Informuojame apie parengtus „Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimas“ sprendinius ir viešą supažindinimą

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. +370 445 53141, +370 445 51031, el. paštas: [email protected], interneto svetainė: www.kretinga.lt

Plano rengėjas: UAB „Elberta“ (Partizanų g. 56-60, 49432 Kaunas, tel. +370 670 78002, el. p.  [email protected]).

Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. +370 682 12549, el. p. [email protected]

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. A1-417 „Dėl Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje ir planavimo darbų programos tvirtinimo“

Planavimo darbų programa: patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A1-417 „Dėl Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo suplanuotos teritorijos dalyje ir planavimo darbų programos tvirtinimo“, susipažinti su visa planavimo darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Planuojama teritorija: šiaurinė Kretingos rajono dalis

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Bendrojo plano rengimo, svarstymo, derinimo ir tvirtinimo tvarka: bendroji.

Planavimo tikslai, uždaviniai:

  1. Pakoreguoti Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo (toliau – Bendrasis planas) sprendinius, nekeičiant Bendrojo plano rengimo tikslų ir uždavinių, nekeičiant galiojančių Bendrojo plano sprendinių esmės.
  2. Nustatyti teritorijas saulės šviesos energijos elektrinėms vystyti esamose vėjo elektrinių parko teritorijose šiaurinėje rajono dalyje.
  3. Naujai numatyti zonas saulės šviesos energijos elektrinių vystymui šiaurinėje rajono dalyje.
  4. Numatyti atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų plėtrą šiaurinėje rajono dalyje siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, užtikrinti gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Teritorijų planavimo dokumento keitimo terminai: 2022 m. III ketv. – 2023 m. III ketv.

Informuojame apie parengtus Kretingos rajono teritorijos ir jos dalies – Kretingos miesto bendrojo plano keitimo sprendinių koregavimo (toliau – Bendrojo plano) sprendinius ir viešą supažindinimą.

Informacijos teikimo tvarka: informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (šiame skelbime nurodytais adresais). Išsamesnė informacija teikiama Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, skyriaus vedėja – vyr. architektė Reda Kasnauskė, tel.: +370 445 51031, el. p. [email protected]., www.kretinga.lt

Supažindinimo tvarka

Viešas supažindinimas: susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais ir kita informacija galima nuo 2022-11-18 iki 2022-12-19:

  • Kretingos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.kretinga.lt;
  • Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje darbo valandomis (J. K.Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, 4 aukšte, skyriaus vedėja - vyr. architektė Reda Kasnauskė, tel.: +370 445 51031, el. p. reda.kasna[email protected]);
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-56-22-337).

Vieša ekspozicija vyks Kretingos rajono savivaldybės administracijoje 2 aukšte (Savanorių g. 29A, Kretinga) ir J. K. Chodkevičiaus 10, Kretinga, 4 aukšte nuo 2022-11-18 iki 2022-12-19, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Prieš atvykstant susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu, prašome susisiekti su Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėja-vyr. architekte Reda Kasnauske, tel.: +370 445 51031, el. p. [email protected] ar vyr. specialiste Sandra Skersiene, tel.: +370 445 43868, el. p. [email protected].

Viešas svarstymas (susirinkimas) dėl parengto teritorijų planavimo dokumento, kurio metu bus viešai supažindinta su Bendrojo plano koregavimo sprendiniais, įvyks 2022-12-20, 17:00 val., M. Valančiaus bibliotekoje, adresu: J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretinga (I aukštas , konferencijų salė).

Taip pat pažymime, kad viešo svarstymo (susirinkimo) vieta ir laikas gali būti patikslinti ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki viešo svarstymo.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: Pasiūlymai pateikiami planavimo organizatoriui raštu (skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-56-22-337) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo supažindinimo (susirinkimo) su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais termino pabaigos.

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę ir/ar juridinį asmenį, adresą, pasiūlymo teikimo datą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas, pateikti privalomus priedus. Pasiūlymus dėl bendrojo plano teikusiems fiziniams ir juridiniams asmenims po viešo susirinkimo bus atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Gamtinė aplinka

Susiję skelbimai