Patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginis plėtros planas

2021 m. gruodžio 22 d. vykusiame Kretingos rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Kretingos rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginis plėtros planas. Šiame plane, atsižvelgiant į išorinės ir vidinės aplinkos analizės rezultatus, svarbiausius ir aktualiausius Europos Sąjungos, nacionalinius ir regioninius planavimo dokumentus, plano rengimui suformuotos darbo grupės bei visuomenės pateiktus siūlymus, suformuluota Kretingos rajono savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės iki 2030 metų.

„Šis dokumentas leis užtikrinti ilgalaikę ir darnią Savivaldybės pažangą ir plėtrą, racionaliai suplanuoti finansinius išteklius strateginėms veikloms įgyvendinti. Esu dėkinga rajono gyventojams, kurie teikė pasiūlymus plano rengėjams, juos išsakė viešo pristatymo metu, taip pat aktyviai įsitraukusiems tarybos nariams, savivaldybės administracijai, verslo atstovams, bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, nes tai mūsų visų glaudaus bendradarbiavimo rezultatas“, – sakė Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Violeta Turauskaitė.

Dokumente išskirta rajono vizija iki 2030 metų – vakarų Lietuvos gerovės kraštas, kuriame darniai sąveikauja vietos bendruomenė ir gamta.

Vizijai įgyvendinti numatyti du strateginės plėtros prioritetai: Kretingos rajono konkurencingumo, patrauklumo ir žinomumo didinimas bei tvarus, tolygus ir efektyvus Kretingos rajono vystymas.

Pirmu prioritetu siekiama stiprinti Kretingos rajono savivaldybės ekonominį konkurencingumą regioniniame kontekste, padidinti patrauklumą turistams ir užtikrinti rajono žinomumą visoms tikslinėms grupėms. Šis prioritetas siejasi su visais aspektais, kurie aktualūs ir tiesiogiai paliečia Kretingos rajono verslininkus, investuotojus, turistus, aukšto lygio specialistus ir naujakurius, kurie domisi galimybėmis Kretingos rajone.

Antras prioritetas skirtas tolygaus ir tvaraus Kretingos rajono teritorijos vystymui, vietos bendruomenės aukštos gyvenimo kokybės bei vietos savivaldos efektyvaus valdymo užtikrinimui. Šis prioritetas siejasi su visomis sąlygomis ir aplinkybėmis, kurios veikia Kretingos rajone gyvenančių ir dirbančių žmonių gyvenimo kokybę.

Įvardintiems prioritetams įgyvendinti bei Strateginio plėtos plano rengimo metu įvardintoms rajono problemoms spręsti numatyti savivaldybės plėtros tikslai, uždaviniai bei priemonės. Taigi rajone iki 2030 metų bus kuriama investicijas skatinanti aplinka, didinamas rajono turistinis patrauklumas bei Kretingos rajono kuriamos vertės ir vertybių žinomumas, vykdoma darnaus judumo politika, stiprinama gyventojų sveikata ir socialinių paslaugų sektorius, švietimas, vietos savivalda, taip pat ugdoma fiziškai aktyvi ir sportuojanti bendruomenė.

Kretingos rajono 2021–2030 metų strateginiame plėtros plane numatytos priemonės bus įgyvendinamos įtraukiant jas į plėtros planą detalizuojančius Savivaldybės strateginius veiklos planus. Juose planuojami ir konkretūs finansavimo šaltiniai.

 

Kretingos rajono savivaldybės 2021–2030 m. strateginis plėtros planas

Susiję skelbimai