Informacija apie pradedamą rengti detalųjį planą

Teritorijų planavimo viešumas

Žemės sklypo (kadastro Nr. 5634/0001:443), esančio Laivių g. 30, Salantų m., Kretingos r., kvartalo detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Kretingos rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 8 d. potvarkis Nr. V3-287 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5664/0001:443), esančio Laivių g. 30, Salantų m., Kretingos r., kvartalo detaliojo plano rengimo“ ir 2024 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. A1-287 „Dėl detaliojo plano rengimo, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Tel. +370 445 43868, +370 445 51031, el. paštas: [email protected], www.kretinga.lt.

Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

Planuojama teritorija – žemės sklypas (kadastro Nr. 5664/0001:443), esantis Laivių g. 30, Salantų m., Kretingos r., žemės sklypas (kadastro Nr. 5664/7001:48), esantis Laivių g. 32, Salantų m., Kretingos r. Planuojamos teritorijos plotas – apie 0,73 ha.

Planavimo tikslas – nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.

Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo rengimo teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Išsamesnė informacija teikiama: Kretingos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Savanorių g. 29A, Kretinga.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai