Kviečiame susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projektu

Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2023 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (su vėlesniais pakeitimais), Savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1068 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. A1-858 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais ir kt. teisės aktais.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šio biudžeto asignavimų (lėšos skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti). Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos.

Prognozuojamos pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta informacija ir skaičiavimais, prognozuojamomis Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamomis, lėšomis skirtomis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti bei kitomis teisės aktų nustatytomis pajamomis.

Planuojamos Savivaldybės 2023 m. biudžeto pajamos ir kiti finansavimo šaltiniai sudaro 68 235,4 tūkst. eurų (1 pav.).

2022-2023 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė

2022-2023 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

Planuojami asignavimai

2023 m. bendra asignavimų Savivaldybės programoms finansuoti suma yra 68 235,4 tūkst. eurų. Rengiant Savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, atsižvelgta į tai, kad padidinta minimalioji mėnesinė alga, kuri nuo 2023 m. sausio 1 d. sudaro 840 eurai (2022 m. minimalioji mėnesinė alga buvo 730 eurų) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris nuo 2023 m. sausio 1 d. yra 186 eurai (2022 m. buvo 181 euras). Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas, kuriuo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, padidinti koeficientai. Taip pat atsižvelgta į pasirašytas vykdomas sutartis ir Savivaldybės biudžeto finansines galimybes (2 pav.).

Programos pavadinimas 2023 m. projektas (tūkst. Eur) 2022 m. patikslintas planas (tūkst. Eur) Skirtumas (tūkst. Eur)
Bendroji programa

5362,0

4773,3 588,7
Seniūnijų programa 4852,8 4402,0 450,8
Žemės ūkio programa 788,1 823,9 -35,8
Strateginio planavimo ir investicijų programa 6858,6 5810,0 1048,6
Vietinio ūkio ir turto valdymo programa 8502,5 6871,7 1630,8
Sveikatos apsaugos programa 732,9 1115,3 -382,4
Kultūros programa 4258,6 4138,0 120,6
Švietimo programa 28293,8 24702,0 3591,8
Socialinės paramos programa 7568,2 8102,1 -533,9
Kūno kultūros ir sporto programa 655,5 530,7 124,8
Informacinių technologijų programa 221,2 139,0 82,2
Architektūros ir teritorijų planavimo programa 141,2 119,6 21,6
Iš viso asignavimų: 68235,4 61527,6 6707,8

Administravimui

 • 1102,4 tūkst. eurų skoliniams įsipareigojimams vykdyti (dotacijoms ir paskoloms grąžinti bei palūkanoms mokėti)
 • 210,0 tūkst. eurų programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimui ir atnaujinimui

Seniūnijoms

 • 200,0 tūkst. eurų apšvietimo modernizavimui ir plėtrai Kretingos rajono seniūnijose
 • 250,0 tūkst. eurų apšvietimo sistemos modernizavimui Kretingos mieste
 • 42,0 tūkst. eurų socialinio būsto fondo papildymui 1 dviejų kambario butu
 • 60,0 tūkst. eurų kapinių infrastruktūros tvarkymui
 • 60,0 tūkst. eurų seniūnijoms technikos ir įrangos įsigijimui
 • 180,0 tūkst. eurų seniūnijų infrastruktūros gerinimui
 • 200,0 tūkst. eurų gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimui

Sveikatos apsaugai

 • 47,7 tūkst. eurų sveikatos įstaigų patalpų remontui
 • 366,6 tūkst. eurų planuojamoms įgyvendinti programoms, skirtoms visuomenės sveikatos gerinimui ir mokinių sveikatos priežiūros užtikrinimui
 • 72,0 tūkst. eurų visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui didinti, savižudybių prevencijai užtikrinti bei kompleksinei pagalbai teikti
 • 63,4 tūkst. eurų trūkstamų specialybių medikų rėmimo programai įgyvendinti

Vietiniam ūkiui ir turtui valdyti

 • 2,6 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymui, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui, neįskaitant lėšų skiriamų iš Kelių plėtros ir priežiūros programos
 • 165,0 tūkst. eurai savivaldybės įmonių modernizavimui ir technikos atnaujinimui
 • 30,0 tūkst. eurų sodininkų bendrijoms paremti
 • 316,5 tūkst. eurų prisidedama prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimo Kretingos mieste ir rajone
 • 34,0 tūkst. eurų paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimui Klaipėdos regiono savivaldybėse

Švietimui

 • 1,8 mln. eurų į švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimui
 • 250,0 tūkst. eurų investicijoms į švietimo įstaigų remontą
 • 200,0 tūkst. eurų švietimo įstaigoms IT priemonėms ir 2 mokykliniams autobusams įsigyti
 • 50,0 tūkst. eurų pedagogų rėmimui
 • 108,0 tūkst. eurų investicijos į neformalųjį mokinių švietimą, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimą, suaugusiųjų švietimą
 • 127,0 tūkst. eurų jaunimo, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui

Socialinei paramai

 • 18,0 tūkst. eurų į socialinių paslaugų gyventojams teikimą
 • 52,0 tūkst. eurų prisidėjimui prie neįgaliuosius atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti bei gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems
 • 2069,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų įvairioms socialinėms išmokoms
 • 203,0 tūkst. eurų vaikų dienos centrų finansavimui

Sportui

 • 1,5 mln. eurų Kretingos sporto komplekso statybai
 • 1,1 mln. eurų sporto aikštynui prie Pranciškonų gimnazijos ir S. Daukanto progimnazijos sporto aikštyno tvarkymui
 • 630,2 tūkst. eurų miesto stadiono tvarkymui
 • 25,0 tūkst. eurų motobolo sporto bazės infrastruktūros atnaujinimo techninio projekto parengimui
 • 240,0 tūkst. eurų rampų įrengimui Kretingos m. ir Darbėnų mstl.
 • 220,0 tūkst. eurų sporto klubų projektams bei sportiniams renginiams finansuoti
 • 160,0 tūkst. eurų VšĮ „Minijos futbolo akademija“ išlaikymui

Žemės ūkiui

 • Melioracijai 306,5 tūkst. eurų

Kultūrai

 • 40,0 tūkst. eurų investicijoms į kultūros paveldo objektų priežiūrą
 • 189,0 tūkst. eurų įvairaus pobūdžio kultūrinių projektų įgyvendinimui
 • 50,0 tūkst. eurų bažnyčių rėmimui
 • 309,4 tūkst. eurų Kretingos muziejaus oranžerijos remonto darbams atlikti

Detalesnis biudžeto asignavimų paskirstymas

2023 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir kiti finansavimo šaltiniai

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į Kretingos rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą

2023 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus ir programas

2023 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti

2023 metų specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms lėšų paskirstymas pagal švietimo įstaigas

2023 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos švietimo įstaigoms finansuoti

2023 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto lėšos kultūros ir socialinių paslaugų įstaigoms finansuoti

Metų pradžios apyvartinių lėšų paskirstymas

Teikite pastabas ir pasiūlymus

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos reglamentu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje ir pranešimo apie parengtą biudžeto projektą paskelbimo vietinėje spaudoje. Kviečiame gyventojus ir juridinius asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui arba elektroninio pašto adresu [email protected] iki 2023 m. sausio 13 d. imtinai.

 

Susiję skelbimai