Turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo bei likvidavimo komisija