Papildomai kviečiame bendruomenines (nevyriausybines) organizacijas teikti paraiškas

Kretingos rajono savivaldybės administracija papildomai kviečia bendruomenines organizacijas iki liepos 20 d. teikti paraiškas, pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-542 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“.

Didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų ir seniūnijai skirtų lėšų suma pateikta žemiau esančioje lentelėje:

Eil. Nr. Seniūnija Iš viso skiriama lėšų suma (Eur) Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma
1. Kretingos miesto seniūnija 9230,00 2 000,00 1000,00
2. Kretingos seniūnija 3254,00 1 000,00 500,00

Galimi pareiškėjai:

 • bendruomeninės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme;
 • nevyriausybinės organizacijos, kaip jo apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, arba religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme.

Paraiška turi būti užpildyti lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Užpildyta ir pasirašyta paraiška pristatoma Kretingos rajono savivaldybės administracijai, siunčiama registruotu laišku, įteikiama per pašto kurjerį, adresu Savanorių g. 29 A, Kretinga,  arba skenuota siunčiame el. paštu [email protected]. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per  pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia dokumentų kopijas:

 • jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus, – faktinės veiklos, vykdytos nuo įsteigimo datos, laisvos formos ataskaitos;
 • asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
 • jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą;
 • projekto vadovo, projekto veiklų vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo);
 • kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;
 • aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2019 metų ir (ar) 2020 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos:

 • socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), veikla, susijusi su pagalbos bendruomenės nariams teikimu COVID-19 pandemijos metu;
 • veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
 • veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra);
 • veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 5.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba religinės bendruomenės ir bendrijos;
 • veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);
 • bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.

Pareiškėjai, rengdami projektus, gali konsultuotis su Kretingos rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatore (vyr. specialiste) Inga Biliūnaite-Rušinske, el. p. [email protected], tel. (8 445) 72145.

Aktualūs dokumentai:

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. A1-542 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kretingos rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“.

Susiję skelbimai