Kodėl mes? Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (BIVP) – galimybė patiems kurti savo ateitį

„Bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ yra Europos Komisijos vartojama sąvoka, kuria apibūdinamas tradicinei principu „iš viršaus į apačią“ grindžiamai plėtros politikai priešingas požiūris. Įgyvendinant BIVP, iniciatyvos imasi vietos gyventojai, kurie užmezga vietos partnerystės ryšius, parengia ir įgyvendina integruotos plėtros strategiją. Šia strategija siekiama ne vien atsverti bendruomenės problemas, bet ir stiprinti jos pačios socialinius, aplinkos bei ekonominius pranašumus, pasinaudoti jos turtais. Šiuo tikslu partnerių grupei skiriamas ilgalaikis finansavimas ir ji pati sprendžia, kaip šias lėšas naudoti.

Siekis didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą išlieka labai aktualus ir 2021-2027 m. finansavimo periode, todėl ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodu grįstų priemonių svarba taip pat nėra sumažėjusi.

Vietos plėtros strategiją Kretingos miesto vietos veiklos grupė rengia ir įgyvendina pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – 2021–2027 metų investicijų programa), 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Visuomenės narių įtraukimas į viešojo valdymo procesus yra demokratinės visuomenės varomoji jėga, todėl kiekvienoje demokratinėje šalyje šis procesas įvairiais būdais skatinamas. Bendruomenei dalyvaujant lygiomis teisėmis su kitais partneriais stiprinami ryšiai tarp žmonių, verslo, valdžios institucijų, didinamas įvairių sektorių interesų grupių tarpusavio pasitikėjimas. Galimybė spręsti iššūkius perduodama tiems žmonėms, kurie juos patiria, tačiau nesitikima, kad jie tuos iššūkius išspręs vien savo jėgomis.

Kretingos miesto vietos veiklos grupė siekia padėti užmegzti ryšius tarp žmonių, įstaigų ir organizacijų bei kviečia Kretingos miesto socialines problemas spręsti kartu!

Kretingos miesto VVG 2024-2028 metų vietos plėtros strategijos tikslas – skatinti ir plėsti socialinę, ekonominę integraciją, modernizuoti bei plėtoti socialinę infrastruktūrą, kuri gerintų Kretingos miesto gyventojų gyvenimo kokybę.

1 uždavinys – siekti efektyviai spręsti socialines ir ekonomines problemas, kuriant  ir vystant infrastruktūrą socialinio verslo vykdymui ir (arba) vystyti socialinį verslą.

2 uždavinys - skatinti integruotų paslaugų taikymą ir įgyvendinimą, plečiant socialines ir ekonomines paslaugas Kretingos mieste.

KVIEČIAME visas Kretingos mieste veikiančias įstaigas, organizacijas ar privačias įmones teikti projektines idėjas, kurios galėtų būti integruotos į naujai rengiamą Kretingos miesto 2024-2028 metų vietos plėtros strategiją ir padėtų spręsti miesto socialines problemas ( idėjų lentelė )

Idėjas siųskite el.: [email protected]

Susiję skelbimai