Nuo kovo 1 d. bus taikomi infrastruktūros plėtros įmokos tarifai

Kretingos rajono savivaldybės taryba sausio mėnesį tarybos posėdyje patvirtino Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifus, kurie bus taikomi nuo kovo 1 d.: prioritetinės plėtros teritorijose – 4 Eur už vieną kv. m ir neprioritetinės plėtros teritorijose – 7 Eur už vieną kv. m. Skaičiuojant įmokos dydį vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms, bus taikomas 2 koeficientas.

Naujos statybos atveju, pastatui įmoka apskaičiuojama nuo bendrojo ploto, inžineriniam statiniui, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra, įmoka apskaičiuojama nuo užstatymo ploto. Rekonstrukcijos atveju mokama nuo padidėjusio ploto. Šis patvirtintas tarifas aktualus visiems, kurie norės statyti naujus ar rekonstruoti esamus pastatus, didinant jų plotą. Pavyzdžiui, nuo kovo 1 d. imant statybos leidimą 100 kv. m. naujam gyvenamosios paskirties statiniui, statytojas privalės sumokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką 800 arba 1400 Eur, priklausomai nuo teritorijos, kurioje šis statinys bus statomas.

Savivaldybės taryba patvirtino, kad prioritetinė Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūra yra ta infrastruktūra, kuri patenka į šias teritorijas: Kretingos miesto esamas urbanizuotas teritorijas, išskyrus sodininkų bendrijų teritorijas, pažymėtas Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies – Kretingos miesto bendrajame plane, ir naujos plėtros teritorijas, kurios pažymėtos kaip prioritetinės plėtros teritorijos Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies – Kretingos miesto bendrajame plane.

Dėl infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo į savivaldybės administraciją, Vyriausybės nustatyta tvarka, reikės kreiptis prieš teikiant prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą, todėl atkreipiame dėmesį, kad visi statytojai, kurie prašymus teiks kovo 1 d. jau turės būti sumokėję minėtą įmoką.

Statybą leidžiančio dokumento neišdavimo atveju, įmoka grąžinama mokėtojui, raštu pateikus prašymą savivaldybei.

Konsultacijas ir visą reikiamą informaciją dėl šių įmokų teikia Kretingos rajono savivaldybės administracijos vyr. inžinierius Petras Šadreika, tel. 8 445 43 879, el. p. [email protected].

 

Žemiau pateikiame dažniausiai užduodamus klausimus – svarbiausią informaciją apie nuo kovo 1 d. taikomus infrastruktūros plėtros įmokos tarifus.

Kas yra infrastruktūros plėtros įmoka ir kam ji taikoma?

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka – pagal savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinamą tarifą apskaičiuojama vienkartinė įmoka, kurią savivaldybei moka Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, pateikę prašymą gauti statybą leidžiantį dokumentą naujam statiniui statyti ar esamam rekonstruoti teritorijoje, kurioje pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus numatoma savivaldybės infrastruktūra, ir (ar) planuojantys toje teritorijoje statyti ar rekonstruoti statinį, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai ir kuriam reikalinga savivaldybės infrastruktūra, tačiau statybą leidžiančio dokumento nereikia.

 

Kaip apskaičiuojama infrastruktūros plėtros įmoka?

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka apskaičiuojama statinio statybos ar statinio rekonstravimo projekte nurodytą pastato (pastatų) bendrąjį plotą (kvadratiniais metrais) ir (ar) inžineriniu statiniu, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytą plotą (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo. Pastato rekonstravimo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis apskaičiuojama rekonstruojamo pastato padidėjusią bendrojo ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto įmokos tarifo. Inžinerinio statinio, kuris nepriklauso savivaldybės infrastruktūrai ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, rekonstravimo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos dalis apskaičiuojama padidėjusią užstatyto ploto dalį (kvadratiniais metrais) padauginant iš savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto įmokos tarifo.

Skirtingiems statiniams ir skirtingoms teritorijoms yra taikomi skirtingi įmokos tarifai:

  • prioritetinės plėtros teritorijose – 4 Eur už vieną kv. m;
  • neprioritetinės plėtros teritorijose – 7 Eur už vieną kv. m.

Skaičiuojant įmokos dydį, taikyti šį koeficientą:

  • vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoms – 2.

 

Kur bus panaudojamos iš infrastruktūros įmokų surinktos lėšos?

Savivaldybės infrastruktūros plėtrą, lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas.

Surinktos lėšos naudojamos:

  • kompensuoti už savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriaus lėšomis įrengtą prioritetinę savivaldybės infrastruktūrą;
  • prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtrai finansuoti.

 

Kas atsakingas už surinktų infrastruktūros įmokų panaudojimą?

Už infrastruktūros įmokų surinkimą bei panaudojimą atsakinga Kretingos rajono savivaldybės administracija.

 

Pagal ką buvo nustatytas tarifų dydis?

Priimant sprendimą dėl atitinkamo įmokos tarifo dydžio buvo atsižvelgta į Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikoje įtvirtintus įmokos tarifo nustatymo galimus kriterijus ir principus. Įmokos tarifo dydis nustatytas įvertinus inžinerinės savivaldybės infrastruktūros, socialinės savivaldybės infrastruktūros plėtros poreikį.

 

Kokiose Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūra yra prioritetinė?

Prioritetinė Kretingos rajono savivaldybės infrastruktūra yra ta infrastruktūra, kuri patenka į šias teritorijas:

  • Kretingos miesto esamas urbanizuotas teritorijas, išskyrus sodininkų bendrijų teritorijas, pažymėtas Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies – Kretingos miesto bendrajame plane;
  • Naujos plėtros teritorijas, kurios pažymėtos kaip prioritetinės plėtros teritorijos Kretingos rajono savivaldybės ir jos dalies – Kretingos miesto bendrajame plane.

 

Kada ir kur kreiptis dėl įmokos apskaičiavimo?

Įmokos mokėtojas prašymą pateikia prieš teikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Prašymas (žr. 1 priedas) su dokumentais ir informacija, nurodytais metodikos 3 ir 4 punktuose, gali būti teikiamas tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis pateikti dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka.

Susiję skelbimai