Pagalba nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims

2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtas Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymas Nr. XIV-169, kuriuo reglamentuojamas pagalbos teikimas nuo nusikalstamų veikų nukentėjusiems asmenims.

Įstatymu į nacionalinę teisę perkeltos 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, nuostatos, ir sudarytos prielaidos sukurti aiškią ir sklandžiai veikiančią pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sistemą Lietuvos Respublikoje.

Įstatymo paskirtis – užtikrinti, kad fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos Europos Sąjungos teritorijoje, prieš baudžiamąjį procesą, jo metu, prireikus – po jo ir visais atvejais, kai baudžiamasis procesas nepradedamas, arba nukentėję nuo nusikalstamos veikos, padarytos ne Europos Sąjungos teritorijoje, kai baudžiamasis procesas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje, būdami Lietuvos Respublikos teritorijoje, gautų pagalbą (informaciją, konsultacijas ir (ar) paslaugas), atsižvelgiant į individualius jų poreikius, dėl įvykdytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius ir nusikalstamos veikos pobūdį.

Įstatymo nuostatos bus taikomos visiems nukentėjusiems asmenims, neišskiriant jų pagal nusikaltimų rūšis. Įstatyme apibrėžta pagalba nukentėjusiems asmenims bus teikiama nemokamai bei neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo ar jo teisėtas atstovas pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė.

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo įgyvendinimas

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims sritį reglamentuojantys poįstatyminiai teisės aktai:

1. Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašas

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašas nustato įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims, kreipimosi dėl teisės teikti akredituotą pagalbą suteikimo bei prašymų ir dokumentų, reikalingų kreipiantis dėl teisės teikti akredituotą pagalbą suteikimo, pateikimo tvarką, pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarką, teisės teikti akredituotą pagalbą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo, panaikinimo procedūras.

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims akreditavimo tikslas – užtikrinti kokybiškos, prieinamos ir efektyvios pagalbos nuo bet kokios nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimą, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines savybes.

Teisė teikti akredituotą pagalbą gali būti suteikiama Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigusiam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai, jų padaliniui, kuris pageidauja teikti akredituotą pagalbą ir atitinka šiuos reikalavimus:

  • turi patalpas, atitinkančias darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimus, patalpose yra įrengta uždara patalpa, kurioje į įstaigą besikreipiantis asmuo galėtų gauti privačią konfidencialią specialisto (teisininko, psichologo, socialinio darbuotojo ir kt.) konsultaciją;
  • užtikrina galimybes teikti nukentėjusiems asmenims nuotolines konsultacijas (telefonu, elektroniniu paštu ir (ar) kitomis ryšių priemonėmis), šiam tikslui turi mobiliojo ryšio priemones, kompiuterinę ir programinę įrangą bei dirbti šiomis priemonėmis ir įranga mokantį personalą;
  • pageidaujančios teikti akredituotą pagalbą įstaigos darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su nukentėjusiais asmenimis, turi aukštąjį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą arba ne mažesnę negu vienų metų darbo patirtį pagalbos nukentėjusiems asmenims teikimo srityje;
  • užtikrina visų Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodytų funkcijų atlikimą, šiam tikslui turi patvirtintus teikiamų paslaugų aprašymus, kuriuose nurodyti kiekvienai paslaugai teikti turimi žmogiškieji ir materialieji ištekliai.

Pagalbos tarnyba, gavusi nukentėjusio asmens duomenis iš pirmojo kontakto institucijos arba iš paties asmens, kuris tiesiogiai kreipėsi į pagalbos tarnybą, organizuos ir teiks pagalbą Lietuvos Respublikoje, atsižvelgdama į individualius nukentėjusio asmens poreikius ir dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius: teiks informaciją apie nukentėjusio asmens teises ir jas galinčias užtikrinti institucijas, teiks emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuos, prireikus organizuos laikiną apgyvendinimą, teiks informaciją apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir organizacijas, sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas ir kitą pagalbą.

