Kviečiame susipažinti su Kretingos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projektu

Kretingos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) 2022 m. biudžeto projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T2-77 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento“ (su vėlesniais pakeitimais), Savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 858 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projekto rengimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų parengtomis programomis ir jų sąmatų projektais ir kt. teisės aktais.

Savivaldybių biudžetams pagrindinius pajamų rodiklius planuoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija. 2022 m. Savivaldybei patvirtintos prognozuojamos pajamos sudaro 30 791,9 tūkst. Eur savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Įstatymo 5 priede savivaldybių biudžetams prognozuojamos pajamos iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) sudaro 26 034 tūkst. Eur, iš jų GPM dalis procentais – 1,1993 proc.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 5 dalimi, Savivaldybių tarybos biudžetus patvirtina per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu biudžetas laiku nepatvirtinamas, asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šio biudžeto asignavimų. Šiuo atveju kiekvieno asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų atitinkamo biudžeto šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų ir skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos) bei įsiskolinimams dengti. Jeigu savivaldybė nustatytu laiku nepatvirtina biudžeto, lėšos iš valstybės biudžeto atitinkamai savivaldybei iki biudžeto patvirtinimo laikinai nepervedamos.

Prognozuojamos pajamos

Savivaldybės biudžeto pajamos planuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintais savivaldybių biudžetų finansiniais rodikliais, prognozuojamomis Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamomis, lėšomis skirtomis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti bei kitomis teisės aktų nustatytomis pajamomis.

Savivaldybės 2022 metų biudžeto planuojamos pajamos – 58 148,9 tūkst. Eur. Pajamų dalyje GPM patvirtinta 26 105,1 tūkst. Eur (2021 m. patikslintas planas – 22 295,0 tūkst. Eur, arba 3 810,0 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m.), iš jų pastoviajai GPM daliai – 23 501,0 tūkst. Eur, kintamajai GPM daliai – 2 533,0 tūkst. Eur ir 71,0 tūkst. Eur GPM už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą. Kintamąją GPM dalį sudaro lėšos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti – 79,0 tūkst. Eur, pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti – 239,0 tūkst. Eur, minimaliai mėnesinei algai padidinti – 233,0 tūkst. Eur, minimaliems pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientams padidinti – 170,0 tūkst. Eur, Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymui Nr. XIII-3333 įgyvendinti – 26,0 tūkst. Eur ir 2018-2020 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai apskaičiuoti – 1 786,0 tūkst. Eur.

2022 m. planuojama surinkti 1 470,0 tūkst. Eur iš turto mokesčių ir nuomos pajamų, iš jų žemės mokesčio 530,0 tūkst. Eur, paveldimo turto mokesčio 10,0 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokesčio 800,0 tūkst. Eur ir 130,0 tūkst. Eur nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Kitų mokesčių ir pajamų prognozuojama surinkti 120,0 tūkst. Eur, vietinės rinkliavos 1 754,0 tūkst. Eur, iš jų 1 724,0 tūkst. Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų.

Biudžetinės įstaigos planuoja gauti 1 091,9 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų už turto nuomą, už prekes ir paslaugas bei įmokas už išlaikymą švietimo, kultūros įstaigose, Dienos veiklos centre ir Socialinių paslaugų centre.

Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2022 m. skirta 3 639,5 tūkst. Eur, t. y. 280,1 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. Speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti 2022 m. skirta 13 659,1 tūkst. Eur, arba 1 977,7 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. 2022 m. skirta speciali tikslinė dotacija Marijos Tiškevičiūtės mokyklos klasių mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, 43,0 tūkst. Eur, arba 7,5 tūkst. Eur daugiau nei 2021 m. Valstybės biudžeto lėšų dotacija nuosavam lėšų indėliui ir kitų valstybės biudžeto lėšų 2022 m. skirta 1 874,9 tūkst. Eur. Savivaldybės biudžeto projekte taip pat planuojama specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams ir gatvėms remontuoti – 1 660,0 tūkst. Eur.

Savivaldybės biudžeto projekte yra numatytos skolintos lėšos investiciniams projektams finansuoti – 1 854,3 tūkst. Eur ir Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos – 1 156,7 tūkst. Eur, skirtos Savivaldybės numatytiems projektams vykdyti.

Biudžeto pajamų struktūra

 

Detali Savivaldybės pajamų struktūra pateikiama 1 lentelėje „2021–2022 metų Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė“ (pridedama).

Informacija apie 2021–2022 m. Savivaldybei skirtas lėšas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti pateikiama 2 lentelėje (pridedama).

