Kviečiame teikti paraiškas Vietos bendruomenių veikloms finansuoti iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto

Kviečiame Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias bendruomenines organizacijas nuo š. m. kovo 23 d. iki balandžio 11 d. teikti paraiškas. Finansavimas skiriamas šioms veikloms vykdyti:

  1. bendruomenių organizacijų steigimo ir įstatų keitimo išlaidoms kompensuoti pagal faktiškai patirtas išlaidas;
  2. kultūros, sporto ir kitiems renginiams, išvykoms;
  3. viešųjų erdvių, kultūros paveldo objektų ir gyvenamosios aplinkos kokybei gerinti;
  4. bendruomenių projektams / iniciatyvoms, skatinantiems miesto ar kaimo plėtrą ir gyventojų iniciatyvumą, ugdantiems partnerystę ir bendruomeniškumą, kuriantiems patrauklią ir patogią gyvenamąją aplinką, rajone pagal faktiškai patirtas išlaidas;
  5. materialinei bazei stiprinti;
  6. įgyvendintų projektų, kuriems buvo skirtas finansavimas iš Europos Sąjungos ir kitų struktūrinių fondų bei Nacionalinės paramos lėšų, kofinansavimo išlaidoms kompensuoti;
  7. kanceliarinių ar kuro išlaidų kompensavimas.

Vienas projektas gali apimti kelias, bet ne daugiau, kaip 4 veiklas išvardintas aukščiau. Didžiausia galima paramos suma vienam projektui yra 2 500 Eur.

Užpildyta paraiška , pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtinta organizacijos antspaudu (jei subjekto įstatuose antspaudas numatytas), jos priedai ir lydraštis pristatomi Savivaldybės administracijai, siunčiami registruotu laišku, įteikiami pašto kurjerio adresu: Kretingos rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 29A, LT97111, Kretinga arba skenuoti atsiunčiami el. paštu [email protected]. Siunčiant paraišką registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.

Informaciją dėl paraiškų teikimo ir vykdymo teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas Darius Martinkus tel. +370 445 76231 arba el. paštu [email protected].

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimas "Dėl bendruomeninių organizacijų skatinimo ir finansavimo iš Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų"

 

Susiję skelbimai