Informacinis pranešimas dėl Darbo tarybos rinkimų

Karjera

Informuojame, kad 2022 m. kovo 2 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-208 sudaryta nauja darbo tarybos rinkimų komisija. Komisijos nariai:

 • Rita Kasparavičiūtė – Bendrojo skyriaus kalbos tvarkytoja (vyriausioji specialistė);
 • Sandra Kripienė – Socialinės paramos skyriaus specialistė;
 • Lina Lengvinienė – Švietimo skyriaus specialistė;
 • Sigita Riepšaitė – Kretingos seniūnijos seniūnė;
 • Vilma Skuodaitė-Tarasovienė – Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė.
 • Komisijos pagrindinis uždavinys – organizuoti darbo tarybos rinkimus.
 • Komisijos pirmininke išrinkta Vilma Skuodaitė-Tarasovienė, sekretorės funkcijas vykdo Rita Kasparavičiūtė.

2022 m. kovo 8 d. įvyko pirmasis naujos darbo tarybos rinkimų komisijos posėdis, kurio metu komisija nustatė darbo tarybos rinkimų datą, kandidatų į darbo tarybos narius registravimo pradžios ir pabaigos datą bei aptarė kitus svarbius klausimus.

Turbūt daugumai žinoma, kas yra darbo taryba ir kodėl ji sudaroma. Primename, kad pagal Darbo kodekso nuostatas, darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 20, turi inicijuoti darbo tarybos rinkimus (Darbo kodekso 169 str. 1 d.). Pagrindinė darbo tarybos funkcija yra atstovauti darbuotojų interesams darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus, bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.

Informuojame, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimai vyks 2022 m. balandžio 22 d., kandidatų į darbo tarybą registravimas vyks nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. balandžio 7 d. (paskutinė kandidatų registravimo diena). Atsižvelgiant į darbuotojų skaičių, bus renkami 5 darbo tarybos nariai. Pateikiame galinčių kandidatuoti į darbo tarybą darbuotojų sąrašą (pridedama).

Pažymime, kad darbo tarybos rinkimuose dalyvauti ir balsuoti gali visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai, išskyrus darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis (Darbo kodekso 171 str. 1 d.). Pateikiame sąrašą darbuotojų, turinčių balso teisę ir galinčių dalyvauti (balsuoti) darbo tarybos rinkimuose 2022 m. balandžio 22 d., sąrašą (pridedama).

Kandidatus į darbo tarybos narius gali siūlyti rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius, su darbdaviu nepertraukiamai susiję darbo santykiais ne trumpiau nei 3 mėnesius (Darbo kodekso 171 str. 5 d.). Kandidatais gali būti tik rinkimų teisę turintys darbuotojai, išskyrus rinkimų komisijos narius, tačiau jiems keliamas ir papildomas reikalavimas – būti susijusiais su darbdaviu darbo santykiais ne trumpiau kaip šešis mėnesius (Darbo kodekso 170 str. 2 d.). Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą raštu kreipdamasis į rinkimų komisiją ir pateikdamas rašytinį siūlomo kandidato sutikimą būti renkamam į darbo tarybą. Jūs galite į darbo tarybą kandidatuoti ir patys, t. y. siūlyti save. Kandidatai teikiami rinkimų komisijos sekretorės el. paštu rita.kasparaviciute@kretinga.lt arba komisijos pirmininkės Vilmos Skuodaitės-Tarasovienės el. paštu vilma.tarasoviene@kretinga.lt. Kandidatą siūlykite laisva forma. Svarbu, kad būtų tiek darbuotojo, kuris siūlo kandidatą, tiek siūlomo kandidato parašai. Primename, kad kandidatai pradedami registruoti 2022 m. kovo 28 d., tad Jūsų siūlymų labai lauksime nuo šios dienos. Iki tol, nedvejodami kreipkitės į bet kurį komisijos narį Jums iškilusiais klausimais el. paštu, telefonu ar gyvai. Užtikriname visų besikreipiančių konfidencialumą.

Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose (Darbo kodekso 171 str. 1 d.). Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai (Darbo kodekso 169 str. 2 d.). Išsamesnė informacija apie pačius rinkimus bus pateikta vėliau.

Kodėl verta tapti darbo tarybos nariu?

Darbo taryba yra nepriklausomas darbuotojams atstovaujantis organas, Darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka atstovaujantis visiems darbuotojams darbdavio ar, jeigu tai nustatyta Darbo kodekse ar socialinių partnerių susitarimuose, – ir darbovietės lygmeniu, informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą. Darbo taryba turi teisę:

 1. dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą;
 2. Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti;
 3. teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo;
 4. inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų;
 5. esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą;
 6. atlikti kitus veiksmus, neprieštaraujančius šiam kodeksui, kitoms darbo teisės normoms, ir veiksmus, nustatytus darbo teisės normose ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimuose.

Darbo kodekso, kolektyvinių sutarčių, darbdavio ir darbo tarybos susitarimų ir kitų darbo teisės normų nustatytais atvejais ir tvarka darbuotojai per darbo tarybas turi teisę būti informuojami ir dalyvauti konsultacijose su darbdaviais ir jų atstovais su darbuotojų darbo, socialinių, ekonominių teisių bei interesų įgyvendinimu ir gynimu susijusiais klausimais.

Svarbu ir tai, kad prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį ar inicijuoti darbo sutarties nutraukimą, darbdavys privalo informuoti darbo tarybą ir konsultuotis su ja dėl būsimo grupės darbuotojų atleidimo iš darbo padarinių sušvelninimo (perkvalifikavimo, perkėlimo į kitas darbo vietas, darbo laiko režimo pokyčių, didesnių, negu šiame kodekse numatytos, išeitinių išmokų, įspėjimo terminų pratęsimo, laisvo laiko darbo paieškoms ir kita) priemonių. Konsultacijų metu šalys turi siekti sudaryti susitarimą dėl galimų neigiamų pasekmių realaus sušvelninimo. Darbo taryba turi ir kitų Darbo kodekse numatytų teisių.

Darbo tarybos narių garantijos:

darbo tarybos nariai savo pareigas paprastai atlieka darbo metu;

darbo tarybos nariai jų pareigų vykdymo laikui atleidžiami nuo darbo bent 60 darbo val. per metus. Už šį laiką jiems paliekamas jų vidutinis darbo užmokestis;

darbdavys turi sudaryti sąlygas darbo tarybos narių mokymui ir švietimui: bent 5 darbo dienas per metus, paliekant vidutinį darbo užmokestį ne mažiau kaip už dvi darbo dienas;

darbo tarybos nariai, be teritorinės Valstybinės darbo inspekcijos vadovo sutikimo, jų pareigų vykdymo metu ir 6 mėn. po kadencijos pabaigos negali būti atleisti iš darbo darbdavio iniciatyva ir jų būtinosios darbo sutarties sąlygos negali būti pablogintos palyginti su sąlygomis buvusiomis iki jų išrinkimo darbo tarybos nariais ar palyginti su kitų tos pačios kategorijos darbuotojų būtinosiomis darbo sutarties sąlygomis.

Būkime aktyvūs ir išsirinkime savo atstovą – Kretingos rajono savivaldybės darbo tarybą!

PRIDEDAMA:

 1. Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, galinčių būti renkamais darbo tarybos nariais, sąrašas ;
 2. Kretingos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, turinčių balso teisę ir galinčių dalyvauti (balsuoti) darbo tarybos rinkimuose, sąrašas .

 

Susiję skelbimai