Planuojami asignavimai

2022 m. bendra asignavimų Savivaldybės programoms finansuoti suma yra 58 148,9 tūkst. Eur. Rengiant Savivaldybės biudžeto išlaidų projektą, atsižvelgta į tai, kad padidinta minimalioji mėnesinė alga, kuri nuo 2022 m. sausio 1 d. sudaro 730 Eur (2021 m. minimalioji mėnesinė alga buvo 642 Eur) ir pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis, kuris nuo 2022 m. sausio 1 d. yra 181 Eur (2021 m. buvo 177 Eur). Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijos narių darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimas, kuriuo darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, padidinti koeficientai. Taip pat atsižvelgta į pasirašytas vykdomas sutartis ir Savivaldybės biudžeto finansines galimybes.

2022 m. Savivaldybės biudžeto asignavimai pagal programas ir jų palyginimas su 2021 m. patikslintu planu pateikiami lentelėje.

Kretingos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo palyginimas

Programos pavadinimas 2022 m. projektas (tūkst. Eur) 2021 m. patikslintas planas (tūkst. Eur) Skirtumas, tūkst. Eur
Bendroji programa 4761,2 4473,8 287,4
Seniūnijų programa 4144,1 4457,0 -312,9
Žemės ūkio programa 650,6 412,2 238,4
Strateginio planavimo ir investicijų programa 6866,3 3928,3 2938,0
Vietinio ūkio programa 5959,8 6391,1 -431,3
Sveikatos apsaugos programa 803,8 1439,4 -635,6
Kultūros programa 4273,7 3265,5 1008,2
Švietimo programa 23430,5 21152,6 2277,9
Socialinės paramos programa 6504,8 5504,3 1000,5
Kūno kultūros ir sporto programa 484,7 270,0 214,7
Informacinių technologijų programa 139,0 111,5 27,5
Architektūros ir teritorijų planavimo programa 130,5 125,3 5,2
Iš viso asignavimų: 58148,9 51531,0 6617,9

Savivaldybės 2022 m. biudžeto projekte daugiausia biudžeto asignavimų, kaip ir kasmet, planuojama Švietimo programai finansuoti, t. y. 23 430,5 tūkst. Eur, arba 40,3 proc. visų Kretingos rajono biudžeto asignavimų, Strateginio planavimo ir investicijų programai – 6 866,3 tūkst. Eur, kurie sudaro 11,8 proc. biudžeto asignavimų, Socialinės paramos programai finansuoti planuojama skirti 6 504,8 tūkst. Eur, kurie sudaro 11,2 proc. biudžeto asignavimų, Vietinio ūkio ir turto valdymo programai – 5 959,8 tūkst. Eur, arba 10,2 proc. nuo visų biudžeto asignavimų. Bendrajai programai finansuoti numatyta 4 761,2 tūkst. Eur, kurie sudaro 8,2 proc. biudžeto asignavimų, iš kurių planuojama grąžinti ilgalaikes banko paskolas ir palūkanas. Seniūnijų programai asignavimai 2022 m. 312,9 tūkst. Eur mažesni, kadangi 2021 m. skirta daugiau ES lėšų Kretingos miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimui ir socialinių būstų pirkimui. Sveikatos programos 2022 m. planuojami asignavimai taip pat mažesni, nes nėra žinoma valstybės biudžeto lėšų suma kompensuoti sveikatos įstaigoms patirtas išlaidas dėl COVID-19 (koronavirusinė infekcija) bei 2021 m. skirta lėšų triukšmo sienelėms prie geležinkelio įrengti.

Biudžeto asignavimų paskirstymas

BIUDŽETO PROJEKTO PROGRAMŲ PAGRINDINIAI AKCENTAI

Bendroji programa

 • 1 142,4 tūkst. eurų skoliniams įsipareigojimams vykdyti (dotacijoms ir paskoloms grąžinti bei palūkanoms mokėti).

Seniūnijų programa

 • 120,0 tūkst. eurų apšvietimo modernizavimui ir plėtrai Kretingos rajono seniūnijose;
 • 245,0 tūkst. eurų apšvietimo sistemos modernizavimui Kretingos mieste;
 • 49,0 tūkst. eurų socialinio būsto fondo papildymui 1 dviejų kambario butu;
 • 54,7 tūkst. eurų Salantų miesto kapinių praplėtimo dokumentacijai parengti, Petrikaičių k. kapinių infrastruktūrai prie kolumbariumų įrengti, Jokūbavo k. kapinių tvorai įrengti bei Grūšlaukės k. kapinių sutvarkymui;
 • 40,0 tūkst. eurų seniūnijoms technikos ir įrangos įsigijimui;
 • 180,0 tūkst. eurų seniūnijų infrastruktūros gerinimui;
 • 80,0 tūkst. eurų lietaus nuotekų tinklų plėtrai rajone;
 • 40,0 tūkst. eurų priešgaisrinės tarnybos Baublių ugniagesių komandos pastato modernizavimui.

Žemės ūkio programa

 • Melioracijai 409,0 tūkst. eurų.

Strateginio planavimo ir investicijų programa

 • 10,0 tūkst. eurų smulkaus verslo rėmimui;
 • 35,0 tūkst. eurų turizmo paslaugų plėtrai bei žinomumo skatinimui;
 • 300,0 tūkst. eurų paslaugų teikimo gyventojams kokybės gerinimui Klaipėdos regiono savivaldybėse.

