina, galiojimą panaikina ir licencijuojamą veiklą kontroliuoja Savivaldybės administracija. Licenciją išduodanti institucija sprendimą išduoti ar pakeisti licenciją grindžia asmens pateiktų dokumentų ir duomenų atitiktimi jo technologiniams, finansiniams ir vadybiniams pajėgumams, leidžiantiems vykdyti Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas licencijuojamos veiklos sąlygas. Licencija išduodama neribotam laikui. Išduota licencija gali būti keičiama asmens prašymu, jeigu įmonė pertvarkoma ar reorganizuojama, keičiasi licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai. Prašymas licencijos išdavimui ir kiti reikalingi dokumentai gali būti pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Licencija pateikiama prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Vykdant Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 13 punkto ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus, prašymai išduoti leidimą statyti naują (-us), rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) statinį (-ius), atlikti statinio (-ių) paprastąjį, kapitalinį remontą, pakeisti statinio (-ių) ar jo dalies paskirtį, nugriauti statinį (-ius) ar tęsti sustabdytą statybą: PRIIMAMI NAUDOJANTIS IS „INFOSTATYBA“ (https://www.planuojustatau.lt/).

Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas. Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas statytojui (užsakovui).

Statybą leidžiantys dokumentai yra:

 • leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas rekonstruoti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą neypatingąjį statinį); nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą – pastato atnaujinimui (modernizavimui);
 • leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį statinį), atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį ir nesudėtingąjį statinį); ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
 • leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;
 • leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantį neypatingąjį pastatą (patalpą, patalpas) ar inžinerinį statinį), kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
 • leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys, pastatytas ne anksčiau kaip prieš 50 metų ir nepatenkantis į kultūros paveldo objekto teritoriją ar kultūros paveldo vietovę;

TAR pastaba. 27 straipsnio 1 dalies 7 punkto redakcija galioja nuo 2027-01-01:

 • leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys;
 • leidimas tęsti sustabdytą statybą, išskyrus atvejus, kai statyba tęsiama pašalinus savavališkos statybos padarinius.

Jeigu išdavus statybą leidžiantį dokumentą keičiasi esminiai statinio projekto sprendiniai, norint tęsti statybą, statybos įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka apie numatomą statinių projektavimą (kai jis privalomas) turi būti informuojama visuomenė ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka reikia gauti naują statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas), išskyrus atvejus, kai nepažeidžiant teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, teritorijų planavimo dokumentų, statybą leidžiančių dokumentų, specialiųjų reikalavimų ir esminių statinio reikalavimų:

 • dėl objektyvių priežasčių keičiama inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų trasa ar jos dalis ir dėl to keičiasi inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų ilgis;
 • iki 1 m keičiama statinio vieta žemės sklype (teritorijoje);
 • iki 1 m keičiami statinio ar jo dalių išorės matmenys;
 • keičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos ar jų išdėstymas statinio viduje ir nesikeičia statinio kategorija.

Statybą leidžiančio dokumento galiojimas panaikinamas:

 • įsiteisėjusiu teismo sprendimu;
 • viešojo administravimo subjekto, išdavusio 27 straipsnio 1 dalies 1–7 punktuose nurodytus statybą leidžiančius dokumentus, sprendimu šiais atvejais: jeigu, pakeitus esminius statinio projekto sprendinius, šis subjektas išdavė naują statybą leidžiantį dokumentą; jeigu buvo pakeisti žemės sklypo matmenys jį padalijant į atskirus žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus, atlikus žemės sklypų perdalijimą (amalgamaciją) ir dėl to pažeidžiami leidžiami žemės sklypo užstatymo rodikliai ir kiti teisės aktai; jeigu pasikeitė savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (iniciatoriai) (statytojas) ir pagal Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 8 straipsnio 8 dalį nepakeista savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis iki šių statybos darbų ir (ar) statybos užbaigimo procedūrų pradžios; jeigu nutraukiama savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis; statytojo (užsakovo) prašymu;
 • Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos sprendimu – leidimo tęsti sustabdytą statybą, jeigu statinio statyba po šio statybą leidžiančio dokumento išdavimo pakartotinai sustabdyta;
 • užbaigus statinio statybą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Architektūra ir teritorijų planavimas

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turinčioms įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams.

Nustatytos šios vienkartinių licencijų rūšys:

 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
 • vienkartinės – verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinės licencijos gali būti išduodamos tik įmonėms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais, licencijas verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu, taip pat Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, turintiems teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Vienkartinės licencijos išduodamos ne ilgesniam laikui kaip renginio trukmė.

Paraiška išduoti vienkartinę licenciją vertis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikiama tiesiogiai atvykus į savivaldybę, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Apie priimtą sprendimą informacija teikiama  paraiškoje nurodytu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai