Pradėta atranka SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovo pareigoms užimti

Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Viskontas, siekdamas, kad į Savivaldybės valdomas įmones ateitų tik aukščiausius keliamus profesionalumo, lyderystės, skaidrumo standartus atitinkantys vadovai, skelbia konkursą SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus pareigoms užimti.

Tikimės, kad Kretingos rajono savivaldybės administracijos parengtas pareigybės aprašymas sudomins daug šiuolaikinių lyderių, nebijančių iššūkių, ekonominių sunkumų ir turinčių noro siekti išsikeltų tikslų bei atliepti keliamus savivaldybės lūkesčius, o iš jų bus atrinktas geriausias. Šiandienos pokyčių kontekste vadovams keliama labai daug reikalavimų – būti puikiu lyderiu, nešti prasmę, reaguoti į pokyčius ir priimti greitus sprendimus, būti inovacijų žmogumi, susikalbėti su įvairių kartų, kultūrų, nuomonių žmonėmis, puikiai komunikuoti tiek viduje, tiek išorėje formuojant įmonės įvaizdį. Specialieji reikalavimai kandidatams iškelti atsižvelgus į kandidatų atrankos į UAB Kretingos šilumos tinklų vadovų pareigų patirtis bei konkurso dalyvių gausą.

Būsimas SĮ „Kretingos komunalininkas“ vadovas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • teisės aktų nustatyta tvarka nėra atimta ar apribota teisė eiti įmonės vadovo ar valdymo organų nario pareigas ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • dėl įmonės vadovo ankstesnės veiklos nebuvo priimtas priežiūros institucijos ar teismo sprendimas, kuriuo konstatuotas profesinės veiklos pažeidimas, panaikinta licencija ar pan.;
 • įmonės vadovas nebuvo teistas už Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytą sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba už nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar už juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus;
 • nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo penktame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;
 • nėra susijęs su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių kylą interesų konfliktas;
 • per pastaruosius 5 metus asmuo nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų vykdymo;
 • būti nepriekaištingos reputacijos; o turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų arba teisės mokslų studijų arba verslo ir viešosios vadybos studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir būti vadovavus ne mažesniam kaip 25 darbuotojų kolektyvui;
 • turėti strateginio ir finansų valdymo bei planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti sėkmingai organizuoti ir planuoti įmonės darbą, būti orientuotu į tikslus, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių įmonės funkcijų vykdymą, analizę;
 • išmanyti gerosios valdysenos principus, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) depolitizuotos veiklos principus, viešojo intereso atstovavimo principus ir veikti, atsižvelgiant į įmonės savininko lūkesčius;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su įmonės veikla;
 • turėti lyderystės, komandinio darbo, komunikabilumo savybes, gebėjimą sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus, aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją suinteresuotoms šalims; o turėti puikius darbo kompiuteriu, naudojimosi šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis ir technologijomis įgūdžius;
 • turėti puikias valstybinės kalbos, raštvedybos ir vienos iš trijų (anglų, prancūzų arba vokiečių) užsienio kalbos žinias patvirtinantį dokumentą (ne mažesniu nei B2 lygiu).

Siekiant užtikrinti skaidrią atranką į SĮ „Kretingos komunalininkas“ direktoriaus pareigas konkursas bus organizuojamas ir vykdomas laikantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kretingos rajono savivaldybės valdomų įmonių organų formavimo tvarkos aprašo nuostatų. Konkurso pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Užtikrinant veiklos skaidrumą, nepriklausomumą ir atsižvelgiant į komisijos narių kompetenciją renkant įmonės vadovą, konkurso pretendentų atrankos komisija sudaroma iš 5 (penkių) asmenų, kurių daugiau nei pusę sudarys Kretingos rajono savivaldybės valdomų bendrovių nepriklausomi valdybos nariai.

„Į komisiją įtraukiant nepriklausomus valdybos narius, t. y. asmenis, nesusijusius su rajonine politika, siekiame įtvirtinti aukščiausius skaidrumo standartus vadovų atrankose. Apie atranką sieksime informuoti kuo plačiau, kad ji sudomintų įvairių profesijų atstovus, kurie turi vadovavimo patirties ir galės savo žiniomis prisidėti prie įmonės veiklos rodiklių gerinimo“ – teigia administracijos direktorius Egidijus Viskontas.

Visi, atitinkantys keliamus reikalavimus, artimiausiu metu galės susipažinti su SĮ „Kretingos komunalininkas“ pareigybės aprašymu Kretingos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt ir teikti prašymus dalyvauti konkurse per Valstybės tarnybos departamento sistemą. Tikimės, kad įvykdžius atrankos procedūras prie SĮ „Kretingos komunalininkas“ vairo stos šiuolaikiškas ir profesionalus vadovas, atitinkantis aukščiausius skaidrumo, moralės ir etikos standartus.

Susiję skelbimai