Įstaigų teikiamą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims akredituojanti institucija – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas). Socialinių paslaugų priežiūros departamentas akreditavimo procedūrą atliks ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų. Teisė teikti akredituotą pagalbą bus suteikiama 3 metams. Pagalbos tarnyba, gavusi nukentėjusio asmens duomenis iš pirmojo kontakto institucijos arba iš paties asmens, kuris tiesiogiai kreipėsi į pagalbos tarnybą, organizuos ir teiks pagalbą Lietuvos Respublikoje, atsižvelgdama į individualius nukentėjusio asmens poreikius ir dėl padarytos nusikalstamos veikos atsiradusius poreikius: teiks informaciją apie nukentėjusio asmens teises ir jas galinčias užtikrinti institucijas, teiks emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą arba ją organizuos, prireikus organizuos laikiną apgyvendinimą, teiks informaciją apie socialines paslaugas teikiančias įstaigas ir organizacijas, sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas ir kitą pagalbą. Įstaigų teikiamą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims akredituojanti institucija – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas – akreditavimo procedūrą atliks ne ilgiau nei per 30 kalendorinių dienų. Teisė teikti akredituotą pagalbą bus suteikiama 3 metams.

2. Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašas

Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos apraše numatyta, kad priemonę administruoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas – renka ir teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie akredituotą pagalbą teiksiančių pagalbos tarnybų skaičių, planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių jose; sudaro lėšų akredituotai pagalbai teikti naudojimo sutartis su pagalbos tarnybomis bei kontroliuoja jų vykdymą.

Valstybės biudžeto lėšos akredituotai pagalbai teikti kasmet planuojamos, atsižvelgiant į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatytas didžiausias galimas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų sumas šiai priemonei įgyvendinti, bei į Socialinių paslaugų priežiūros departamento pateiktą informaciją (parengtą pagal pagalbos tarnybų jam pateiktą informaciją) apie ateinančiais biudžetiniais metais akredituotą pagalbą teiksiančių pagalbos tarnybų skaičių, planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių jose, atsižvelgiant į akredituotos pagalbos poreikio patenkinimą praėjusiais biudžetiniais metais.

Lėšos pagalbos tarnyboms bus paskirstomos proporcingai pagal planuojamą akredituotos pagalbos gavėjų skaičių pagalbos tarnybose, vienam akredituotos pagalbos gavėjui skiriant ne daugiau nei 3 bazinių socialinių išmokų dydžio lėšų sumą, neviršijant maksimalių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų sumų šiai priemonei įgyvendinti. Planuojama, kad preliminarus papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikis – apie 1 mln. eurų kasmet.

3. Akredituotos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimo tvarkos aprašas

Akredituotos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimo tvarkos aprašas aprašu siekiama nustatyti akredituotos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims (toliau – akredituota pagalba) organizavimą ir teikimą, pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų funkcijas, teises ir pareigas.

Pagalbos tarnybos pradeda organizuoti akredituotos pagalbos teikimą ir ją teikti, kai į pagalbos tarnybas kreipiasi pats nukentėjęs asmuo, pirmojo kontakto institucija arba, esant nukentėjusio asmens prašymui, kiti asmenys. Pagalbos organizavimo ir teikimo sistemą sudaro: pirmasis pokalbis su nukentėjusiu asmeniu, kurio metu išsiaiškinami individualūs nukentėjusio asmens poreikiai ir poreikiai, atsiradę dėl nusikalstamos veikos. Įvertinus individualius poreikius sudaromas pagalbos priemonių planas, pagal kurį toliau teikiama akredituota pagalba. Pagalbos priemonių plane nurodomos pagalbos priemonės, kurios bus reikalingos nukentėjusiam asmeniui, pagalbos teikėjas, pagalbos teikimo vieta, pagalbos teikimo būdai, priemonės akredituotai pagalbai teikti (atsižvelgiant į individualius nukentėjusio asmens poreikius), pagalbos teikimo trukmė.

Pagalbos tarnybos atlieka informavimo, konsultavimo, emocinės ir (ar) psichologinės pagalbos teikimo ar organizavimo, laikino apgyvendinimo organizavimo, nukentėjusio asmens palydėjimo į kitas įstaigas ir organizacijas funkcijas.

Pagalbos teikimo sistema prisideda prie bendro akredituotos pagalbos teikimo standarto kūrimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymą ir siekiant užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys gautų jiems reikalingą pagal individualius nukentėjusio asmens poreikius pritaikytą pagalbą.

Daugiau informacijos suteiks Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (el. paštas [email protected], tel. +370 658 82130) ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Junevičienė (el. paštas [email protected], tel. +370 685 39690).

 

Pagalbą teikiančios tarnybos 

Elektroninis leidinys „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“

Susiję skelbimai