Parengtas 2024 m. biudžeto projektas: teikite siūlymus!

Kretingos rajono savivaldybė kviečia gyventojus susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projektu bei teikti pasiūlymus ir pastabas.

Planuojamos pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta informacija ir skaičiavimais, prognozuojamomis Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamomis, lėšomis skirtomis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti bei kitomis teisės aktų nustatytomis pajamomis.

Planuojamos Savivaldybės 2024 m. biudžeto pajamos sudaro 78 803,7 tūkst. eurų:

2023-2024 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė

2024 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir kiti finansavimo šaltiniai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Kretingos rajono savivaldybės 2024 metų biudžetą

2024 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

Planuojamos išlaidos

2024 m. bendra išlaidų Savivaldybės programoms finansuoti suma yra 78 803,7 tūkst. eurų. Rengiant Savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, atsižvelgta į tai, kad padidinta minimalioji mėnesinė alga, kuri nuo 2024 m. sausio 1 d. sudaro 924 eurai (2023 m. minimalioji mėnesinė alga buvo 840 eurų). Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas, kuriuo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, padidinti koeficientai. Taip pat atsižvelgta į pasirašytas vykdomas sutartis ir Savivaldybės biudžeto finansines galimybes.

Biudžeto išlaidų paskirstymas pagal programas:

Programos pavadinimas 2024 m. projektas (tūkst. Eur)
Bendroji programa 7 632,5
Seniūnijų programa 4 262,6
Žemės ūkio programa 1 419,8
Strateginio planavimo ir investicijų programa 6 108,5
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa 10 520,1
Sveikatos apsaugos programa 743,7
Kultūros programa 4 682,0
Švietimo programa 32 659,1
Socialinės paramos programa 9 947,2
Kūno kultūros ir sporto programa 553,0
Architektūros ir teritorijų planavimo programa 275,3
Iš viso asignavimų: 78 803,8

Biudžeto išlaidų akcentai:

Vietiniam ūkiui ir turtui valdyti

 • 6,2 mln. eurų vietinės reikšmės kelių, gatvių, tiltų projektavimui, rekonstrukcijai ir remontui, įskaitant planuojamas lėšas skiriamas iš Kelių plėtros ir priežiūros programos
 • 40,0 tūkst. eurų sodininkų bendrijoms paremti
 • 640,0 tūkst. eurų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimui ir plėtrai Kretingos mieste ir rajone, taip pat prisidėjimui prie paraiškų finansavimo
 • 80,0 tūkst. eurų Mokyklos g. (Žalgirio sen., Kluonalių k.), P. Vileišio g. (Kretingos m.) ir Penkininkų g. (Kretingos m.) vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų projektavimui

Seniūnijoms

 • 250,0 tūkst. eurų apšvietimo modernizavimui ir plėtrai Kretingos rajono seniūnijose
 • 60,0 tūkst. eurų seniūnijoms technikos ir įrangos įsigijimui
 • 240,0 tūkst. eurų seniūnijų infrastruktūros gerinimui
 • 220,0 tūkst. eurų gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimui

Žemės ūkiui

 • 1 040,1 tūkst. eurų hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimui

Sveikatos apsaugai

 • 718,0 tūkst. eurų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui – Kretingos ligoninės skubios pagalbos ir priėmimo priestato statybai
 • 150,0 tūkst. eurų sveikatos įstaigų patalpų remontui bei įrangos įsigijimui
 • 412,1 tūkst. eurų planuojamoms įgyvendinti programoms, skirtoms visuomenės sveikatos gerinimui ir mokinių sveikatos priežiūros užtikrinimui
 • 103,6 tūkst. eurų visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui didinti, savižudybių prevencijai užtikrinti bei kompleksinei pagalbai teikti
 • 57,4 tūkst. eurų trūkstamų specialybių medikų rėmimo programai įgyvendinti

Kultūrai, rekreacijai

 • 63,0 tūkst. eurų investicijoms į kultūros paveldo objektų priežiūrą
 • 50,0 tūkst. eurų Akmenos upės krantinių tvarkymo techninio projekto parengimui
 • 315,0 tūkst. eurų įvairaus pobūdžio kultūrinių projektų įgyvendinimui
 • 63,3 tūkst. eurų investicijoms į kultūros įstaigų remontą
 • 50,0 tūkst. eurų bažnyčių rėmimui
 • 124,5 tūkst. eurų investicijoms į Kretingos muziejaus vykdomus projektus
 • 48,5 tūkst. eurų rajono kultūros įstaigoms turtui įsigyti

Švietimui

 • 1,3 mln. Eur Tūkstantmečio mokyklų programos įgyvendinimui
 • 800,0 tūkst. eurų Vydmantų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus remontui
 • 390,0 tūkst. eurų investicijoms į švietimo įstaigų remontą
 • 175,0 tūkst. eurų švietimo įstaigoms IT priemonėms ir 2 mokykliniams autobusams įsigyti
 • 100,0 tūkst. eurų pedagogų rėmimui
 • 264,2 tūkst. eurų investicijoms į neformalųjį mokinių švietimą, suaugusiųjų švietimą
 • 172,0 tūkst. eurų jaunimo, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui

Socialinei paramai

 • 2,8 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšų įvairioms socialinėms išmokoms
 • 72,0 tūkst. eurų prisidėjimui prie neįgaliuosius atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti, gyvenamosios aplinkos bei kitų pastatų pritaikymo neįgaliesiems
 • 113,4 tūkst. eurų vaikų dienos centrų finansavimui

Sportui

 • 441,0 tūkst. eurų S. Daukanto progimnazijos sporto aikštyno tvarkymui
 • 1411,4 tūkst. eurų Kretingos miesto stadiono tvarkymui
 • 40,0 tūkst. eurų motobolo sporto bazės infrastruktūros atnaujinimo techninio projekto parengimui
 • 275,0 tūkst. eurų sporto klubų projektams bei sportiniams renginiams finansuoti

Administravimui ir pagrindinių funkcijų vykdymui

 • 1 783,8 tūkst. eurų skoliniams įsipareigojimams vykdyti (dotacijoms ir paskoloms grąžinti bei palūkanoms mokėti)
 • 645,0 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos ir seniūnijų pastatų modernizavimui
 • 70,0 tūkst. eurų gaisrinės transporto priemonės įsigijimui

Pastaba: šioje informacijoje pateikti tik keli Savivaldybės 2024 metų biudžeto projekto išlaidų akcentai.

Detalesnis biudžeto išlaidų paskirstymas:

2024 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus ir programas

2024 metų specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti lėšų paskirstymas švietimo įstaigoms

2024 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšos švietimo įstaigoms finansuoti

2024 metų Kretingos rajono savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšos kultūros ir socialinių paslaugų įstaigoms finansuoti

Metų pradžios apyvartinių lėšų paskirstymas

Kviečiame gyventojus ir juridinius asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui arba elektroninio pašto adresu [email protected] iki 2024 m. sausio 19 d. imtinai.

Biudžeto planavimo teisinis reglamentavimas 

Kretingos rajono savivaldybės 2024 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (su vėlesniais pakeitimais), Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais ir kt. teisės aktais.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo Įstatymo patvirtinimo. Jeigu Savivaldybės biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šio biudžeto asignavimų ir lėšos skiriamos tik tęstinei veiklai, įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos) bei įsiskolinimams dengti. Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos.

Susiję skelbimai