Informacija apie pradedamą rengti Kretingos miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimą

Teritorijų planavimo viešumas

Rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimas Nr. T2-57 „Dėl Kretingos miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. Nr. +370 445 53141, +370 445 44614, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – UAB „Kretingos šilumos tinklai“, Žalioji g. 3, Kretingos m. Tel Nr. +370 445 77701, el. paštas: [email protected].

Planuojama teritorija – Kretingos miesto teritorija.

Teritorijų planavimo dokumento tikslas:

 1. įgyvendinant Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti tvarų, saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams pagrįstomis būtinosiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
 2. suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
 3. reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose Kretingos mieste;
 4. numatyti investicijų apimtis ir atitiktį su 2024 m. vasario 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-55 „Dėl UAB Kretingos šilumos tinklų šilumos ūkio plėtros investicijų plano patvirtinimo“, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius šilumos ūkio plėtrai ir modernizavimui.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai:

 1. plėtoti šilumos ūkio inžinerinę infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;
 2. numatyti arba, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, nustatyti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas;
 3. numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas ir plotus žemei visuomenės poreikiams paimti;
 4. numatyti šilumos ūkio inžinerinei infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 5. numatyti šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių išdėstymą;
 6. numatyti atsinaujinančių išteklių naudojimo plėtrą;
 7. konkretizuojant Kretingos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius, nustatyti centralizuoto šilumos tiekimo plėtros teritorijas;
 8. tikslinti Kretingos rajono bendrajame plane nustatytą aprūpinimo šiluma zonų reglamentą bei jo apimtis;
 9. įvertinti šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius;
 10. nurodyti kitus teisės aktais pagrįstus uždavinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): SPAV reikalingumą numato Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 redakcija).

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus specialiojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Savanorių g. 29A, Kretinga. Tel. Nr. +370 445 43868.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai