Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione

ES projektai ir investicijos

Kretingos rajono savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  2024 m. balandžio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ Nr. 07-018-P-0001 (toliau – Projektas).

Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje.

Projekte numatytos veiklos apima atvejo vadybos modelio įgyvendinimą, lengvai suprantamos kalbos prieinamumo didinimą, pagalbos priimant sprendimus organizavimą ir teikimą, veiksnumo apribojimo prevencijos veiklas, teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą, tinklaveikos veiklas, socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą socialinėse dirbtuvėse, specialistų profesinės kompetencijos tobulinimą bei pertvarkoje dalyvaujančių subjektų metodinį konsultavimą.

Pagal projektą teikiamos paslaugos:

  • Socialinės dirbtuvės;
  • Atvejo vadybą.

Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti žmonių su intelekto ar psichosocialine negalia įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas, nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.

Socialinių dirbtuvių paslauga teikiama žmonėms nuo 18 metų, kurie dėl tam tikrų negalios sąlygotų priežasčių negali įsidarbinti laisvojoje darbo rinkoje ar pasinaudoti įdarbinimo su pagalba paslauga.

Teikiant šią paslaugą, darbas su socialinių dirbtuvių paslaugų gavėjais organizuojamas pagal individualius planus, atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus gebėjimus ir galimybes. Paslauga organizuojama vadovaujantis orientacijos į asmenį, aktyvinimo, adekvatumo, partnerystės, orientacijos į darbo, socialinio verslumo principais.

Vienas iš svarbesnių socialinių dirbtuvių bruožų – konkurencingos ir kokybiškos produkcijos gamyba, kurią realizavus žmogus gauna tam tikrą atlygį (stipendiją) ar kitaip skatinamas ir motyvuojamas.

Nuo 2024 m. gegužės 2 dienos Socialinių dirbtuvių paslaugą Kretingos rajono savivaldybėje pradėjo teikti Dienos veiklos centras (Verslo g. 6, Kretinga, el. paštas [email protected], tel. +370 445 70145, mob. +370 683 18331).

Socialinių dirbtuvių veikla vykdoma pagal trišalę projekto vykdymo sutartį "Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione tarp Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kretingos rajono savivaldybė, Dienos Veiklos Centras.

Atvejo vadybos modelio taikymo tikslai:

  • skatinti psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų savarankišką gyvenimą ir įsitraukimą į bendruomenės organizuojamas veiklas;
  • skatinti alternatyvių institucinei globai paslaugų plėtrą bendruomenėje siekiant užtikrinti sklandų patekimą į stacionarias socialines globos įstaigas;
  • mažinti artimųjų, globojančių ir (ar) prižiūrinčių asmenis, turinčius psichikos ir (ar) intelekto negalią, patiriamą psichologinę, emocinę, fizinę naštą rūpinantis asmeniu su negalia;
  • užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, teisines, švietimo ir kitas paslaugas, užtikrinant asmenų individualių poreikius, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Atvejo vadyba yra viena iš daugelio bendruomeninių paslaugų, kuria gali pasinaudoti darbingo amžiaus asmenys su intelekto ir (ar) psichikos negalia, kuriems nustatytas 0-55 proc. dalyvumo lygis (iki 2023-12-31 – darbingumo lygis) ir kurių problemų negali išspręsti viena institucija ar viena sistema ir kuriems reikalinga kompleksinė ilgalaikė tęstinė pagalba.

Norint pasinaudoti atvejo vadybos paslauga prašome kreiptis į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu Vilniaus g. 8, Kretinga, tel. +370 445 51008, +370 445 54754.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšomis.

Visa informacija apie projektą. Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdomas veiklas.

Projekto pradžia: 
2024-01-01
Projekto pabaiga: 
2029-12-31

Susiję skelbimai