Informacija apie galbūt netvarkomas kapavietes

Vadovaudamiesi  Kretingos rajono savivaldybės leidimų laidoti išdavimo, laidojimo, kapinių tvarkymo ir lankymo tvarkos aprašau, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-13, skelbiame  informaciją apie galbūt neprižiūrimų kapaviečių Kretingos miesto seniūnijos kapinėse sąrašą.

Kretingos miesto seniūnijos viešosiose kapinėse SĮ „Kretingos komunalininkas“ (toliau – kapinių prižiūrėtojas) nuolat vykdo neprižiūrimų kapaviečių kontrolę.

Nustačius, kad kapavietė yra neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį, kad būtina ją sutvarkyti, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu apie atsakingą asmenį nėra duomenų arba jo neįmanoma nustatyti, informacija apie galbūt netvarkomą kapavietę skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje, nurodant paskelbimo datą, kapavietės duomenis, informuojant, kad kapavietę būtina sutvarkyti ir nesutvarkymo pasekmes.

Jeigu per metus nuo įspėjimo įteikimo dienos arba paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas per 5 darbo dienas raštu informuoja seniūniją ir religinę bendruomenę ar bendriją, jeigu konfesinių kapinių priežiūrą pagal kapinių perdavimo sutartį organizuoja religinė bendruomenė ar bendrija, apie galbūt neprižiūrimą kapavietę ir pateikia jos duomenis.

Seniūnijos seniūnas gautus duomenis apie galbūt neprižiūrimą kapavietę per 5 darbo dienas perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui ir paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje.

Netvarkomų kapaviečių apžiūrą organizuoja, priima sprendimus dėl kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis, priima sprendimus dėl kapaviečių identifikavimo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Netvarkomų kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapavietės indentifikavimo komisija (toliau – Komisija).

Komisija, ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje dienos, apžiūrėjusi kapavietę ne rečiau kaip 3 kartus per metus ir ne dažniau kaip kas 3 mėnesius, Savivaldybės tarybos patvirtintų Komisijos nuostatų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete.

Komisija, priėmusi sprendimą pripažinti kapavietę neprižiūrima, duomenis apie neprižiūrimą kapavietę pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui ir kapinių prižiūrėtojui. Savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgalioti Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai per 3 darbo dienas duomenis apie neprižiūrimą kapavietę paskelbia Savivaldybės interneto svetainėje.

Duomenys apie galbūt neprižiūrimas kapavietes Kretingos miesto seniūnjos kapinėse 2021-12-30

Susiję skelbimai