Rajono ūkis ir aplinkos apsauga

Paslauga suteikiama fiziniams ar juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinantiems įsirengti požeminio gėlo vandens gavybos gręžinį.

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus arba į savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatytais terminais teikia išvadą dėl gėlo požeminio vandens gavybos ar žvalgybos gręžinio projektavimo. Teigiama savivaldybės administracijos išvada yra pagrindas gręžiniui projektuoti.

Paraišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu. Parengta išvada požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti išduodama asmeniui, tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku ar elektroniniu būdu.

Paslaugos aprašymas Priedas

Vietinis ūkis ir turtas
Licencijos, leidimai

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims įregistravusiems žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei fiziniams asmenims įregistravusiems ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre. Pažymos išduodamos paslaugos gavėjams norintiems verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ar kita įstatymų neuždrausta veikla. Pažymas, pagal fizinio ar juridinio asmens prašymą, pateiktą  Kretingos savivaldybės seniūnijoms, išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (www.vic.lt). Paslaugos gavėjas, norintis gauti pažymą apie jo vardu registruotos žemės ūkio valdos ar ūkininko ūkio duomenis, prašymą pateikia valdos valdytojo ar ūkininko vardu tiesiogiai atvykęs į gyvenamosios vietos seniūniją ar   prašymą atsiuntęs paštu ar per pasiuntinį, elektroniniais ryšiais, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per e. pristatymas informacinę sistemą.

Jeigu prašymą pateikia valdos valdytojo ar ūkininko įgaliotas asmuo, pateikiamas atstovauti valdytoją ar ūkininką notaro patvirtintas įgaliojimas.

Asmenims, savo ūkyje išauginusiems žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminusiems maisto produktus, einamųjų metų išrašą turgavietėms iš Ūkininkų ūkių registro ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registro apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas teisės aktų nustatyta tvarka išduoda registrų tvarkymo įstaigos: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir Kretingos rajono savivaldybės seniūnijos.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Valdų duomenys atnaujinami:

  1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;
  2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;
  3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

  1. Registro duomenų teikėjo prašymu;
  2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;
  3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;
  4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į seniūniją arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į seniūniją.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas

Paslaugos užsakymas el. būdu.

Žemės ūkis