Kviečiame dalyvauti Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijoje

Kretingos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti kandidatūras į Kretingos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją.

Komisija teiks išvadas Kretingos rajono savivaldybės vykdomajai institucijai, kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, kirsti viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius.

Komisijos nariais gali būti savivaldybės tarybos nariai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai: seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, savivaldybės gyventojai, raštu išreiškę iniciatyvą dalyvauti komisijos veikloje.

Atrenkant narius prioritetas bus teikiamas jų žinioms ir kvalifikacijai, kompetencijai želdynų planavimo, projektavimo, arboristikos, želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo srityse. Pageidautina, kad komisijos narys turėtų biologijos, miškotvarkos, aplinkos inžinerijos, architektūros, geografijos, aplinkosaugos, želdynų priežiūros srities profesinį ar aukštesnįjį išsilavinimą ar ne mažesnę kaip 1 metų patirtį dirbant želdynų srityje.

Prašome suinteresuotus asmenis iki 2024-02-20 teikti prašymus dėl komisijos sudėties (teikiamas siūlymas, raštiškas kandidato sutikimas (jei kandidatą siūlo kiti asmenys) dalyvauti komisijos veikloje ir pageidaujamą kompetenciją patvirtinanti informacija (jei tokia yra)) Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių g. 29A, Kretinga, el. paštu [email protected]. Telefonas pasiteirauti +370 445 43783.

Visų komisijos narių vardai ir pavardės bus viešinami Kretingos rajono savivaldybės interneto puslapyje.

Susiję skelbimai