Viešoji tvarka ir saugus eismas

Triukšmo šaltinių valdytojai, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Bet koks asmuo, veikiantis ar vykdantis ūkinę veiklą savivaldybės tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose, turi teisę pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai motyvuotus pareiškimus dėl triukšmo šaltinių valdytojų veiklos ir dėl šioje veikloje atsirandančio triukšmo prevencijos ir mažinimo.

Atsakomybę už Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą numatyta LR administracinių nusižengimų kodekso 48 straipsnyje.

Pranešimas pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją Savanorių g. 29, 97111 Kretinga, atsiuntus pranešimą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu [email protected] , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją arba per E. pristatymas informacinę sistemą, sistemoje nurodytu siuntos gavėjo adresu – Kretingos rajono savivaldybės administracija, kodas 188715222.

Atsakymas į pranešimą nėra teikiamas. Pateikti pranešimai skelbiami Savivaldybės administracijos interneto svetainėje.

Paslaugos aprašymas Priedas

Civilinė sauga, mobilizacija, viešoji tvarka