Negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso sąlygos

23,04 m2 ploto negyvenamųjų patalpų Kretinga, J. K. Chodkevičiaus g. 10 nuomos konkurso sąlygos:

 • Kretingos rajono savivaldybė, kodas 111106657, Savanorių g. 29A, Kretinga, išnuomoja administracinei veiklai 23,04 m2 ploto negyvenamąsias patalpas J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, (nekilnojamojo turto kadastro ir registro byloje Nr. 56/1900 pastatas plane pažymėtas 1B4p, patalpa plane pažymėta simboliu IV-6, plotas 18,23 m2 su 4,81 m2 ploto bendro naudojimo patalpomis, plane pažymėtomis simboliais nuo IV-37 iki IV-41, IV-45, registro Nr. 44/101856, unikalus Nr. 4400-0150-4305:8198). Pradinis nuomojamų patalpų 1 m2 nuompinigių dydis – 2,72 Eur per mėnesį.
 • Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip per 10 dienų po sąskaitos gavimo (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos, po jos einančios darbo dienos 17.00 val.) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą.
 • Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
 • Turto nuomos terminas – 2 metų laikotarpiui bet ne ilgiau kaip iki patalpų nuosavybės teisės perėjimo kitam asmeniui.
 • Paraiška dalyvauti konkurse teikiama nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. 800 val. iki 21 d. 1200 val., Kretingos rajono savivaldybės administracijai (Savanorių g. 29 A, Kretinga), užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:
 1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo fakto patvirtinimo dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis; konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
 2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse  atstovauja jo įgaliotas asmuo;
 3. pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai;
 4. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
 • Pradinį įnašą, lygų nustatytam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokėti į Kretingos rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT804010041800002334, esančią  Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.
 • Išnuomojamą turtą galima apžiūrėti 2022 m. rugsėjo 14 d, susiderinus apžiūros laiką su atsakingu asmeniu – Ūkio tarnybos vedėja, Jūrate Pliuškiene, tel. Nr. +370 445 54603, el. paštas: [email protected]. Išsamesnė informacija teikiama Vietinio ūkio ir turto valdymo sk.,  tel. +370 445 75606, el. p. [email protected].
 • Komisijos posėdis įvyks 2022 m. rugsėjo 23 d. 1000 val. Savanorių g. 29A, Kretingoje, 309 kab.
 • Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T2-284 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Susiję skelbimai