Dėl kandidatų į UAB Kretingos šilumos tinklų nepriklausomus valdybos narius atrankos

Kretingos rajono savivaldybės administracija inicijuoja kandidatų atranką į 1 (vieno) UAB Kretingos šilumos tinklų (juridinio asmens kodas 164294882, adresas: Žalioji g. 3, LT-97145 Kretinga) (toliau – Bendrovė) nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, pareigas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos (iki 2025 m. lapkričio 3 d.).

Bendrovės interneto svetainės adresas.

Raštas dėl lūkesčių įmonei.

Valdybą sudarys 5 nariai. Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas (kadencijos pradžia – 2021 m. lapkričio 4 d.).

Atlyginimas – ne mažiau 1/4 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, valdybos pirmininkui – ne mažiau 1/3 Bendrovės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Valdybos nario veiklos sutarties pavyzdinė forma patvirtinta Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-1111 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės valdomos įmonės valdybos nario veiklos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“.

Kandidatų į savivaldybės valdomos bendrovės kolegialų priežiūros organą vykdoma vadovaujantis Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

Atrankos procedūrose dalyvauja atrankos agentūra MB Personalo guru.

Kandidatai, pretenduojantys į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario vietą, turi atitikti šiuos bendruosius, specialiuosius ir nepriklausomumo reikalavimus:

 • Bendrieji reikalavimai:
 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
 4. kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.
 • Specialieji reikalavimai:
 1. ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) patirtis, panašaus dydžio ar didesnėse įmonėse;

 2. bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;

 3. verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis;

 4. korporatyvinės valdysenos principų išmanymas;

 5. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;

 6. darbo kolegialiuose valdymo ar priežiūros organuose patirtis (privalumas).

 • Nepriklausomumo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 23(1) straipsnio 7 dalyje.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 1. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija ;
 2. Kandidato gyvenimo aprašymas;
 3. Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 4. Kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
 5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 6. Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Kandidatų dokumentų priėmimo terminas – 20 dienų nuo atrankos paskelbimo, t. y. iki 2023 m. gruodžio 11 d. įskaitytinai.

Daugiau informacijos suteiks:

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

 • Asmeniškai: MB Personalo guru Bandužių g. 3-71, LT-95260 Klaipėda. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą): MB Personalo guru Bandužių g. 3-71, LT-95260 Klaipėda. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;

 • Elektroniniu paštu: [email protected], nurodant: „Atranka į UAB Kretingos šilumos tinklų nepriklausomus valdybos narius“.

Susiję skelbimai