Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. balandžio 29 d. 

KVIETIMO BIUDŽETAS

Pieninės galvijininkystės sektoriui 19 408 690 Eur paramos lėšų.

Kiaulininkystės sektoriui 6 200 000 Eur paramos lėšų.

Paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriui 5 725 000 Eur paramos lėšų.

Mėsinės galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės ir triušininkystės sektoriams 1 055 128 Eur paramos lėšų.

Sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriams 3 713 181 Eur paramos lėšų. 

REMIAMA VEIKLA

Pagal priemonės veiklos sritį remiama žemės ūkio produktų gamyba ir prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų ar išaugintų valdoje, apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo tik iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas. 

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjais gali būti:

• juridiniai asmenys;

• fiziniai asmenys.

PARAMOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

Parama vienam projektui negali viršyti 300 000 Eur be PVM.

Paramos intensyvumas:

• kai vykdoma Taisyklių 9.1 papunktyje nurodyta veikla gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

- padidinamas 20 proc. punktų jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai) ir turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos), pateikusiems paramos paraišką penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos, kaip nustatyta Taisyklių 19.29 papunktyje;

- padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje; 

• kai vykdoma Taisyklių 9.2 papunktyje nurodyta veikla, finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

- padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);

- padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, savo valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).

VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo pereinamuoju 2021– 2022 metų laikotarpiu taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 3D-626 (toliau – Taisyklės), galima rasti čia.

Taisykles galite rasti NMA puslapyje www.nma.lt →Parama kaimo plėtrai →Kviečiame teikti paraiškas → Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2022 m. I).

PARAIŠKŲ PATEIKIMO VIETA

Paramos paraiška ir su paramos paraiška teikiami dokumentai NMA turi būti pateikiami užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą asmeniškai ar per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių nustatyta tvarka. 

INFORMACIJA TEIKIAMA

- Telefonu: +370 5 252 6999, 1841;

- NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Susisiekite“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“;

- Paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius

Susiję skelbimai