Dėl geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros statybos

Kretingos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) informuoja, kad fiziniai asmenys (ar grupes asmenų), kurie planuoja statyti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, skiriant ne mažiau kaip 40 proc. privačių (tikslinių) lėšų, teikti pasiūlymus galės nuo 2024 m. liepos 1 d. iki 2024 m. spalio 1 d. Kvietimas bus paskelbtas Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kretinga.lt/.

Pasiūlymus galės teikti asmenys, prie kurių planuojamos statyti infrastruktūros prijungiami esami statiniai, kuriems statybą leidžiantis dokumentas išduotas iki 2021-01-01, kai objektas patenka į viešojo geriamojo vandens tiekimo teritoriją ir negali būti sudaroma Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis. Infrastruktūros objektų statyba su privačių (tikslinių) lėšų prisidėjimu bus galima urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose valstybinėje ar savivaldybės žemėje, o taip pat, kai bendro naudojamo inžineriniai tinklai projektuojami/numatomi statyti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijose privačioje žemėje.

Pasiūlymai turės būti teikiami užpildant Asmenų, pageidaujančių skirti privačių (tikslinių) lėšų geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybai, pasiūlymų teikimo, jų vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T2-103 (Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T2-302 redakcija) (toliau – Aprašas), 1 priedo formą (rasite čia ). Pasiūlymai galės būti teikiami Administracijai tiesiogiai paštu, adresu Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, arba elektroniniu paštu [email protected], pasirašytu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo reikalavimus.

Pasiūlyme turės būti nurodyti šie duomenys ir pridėti dokumentai:

  1. pasiūlymą pateikusio pareiškėjo rašytinis įgaliojimas atstovauti pareiškėjui (tuo atveju, kai pareiškėjas veikia per atstovą) ir pareiškėjo bei įgaliotinio kontaktiniai duomenys;
  2. siūlomo įgyvendinti infrastruktūros objekto pavadinimas, adresas, vieta, matmenys, nauda ir būtinumas, planuojamų prijungti prie infrastruktūros vartotojų skaičius, su jų rašytiniais sutikimais per metus laiko prisijungti prie infrastruktūros (pvz. rasite čia );
  3. su kompetentingais asmenimis ir/ar institucijomis suderintas infrastruktūros inžinerinio statinio projektas, su skaičiuojamąja infrastruktūros objekto įgyvendinimo kaina (su PVM ir be jo), apskaičiuota pagal programinės įrangos „Sistela“ aktualų skaičiuojamųjų kainų nustatytą lygį (pateikiant objektines ir lokalines sąmatas);
  4. siūlomas skirti privačių (tikslinių) lėšų dydis (eurais ir procentais nuo skaičiuojamosios viso objekto vertės su PVM).

Pareiškėjai su pasiūlymu galės pateikti ir kitus dokumentus, kurie, jo manymu, gali būti svarbūs vertinant infrastruktūros objektą tinkamu įgyvendinti.

Pasiūlymus vertins Kretingos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta komisija. Pasiūlymų vertinimo ir projektų pripažinimo tinkamais įgyvendinti kriterijai yra nustatyti Apraše.

Informacija teikiama tel. +370 445 40966 arba el. paštu [email protected].

Susiję skelbimai