Dėl valstybės tarnautojo atrankos į UAB "Kretingos šilumos tinklų" valdybos narius

Kretingos rajono savivaldybės administracija skelbia valstybės tarnautojo atranką užimti UAB Kretingos šilumos tinklai (juridinio asmens kodas 164294882, adresas: Žalioji g. 3, LT-97145 Kretinga) (toliau – Bendrovė) valdybos nario pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2025 m. lapkričio 3 d.).

Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba susideda iš 5 narių, iš kurių 3 yra nepriklausomi valdybos nariai, 2 valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 3 dalyje. Bendrovės valdyba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – 2021 m. lapkričio 4 d.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 dienų nuo atrankos paskelbimo, t. y. iki 2022 m. lapkričio 7 d. įskaitytinai.

Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

 • Bendrieji reikalavimai:
 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 3. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 4. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 • Specialieji reikalavimai:

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės valdybos nario vietą, turi turėti:

 1. ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtį;
 2. ne mažesnę nei 1 metų darbo energetikos srityje patirtį.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija ;
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo ;
 3. Kandidato gyvenimo aprašymas;
 4. Kandidato motyvacinis laiškas;
 5. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 6. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 7. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime.

Atranka vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės tarnautojų, kurie skiriami į savivaldybės įmonės ar savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų valdymo organą, parinkimo procedūrų gairėmis, patvirtintomis Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-707 „Dėl valstybės tarnautojų, kurie skiriami į savivaldybės įmonės ar savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų valdymo organą, parinkimo procedūros“.

Daugiau informacijos suteiks:

Sigutė Jazbutienė, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėja, tel. +370 445 75113, el. paštas [email protected].

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

 • Asmeniškai Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių g. 29A, Kretinga. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) Kretingos rajono savivaldybės administracijai adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Elektroniniu paštu: [email protected], nurodant: „Atranka į UAB Kretingos šilumos tinklų valdybos narius“.

Susiję skelbimai