Išmokos ir kompensacijos

Europos Sąjungoje migruojančių asmenų socialinę apsaugą reglamentuojantys Koordinavimo reglamentai apima visas pagrindines socialinės apsaugos sritis. Lietuva nuo 2019-07-31 prisijungė prie elektroninės socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos (toliau – EESSI sistema), kuri skirta valstybių narių kompetentingų įstaigų specialistams, skiriantiems socialinės apsaugos išmokas pagal koordinavimo reglamentus, keistis reikiama informacija.

Lietuvos Respublikos piliečiams, legaliai pradėjus dirbti ES ar EEE valstybėse, taikoma tos šalies, kurioje dirba, socialinės apsaugos sistema, t. y. asmuo toje šalyje turi teisę gauti socialines išmokas taip pat ir išmokas vaikams bei išmokas mirties atveju. Dėl šių išmokų skyrimo ir mokėjimo asmuo turi kreiptis į tos šalies kompetentingą įstaigą bei informuoti Socialinės paramos skyrių. Informacija keičiamasi, kad išmokos būtų mokamos pirmumo teisę turinčioje valstybėje taip išvengiant dvigubo išmokų mokėjimo.

Asmuo kreipiasi į savivaldybės Socialinės paramos skyrių su prašymu pateikti informaciją apie šeimai išmokėtas išmokas vaikui ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta medžiojamų gyvūnų žala, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.

Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikti arba išsiųsti rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms. Seniūno sukviesta komisija vietoje nustato pažeistą plotą, įvertina pažeidimo procentą, suraš0 patikrinimo aktą.

Paslaugos aprašymas

 

Žemės ūkis

Paslauga teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams – Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų remtinų asmenų ar šeimų būsto poreikiams tenkinti (būstui pirkti, statyti, turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams), teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio reikalavimus:

 • duomenys apie jų deklaruotą gyvenamąją vietą Kretingos rajone, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – Kretingos rajono savivaldybėje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

- keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

- šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

 • įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

- pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

- turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

- neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti turi teisę gauti (jeigu prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu atitinka įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir nurodytus asmenų ir šeimų požymius):

 • 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 • 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:

- šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

- neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;

- asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;

- šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama
Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti

Pateikus prašymą, išmokų gavėjams išduodama pažyma apie išmokėtas išmokas prašomu laikotarpiu, kurios yra pristatomos įvairioms institucijoms, organizacijoms.

Išduodamos pažymos:

 • Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;
 • Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • Pažyma apie paskirtas išmokas vaikui;
 • Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;
 • Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Atsiimant pažymas būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atstovavimą liudijantį dokumentą.

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama subjektams, norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją už apdraustus ūkinius gyvūnus.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis

Paslauga teikiama interesantams norintiems gauti kompensaciją.

Paslaugos aprašymas

Žemės ūkis