Keičiami žemės sklypo Kluonalių k., Kretingos r., detaliojo plano sprendiniai

Informuojame, kad pradedamas rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento – žemės sklypo (kadastro Nr. 5657/0002:180) Kluonalių k., Kretingos r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio31 d. sprendimu Nr. T2-1 keitimas (toliau – Detalusis planas).

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau - TPDRIS) TPD Nr. K-VT-56-21-297.

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A1-516 „Dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. +370 445 53141, faks. +370 445 52448, el. p. [email protected], interneto svetainė www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – Privatus asmuo.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kartografiniai projektai“, Vytauto g. 17, IIa., LT-97131 Kretinga, el. p. [email protected], tel. Nr. +370 445 78199. Projekto vadovas: Rimgaudas Laužikas, atestato Nr. A409;

Detaliojo planavimo tikslas – pertvarkyti žemės sklypą kadastro Nr. 5657/0002:488, atidalintoms žemės sklypo dalims pakeisti naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Pertvarkyti žemės sklypus kadastro Nr. 5657/0002:478, 5657/0002:477, 5657/0002:476, 5657/0002:475, 5657/0002:474, 5657/0002:473, 5657/0002:472, 5657/0002:470 juos apjungiant ir padalinant į sklypus, daliai pakeisti naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Apjungti žemės sklypo kadastro Nr. 5657/0002:488 bei žemės sklypų kadastro Nr. 5657/0002:478, 5657/0002:477, 5657/0002:476, 5657/0002:475, 5657/0002:474, 5657/0002:473, 5657/0002:472, 5657/0002:470 pertvarkymu suplanuotus susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų žemės sklypus į vieną sklypą. Padalinti žemės sklypą kadastro Nr. 5657/0002:483 į sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimus.

Detaliojo plano rengimo etapai – parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detaliojo plano viešinimo procedūros atliekamos bendrąja tvarka.

Koncepcijos rengimas – detaliojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo reikalingumas neatliekamas.

Tyrimai ir galimybių studijos nerengiamos.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 aktualia redakcija), pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, detaliojo plano iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-56-21-297) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens  ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas ir jas patvirtinantys įrodymai.

Informacija apie parengtą Detalųjį planą, galimybes susipažinti su parengto Detaliojo plano sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Susiję skelbimai