Parengtas Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas

Informacija apie parengtą Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-03-27 nutarimu Nr. 281 „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“ parengtas Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau - Infrastruktūros vystymo planas).

Planavimo organizatorius - Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected], interneto svetainė www.sumin.lrv.lt). Atsakingi asmenys: Plėtros ir tarptautinio bendradarbiavimo grupės vyresnysis patarėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. [email protected]) ir patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. [email protected]).

Infrastruktūros vystymo plano rengėjas - AB „LTG Infra“ (iki 2020-08-26 AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“; registracijos adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, el. p. [email protected], tel. (8 5) 269 3353, interneto svetainė www.ltginfra.lt). Teritorijų planavimo vadovas – Remigijus Šimkus, kvalifikacijos atestatas Nr. A1416, tel. 8 696 71314, el. p. [email protected].

Planavimo darbų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019-04-30 įsakymu  Nr. 3-211 „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo tikslai:

  1. Elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius ir mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai;
  2. Numatyti susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Lietuvos Respublikos Seimas 2013-06-18 nutarimu Nr. XII-381 "Dėl Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu" Rytų-Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektą pripažino ypatingos valstybinės svarbos projektu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 1 dalimi, Infrastruktūros vystymo planui taikoma valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo, viešinimo ir ginčų sprendimo tvarka.

Infrastruktūros vystymo plano proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Rengimo etapo metu buvo atlikta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) atranka,  Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2020-12-04 raštu Nr. 6-4071 priėmė sprendimą neatlikti SPAV Infrastruktūros vystymo planui.

Su parengto Infrastruktūros vystymo plano sprendiniais nuo 2021 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. liepos 26 d. imtinai susipažinti galima:

  1. Planavimo organizatoriaus internetinėje svetainėje: https://sumin.lrv.lt/uploads/sumin/documents/files/Konkretizuoti%20spren...
  2. Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinė sistemoje TPDRIS (http://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD Nr. S-NC-00-19-167).

Vieša Infrastruktūros vystymo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2021 m. birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 26 d. imtinai Planavimo organizatoriaus buveinėje adresu Gedimino pr. 17, Vilniuje (tel. (8 5) 239 3965, (8 5) 239 3913) ir Infrastruktūros vystymo plano rengėjo buveinėje Geležinkelio g. 2, Vilniuje (tel. 8 696 71314, 8 614 42662). Dėl su Covid-19 pandemijos valdymu susijusių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių į viešą ekspoziciją bus įleidžiami tik iš anksto nurodytais kontaktiniais telefonais užsiregistravę asmenys.

Baigiamasis susirinkimas-konferencija bus organizuojamas internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. liepos 27 d. 13.00 val. per prisijungimo nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjU4N2VjMjctZWRlY...

(asmenims, apie ketinimą dalyvauti baigiamajame susirinkime-konferencijoje pranešusiems el. paštu [email protected], taip pat bus atsiųsta aktyvi internetinės vaizdo transliacijos nuoroda).

Pasiūlymus Infrastruktūros vystymo plano  sprendiniams raštu galima teikti planavimo organizatoriui nurodytais kontaktais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos ir jos metu. Po baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos pateikti pasiūlymai nebus priimami.

Susiję skelbimai