Kviečiame atvirąsias jaunimo erdves ir atviruosius jaunimo centrus teikti paraiškas

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias atvirąsias jaunimo erdves ir atviruosius jaunimo centrus iki kovo 24 d. (imtinai) teikti paraiškas.

Projektų finansavimo paraiškas gali teikti Savivaldybės įstaigos ir organizacijos registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kurių buveinės adresas (Kretingos rajono sav.) įregistruotas Registrų centre, įsteigusios atviruosius jaunimo centrus ar vykdančios veiklą atvirosiose jaunimo erdvėse:

  1. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną vykdo veiklą pagal patvirtintą veiklos planą, kuriame apibrėžiamas, atvirojo jaunimo centro ar atvirosios jaunimo erdvės veiklos tikslas, uždaviniai, vykdomos veiklos, jų kokybiniai ir kiekybiniai rezultatai, atsakingi asmenys ir pan.;
  2. pareiškėjas paraiškos teikimo dieną vykdo veiklą vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-327 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teikėjas gali teikti šiam konkursui tik vieną paraišką, paraiška teikiama su lydraščiu.

Projekto paraiškos pildomos pagal nustatytą paraiškos formą (toliau – Paraišką) ( 1 priedas ). Paraiškos forma ir jos priedai pildomi valstybine kalba, tekstas surenkamas kompiuteriu.

Su paraiška kartu teikiami šie dokumentai:

  1. programos vykdytojo – jaunimo darbuotojo – pareigybės aprašymo kopija;
  2. bendradarbiavimo sutarties (jei yra) kopija.

Didžiausia vienai programai galima skirti suma: atviram jaunimo centrui – iki 4000 Eur, atvirai jaunimo erdvei – iki 2000 Eur.

Užpildyta paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtinta organizacijos antspaudu (jei subjekto įstatuose antspaudas numatytas), jos priedai ir lydraštis (lydraštyje turi būti nurodyta – Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių konkursui) pristatomi Savivaldybės administracijai, siunčiami registruotu laišku, įteikiami pašto kurjerio adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga, arba skenuoti atsiunčiami el. paštu [email protected]. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos. Taip pat paraiškas galima teikti pasirašytas kvalifikuotais el. parašais su priedais el. paštu [email protected].

Informaciją dėl paraiškų teikimo ir vykdymo teikia Kretingos rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Inga Biliūnaitė-Rušinskė, tel. +370 445 72145, mob. Tel. +370 687 11662 arba el. paštu [email protected].

Susiję skelbimai