Paskirstytos lėšos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 m. projektams finansuoti

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-1423 „Dėl lėšų skyrimo Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektams finansuoti patvirtinimo“ buvo patvirtinta:

1. Lėšų skyrimas projektams finansuoti pagal Finansuotinų projektų sąrašą
Eil.

Nr.
Pareiškėjo pavadinimas Juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Surinktų balų vidurkis Prašoma suma, Eur Skiriama suma, Eur
Iš viso Valstybės biudžeto lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos
1. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Kretingos viltis“ 164263837 „Bendrystėje jėga“ 40 23000 19977 7233 12744
2. VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras 142019321 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliems asmenims Kretingos rajone 38,5 23000 19228 19228 -
3. VšĮ LASS pietvakarių centras 134984856 „Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“ 38 23000 18977 18977 -
4. Kretingos rajono neįgaliųjų draugija 164308759 „Mes norime bendravimo, o nebūti atstumti“ 40 21048 18280 18280 -
2. Nefinansuotinų projektų sąrašas
Eil.

Nr.
Pareiškėjo pavadinimas Juridinio asmens kodas Projekto pavadinimas Surinktų balų vidurkis

Prašoma suma, Eur

1. VšĮ „Elgesio sprendimai“ 304500664 Ypatingų vaikų savarankiškumo įgūdžių ugdymas bendruomenėje 41 18599

Administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A1-1423 gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėdoje) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėdoje) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Pateikti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektai

Susiję skelbimai