Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

ES projektai ir investicijos

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

 • mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 • infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 • mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 • konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 • projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos).

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kretingos rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 • Jurgio Pabrėžos universitetinėje gimnazijoje bus įkurtas STEAM mokslų mokymo centras su naujomis šiuolaikinėmis laboratorijomis ir gamtos mokslų kabinetais. Šiame centre gamtos mokslų mokysis ne tik gimnazijos, bet ir Kretingos miesto progimnazijų 7–8 klasių mokiniai;
 • Simono Daukanto progimnazijoje bus įkurtas Tarpdisciplininio meno centras su kino, medijų ir vaizdo, įrašų ir garso, fotografijos studijomis, eksperimentine muzikos, šokio ir pojūčių lavinimo erdve bei kt.;
 • Marijono Daujoto progimnazijoje bus įkurtas STEAM informatinio mąstymo ugdymo centras 1-8 klasių mokiniams su specialiomis šiuolaikinėmis mokymosi erdvėmis robotikai, IT/matematikai, 3 D technologijoms, gamtos mokslams;
 • Salantų, Darbėnų ir Vydmantų gimnazijose taip pat bus įrengtos naujos mokymosi erdvės, įsigyta šiuolaikinė įranga laboratorijoms bei kt.;
 • Taip pat bus investuota į pedagogų kvalifikacijos kėlimą, naujo integruoto ugdymo turinio kūrimą bei kt.

Šešios Kretingos rajono mokyklos per ateinančius kelerius metus sulauks beveik 2,5 mln eurų sieksiančių investicijų. Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis – 67 proc.;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis – 24,5 proc.;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis – 2 proc.;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose – 11,7;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 • Kretingos rajono savivaldybės pasirinkti rodikliai:
 1. jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis – 0,7;
 2. bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis – 1 proc.;
 3. neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis – 79 proc.
 • Papildomi unikalieji rodikliai:
 1. integruotų pamokų dalis – 15 proc.;
 2. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pamokų lankomumo pagerėjimas 10 proc.;
 3. netradicinėse erdvėse vedamų pamokų dalis – 5 proc.;
 4. 7 – 12 kl. mokinių, dalyvaujančių praktinėse pamokose laboratorijose ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį dalis – 90 proc.;
 5. mokyklų, kuriose sėkmingai naudojami LEAN vadybos sistemos 3 metodai skaičius – 4;
 6. sukurtų integruoto kultūrinio ugdymo programų skaičius – 5.
Projekto pradžia: 
2023-05-11
Projekto pabaiga: 
2025-06-30

Susiję skelbimai