Informacija gyventojams dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo kompensavimo

Kretingos rajono savivaldybės taryba 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T2-301 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų iš dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Kretingos rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų iš dalies kompensavimo tvarką (rasite čia).

Šiemet kvietimas teikti prašymus bus paskelbtas savivaldybės svetainėje www.kretinga.lt 2024 m. rugpjūčio 1 d. ir prašymai bus priimami iki 2024 m. rugsėjo 30 d.

Kompensuojamos bus išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip nuo 2023 m. spalio 27 d.

Gyventojai, savo lėšomis įsirengę individualius nuotekų valymo įrenginius, Kretingos rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai (savivaldybės priimamojo viename langelyje), el. paštu (pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu) [email protected], registruotu paštu arba per pašto kurjerį (adresas Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga) turi pateikti Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos prašymą ir šių dokumentų kopijas:

  • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise įregistruotą pastatą (gyvenamąjį namą) ir žemės sklypą;
  • UAB „Kretingos vandenys“ raštą dėl techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų;
  • jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito (-ų) savininko (-ų) rašytinį sutikimą (-us), kad neprieštarauja individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimui (laisvos formos su parašais, pvz. čia );
  • žemės nuomos sutartį, kai žemės sklypas yra nuomojamas ir žemės savininko ar jo įgalioto asmens sutikimas, jei jis numatytas nuomos sutartyje (taikoma valstybinio žemės fondo arba nuomojamoje iš valstybės žemėje);
  • pareiškėjo (arba namo bendraturčio) vardu išrašytų medžiagų, įrenginių įsigijimo, įrengimo darbų ir kitas išlaidas pagrindžiančius dokumentus (tiekėjo (gamintojo) ar įrengimo darbus atlikusio rangovo pasirašytas sumontuotų individualių nuotekų valymo įrenginių paleidimo–derinimo darbų aktas, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros) ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus (banko arba kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašai, kasos kvitai ir kt.);
  • individualaus nuotekų valymo įrenginio atitikties (eksploatacinių savybių) deklaraciją (įrenginio sertifikatas). Įrenginio išvalomos ir į gamtinę aplinką išleidžiamos buitinės nuotekos negali viršyti Nuotekų tvarkymo reglamente nurodytų užterštumo reikšmių;
  • įrengto individualaus nuotekų valymo įrenginio nuotrauką (-as) (jei įmanoma, nufotografuotas taip, kad matytųsi namo fasadas).

Tais atvejais, kai reikia rengti statinio projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (paprastai reikalinga kai nuotekų valymo įrenginiai statomi miestų, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose) gyventojas papildomai turi pateikti individualaus nuotekų valymo įrenginio statybą leidžiantį dokumentą.

Individualių, dvibučių namų savininkams ir daugiabučių namų butų savininkams kompensuojama iki 50 proc. individualaus nuotekų valymo įrenginio įrengimo išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 1 (vienas) tūkst. eurų vienam butui.

Skiriant finansavimą, prioritetas bus suteikiamas prašymus pateikusiems asmenims (pagal jų registravimo laiką), jeigu pareiškėjo nurodytu adresu gyvenamąją vietą yra deklaravęs neįgalus asmuo; senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims; šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų; socialinę pašalpą gaunantiems asmenims. Kartu su prašymu privaloma pateikti prioritetiškumą įrodančius dokumentus.

SVARBU! Kompensacijos už savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą mokamos tik tuomet:

  • kai centralizuotų nuotekų tinklų įrengimas nenumatytas Kretingos rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiajame plane ;
  • kai pareiškėjas nuosavybės teise valdo gyvenamosios paskirties pastatą, kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc.);
  • kai teritorijų planavimo dokumentuose (jei tokie patvirtinti) numatyta individualaus nuotekų valymo įrenginio įrengimo galimybė.

Susiję skelbimai