Skelbiamas konkursas Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktoriaus pareigoms eiti

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejaus direktoriaus pareigoms eiti, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 1,29.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:

  1. prašymą dalyvauti konkurse;

  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

  3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

  4. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą);

  5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą, kurioje būtų išdėstytos vadovavimo muziejui gairės (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.);

  6. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį).

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti.

Išsamesnė informacija Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (209 kab., Savanorių g. 29A, Kretinga), tel. +370 445 51019, +370 445 72147, el. p. [email protected], [email protected]

Susiję skelbimai