Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų nustatymo plano dalies pakeitimo planą

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, patvirtintu 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-2166, ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339  „Dėl elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas ir pateiktas tvirtinti Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinio dujotiekio ir susijusios infrastruktūros (elektros tinklų (įskaitant katodinės apsaugos)) apsaugos zonų nustatymo plano pakeitimo planas (toliau – Plano dalies pakeitimas).

Priežastys, kurios lėmė šio plano dalies pakeitimo inicijavimą. Plano sprendiniuose Kretingos dujų skirstymo stoties teritorijoje (5 psl.) neteisingai nurodytas magistralinio dujotiekio (toliau – MD) vamzdyno kraštinis taškas, todėl vadovaujantis Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo  (toliau – Tvarkos aprašas) 25.1 papunkčiu, rengiamas šio plano dalies pakeitimo planas (toliau – Plano dalies pakeitimas).

Plano dalies pakeitimo iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. paštas [email protected], interneto svetainė). Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Vilma Ladygienė, tel. +370 667 59 417, el. paštas [email protected].

Plano dalies pakeitimo rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, juridinio asmens kodas 302677178, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., interneto svetainės adresas, atsakingas asmuo – Projekto dalies vadovas Voldemaras Čiunka (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1182, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-134), tel. +370 628 10344, el. paštas [email protected].

Plano dalies pakeitimo rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Inžinerija LT“ 2021 m. gruodžio 31 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis NR. 553093 (5).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinto plano sprendiniais galima plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje.

 

Susiję skelbimai