Skelbiamas paraiškų priėmimas Kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų daliniam finansavimui gauti

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas 2024 metų Kūno kultūros ir sporto veiklos programos projektų dalinio finansavimo konkursui.

Paraiškos priimamos nuo spalio 2 d. iki spalio 31 d. (imtinai).

Paraiškas gali teikti Kretingos rajono savivaldybėje registruotos viešosios sporto įstaigos  ir  visuomeninės sporto organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą ir vykdančios sportinę veiklą savivaldybės teritorijoje.

Viena VSO gali pateikti ne daugiau kaip vieną Paraišką ir gauti dalinį finansavimą pagal pasirinktą priemonę:

  1. Kretingos rajono „Sportas visiems“ renginiai.
  2. Kretingos rajono sportinio meistriškumo plėtotė.

Paraiškos 1 egzempliorius (Aprašo 1 priedas) turi būti užpildytas A4 formato lapuose lietuvių kalba, kompiuteriu, pasirašytas vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas VSO antspaudu (jei VSO įstatuose antspaudas numatytas). Paraiška ir priedų lapai privalomai sunumeruojami eilės tvarka.

Kartu su projekto paraiška pareiškėjas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą antspaudu ir pasirašytą vadovo (teikiama tik pirmą kartą dalyvaujant programos finansavimo konkurse);
  2. Įstatų kopiją, patvirtintą antspaudu ir pasirašytą vadovo (teikiama tik pirmą kartą dalyvaujant programos finansavimo konkurse arba pasikeitus įstatams).

Paraiškos nesvarstomos, jei pateiktos pasibaigus nustatytam Paraiškų priėmimo laikui, nepateikti Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai.

Paraiška, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiama elektoriniu paštu [email protected] arba pasirašytas paraiškos originalas, siunčiamas registruotu laišku ar per pašto kurjerį adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Ant voko būtina nurodyti „Kūno kultūros ir sporto veiklos projektų dalinio finansavimo konkursui“ (informacija teikiama tel. Nr. +370 445 51192). Pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena bei ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Paraiškos formą ir aprašą rasite čia.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Janina Augutytė.

Susiję skelbimai