Informacija apie pradedamą rengti detaliojo plano koregavimą

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypo K. Čepulio aklg. 6, Kretinga (kad. Nr. 5634/0007:786), Kretingos mieste detalųjį planą, numatantį koreguoti 2000-03-16 sprendimu Nr. 29 patvirtinto detaliojo plano sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypas K. Čepulio aklg. 6, Kretinga (kad. Nr. 5634/0007:786), Kretingos mieste. Planuojamos teritorijos plotas – 0.1195 ha.

Planavimo organizatorius: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių g. 29a., Kretinga, tel. +370 445 51031, el. p. [email protected], www.kretinga.lt

Planavimo iniciatoriai: fizinis asmuo (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. +370 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo pagrindas: Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-07-12 įsakymas Nr. A1-498.

Planavimo uždaviniai: koreguoti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2000-03-16 sprendimu Nr. 29 patvirtinto Individualių gyvenamųjų namų statybos pietinėje Kretingos miesto dalyje prie Laisvės gatvės  detaliojo plano (TPDR Nr. T00079460).

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir naudojimo būdo nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Teritorijų planavimo dokumento koncepcija – nerengiama.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Urbanistinės idėjos konkursas - nerengiamas.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-56-23-657).

Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos ir viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus skelbiama papildomai, vadovaujantis LRV 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 22 p.

Susiję skelbimai