Skelbiamas projekto socialinių dirbtuvių Kretingos rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursas

Kretingos rajono savivaldybės administracija, siekdama vykdyti projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) įgyvendinimą, skelbia Projekto socialinių dirbtuvių Kretingos rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkursą.

Preliminari Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1 d.

Socialinių dirbtuvių paslaugos Projekte vykdymo trukmė – iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti Projekto socialinių dirbtuvių partnerį, kuris Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d., teiks socialinių dirbtuvių paslaugas (toliau – socialinės dirbtuvės) Kretingos rajono savivaldybėje. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Finansuojamos paslaugos

 • Socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą, ugdyti, palaikyti ir (ar) atkurti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų socialinius ir darbinius įgūdžius.
 • Ugdyti asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumą ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžius bei, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengti atvirai darbo rinkai.
 • Socialinėse dirbtuvėse sukuriamą produkciją realizuoti ar paslaugas teikti šalies ir (ar) užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.

Reikalavimai socialinių dirbtuvių paslaugos teikimui

 • Pareiškėjas turi turėti patalpas, būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti.
 • Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vykdoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu).
 • Socialinėse dirbtuvėse paslaugą turi suteikti ne mažiau kaip 10-iai unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.

Partnerių atrankoje gali dalyvauti: valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.

Partnerių atrankos kriterijai

 • Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos kryptis – teikiamos paslaugos ir (ar) gaminamos prekės.
 • Pareiškėjo socialinėse dirbtuvėse teikiamų paslaugų ir (ar) pagamintų prekių realizacijos rinkoje kryptys.
 • Pareiškėjo socialinių dirbtuvių komandos (socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, paslaugų gamybos ar teikimo meistro, rinkodaros specialisto) funkcijos ir atsakomybės.
 • Pareiškėjo turimos patalpos ir jų pritaikymas socialinių dirbtuvių veiklai.
 • Pareiškėjo patirtis teikiant socialines ar socialinės įtraukties paslaugas asmenims.
 • Pareiškėjo 3 svarbiausi pasiekimai įgyvendinant psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų įtrauktį į savarankišką ir bendruomenės gyvenimą.
 • Rizikos, su kuriomis pareiškėjas gali susidurti įgyvendindamas socialinių dirbtuvių veiklą, ir jų valdymo planas.
 • Pareiškėjo socialinių dirbtuvių veiklos viešinimo planas.
 • Užimtumo ir socialinių įgūdžių ugdymo procesų aprašymas. Kokias funkcijas atliks socialinių dirbtuvių klientai (kaip atliks asmens pokyčio vertinimą).
 • Pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose arba nuostatuose) nurodyti pagrindiniai įstaigos, organizacijos veiklos tikslai ir (ar) uždaviniai yra susiję su pagalbos teikimu asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia ir (arba) veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.
 • Pareiškėjas yra nevyriausybinė organizacija.

Partnerių atrankos kriterijai nustatyti Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58, 1 priede.

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga

Nustatytos formos paraiškos, Projekto įgyvendinimo sąmatos (toliau – Paraiška) ir Pareiškėjo atitikties deklaracijos su pridedamais dokumentais priimamos nuo 2023 m. liepos 27 d. iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 17 val. (imtinai).

Paraiška ir dokumentai turi būti pateikiami

Siųsti vienu el. laišku [email protected]. Laiško temos laukelyje (Subject) nurodyti – Projekto socialinių dirbtuvių Kretingos rajono savivaldybės partnerių atrankos konkursui.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu ir paraiškų teikimu susijusiais klausimais

Konsultacijos su konkursu susijusiais klausimais pareiškėjams teikiamos tel. +370 445 54754, el. paštu  [email protected]

Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis, nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val., iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 15.45 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Paraiškos forma, Projekto įgyvendinimo sąmatos forma: (Paraiškos forma)  Aprašo 2 priedas

Pareiškėjo atitikties deklaracijos forma: (Pareiškėjo atitikties deklaracija) Aprašo 3 priedas

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus birželio 29 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kretingos rajono savivaldybės mero 2023-07-12 potvarkis Nr. 225 “Dėl socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo Kretingos rajono savivaldybėje partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo”

Susiję skelbimai