Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ūkio tarnybos vadovo pareigas

Karjera

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ūkio tarnybos vadovo pareigas.

Įstaigos pavadinimas – Kretingos rajono savivaldybės administracija; teisinė forma – biudžetinė įstaigas; buveinė – Savanorių g. 29 A, LT 97111 Kretinga; kodas – 188715222

Darbo pobūdis – planuoti ir organizuoti Ūkio tarnybos darbą, paskirstyti užduotis tarnybos darbuotojams ir užtikrinti, kad Ūkio tarnybos nuostatuose patvirtinti uždaviniai ir funkcijos būtų gerai ir laiku vykdomi.

Darbo užmokestis –  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 7,5 iki 8,00.

Pretendentas į Ūkio tarnybos vadovo pareigas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, ir ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį bei B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindais, gerai išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos  Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą ir teisės aktų rengimą;
 • gebėti  savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, įsakymų projektus, raštus, aktus, žiniaraščius, kelionės lapus, sutartis, paraiškas ir kt.;
 • sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, laikytis raštvedybos reikalavimų, išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos, Dokumentų rengimo taisykles;
 • dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti dirbti  kompiuterinės raštinės programų rinkiniu ir naršyklėmis.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas, norintis dalyvauti konkurse, per Valstybės tarnybos valdymo sistemą privalo pateikti:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinantį dokumentą;
 5. užpildytą pretendento anketą (Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017-06-21 nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą);

Dokumentai priimami 10 darbo dienų po  konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje iki 2022-05-13.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS prašymų teikimo modulį).

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Savivaldybės administracijos direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Išsamesnė informacija Kretingos rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (209 kab., Savanorių g. 29A, Kretinga, tel. +370 445 51019, +370 445 72147, el. p. daiva.sleiniute@kretinga.lt.

Skelbimo Nr. 79040. Konkursas paskelbtas 2022-04-29.

Susiję skelbimai