Socialinis būstas, parama būsto įsigijimui

Paslauga yra reikalinga kai asmuo/šeima nori pasinaudoti parama būstui išsinuomoti (įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą).

Paslaugos pareiškėjas gali būti asmenys ar šeimos:

  • kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kretingos rajone, taip pat asmenys, įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Kretingos rajone;
  • kurie Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnį įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 40 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;

- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;

- keturių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 23 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžių.

  • kurie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma, arba asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.                                                         

* VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžiai skelbiami Socialines apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.

Paslaugos aprašymas 1 priedas 2 priedas

Socialinė parama

Paslauga teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams – Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytų remtinų asmenų ar šeimų būsto poreikiams tenkinti (būstui pirkti, statyti, turimam būstui rekonstruoti, pritaikant neįgaliųjų poreikiams), teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti.

Teisę į valstybės paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnio reikalavimus:

  • duomenys apie jų deklaruotą gyvenamąją vietą Kretingos rajone, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos – Kretingos rajono savivaldybėje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
  • Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas, neviršija šių dydžių:

- asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių;

- dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;

- keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;

- šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

  • įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

- pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

- turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

- neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti turi teisę gauti (jeigu prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo metu atitinka įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir nurodytus asmenų ir šeimų požymius):

  • 15 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
  • 20 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
  • 25 procentai suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
  • 30 procentų suteikto valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (ar šio kredito likučio) sumos:

- šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

- neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų;

- asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms;

- šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Paslaugos aprašymas Priedas

Socialinė parama
Parama būstui įsigyti ar išsinuomoti