Investicijos į švietimo paslaugų kokybės gerinimą:

 • 241,4 tūkst. eurų į dviejų grupių ir kitų patalpų atnaujinimą Kretingos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“;
 • 1055,5 tūkst. eurų į švietimo įstaigų ugdomosios aplinkos gerinimą. Investicijos į socialinių paslaugų gerinimą:
 • 88,0 tūkst. eurų į socialinių paslaugų gyventojams teikimą.

Investicijos į viešąją ir gyvenviečių infrastruktūrą:

 • 250,0 tūkst. eurų gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų įgyvendinimui;
 • 129,5 tūkst. eurų į Laukžemės, Kluonalių k. viešosios infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos sutvarkymą;
 • 130,6 tūkst. eurų prisidedama prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros gerinimo Kretingos mieste ir rajone.

Investicijos į sporto infrastruktūrą:

 • 2,0 mln. eurų sporto komplekso statyboms vykdyti;
 • 1,1 mln. eurų sporto aikštynui prie Pranciškonų gimnazijos tvarkyti ir S. Daukanto progimnazijos sporto aikštyno techninei dokumentacijai parengti;
 • 476,0 tūkst. eurų miesto stadiono tvarkymui;
 • 33,0 tūkst. eurų motobolo sporto aikštės apsauginių atitvarų (kamuolių gaudyklių) įrengimui.

Vietinio ūkio ir turto valdymo programa

 • 807,3 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės kelių ir gatvių tvarkymui, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui, neįskaitant lėšų skiriamų iš Kelių plėtros ir priežiūros programos;
 • 30,0 tūkst. eurų sodininkų bendrijoms paremti.

Sveikatos apsaugos programa

 • 125,0 tūkst. eurų sveikatos įstaigų įrangos atnaujinimui;
 • 380,0 tūkst. eurų planuojamoms įgyvendinti programoms, skirtoms visuomenės sveikatos gerinimui ir mokinių sveikatos priežiūros užtikrinimui;
 • 75,8 tūkst. eurų visuomenės psichikos sveikatos paslaugų prieinamumui didinti, savižudybių prevencijai užtikrinti bei kompleksinei pagalbai teikti;
 • 84,0 tūkst. eurų trūkstamų specialybių medikų rėmimo programai įgyvendinti.

Kultūros programa

 • 35,0 tūkst. eurų investicijoms į kultūros paveldo objektų priežiūrą;
 • 152,4 tūkst. eurų įvairaus pobūdžio kultūrinių projektų įgyvendinimui;
 • 50,0 tūkst. eurų bažnyčių rėmimui;
 • 665,4 tūkst. eurų Kretingos muziejaus oranžerijos tvarkybos (remonto) ir M. Valančiaus gimtinės muziejui pagal vykdomus projektus darbams atlikti.

Švietimo programa

 • 90,0 tūkst. eurų švietimo įstaigoms IT priemonėms ir mokyklinio autobuso S. Daukanto progimnazijai įsigyti;
 • 361,6 tūkst. eurų investicijos į neformalųjį mokinių švietimą, mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimą, suaugusiųjų švietimą;
 • 236,7 tūkst. eurų investicijoms į švietimo įstaigų remontą;
 • 115,0 tūkst. eurų jaunimo, bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimui;
 • 10,0 tūkst. eurų mokesčio daliai už ugdymą privačiuose darželiuose kompensuoti;
 • 39,6 tūkst. eurų švietimo įstaigoms turtui įsigyti.

Socialinės paramos programa

 • 12,7 tūkst. eurų prisidėjimui prie neįgaliuosius atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų projektams socialinei reabilitacijai ir integracijai finansuoti;
 • 25,0 tūkst. eurų prisidėjimas prie gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems;
 • 1595,4 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų įvairioms socialinėms išmokoms;
 • 135,0 tūkst. eurų vaikų dienos centrų finansavimui.

Kūno kultūros ir sporto programa

 • 200,0 tūkst. eurų sporto klubų projektams bei sportiniams renginiams finansuoti;
 • 94,0 tūkst. eurų sporto infrastuktūros tvarkymui ir priežiūrai;
 • 180,6 tūkst. Eur VšĮ „Minijos futbolo akademija“ išlaikymui.

Informacinių technologijų programa

 • 65,0 tūkst. eurų programinės ir kompiuterinės įrangos įsigijimui;
 • 4,0 tūkst. eurų Wi-Fi ryšio įrengimui ir priežiūrai viešose erdvėse.

Architektūros ir teritorijų planavimo programa

 • 40,8 tūkst. eurų daugiabučių namų kvartalų žemės sklypų suformavimui detaliaisiais planais.

Vadovaujantis Savivaldybės tarybos reglamentu, gyventojai ir juridiniai asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl biudžeto projekto teikia 7 dienas nuo projekto paskelbimo dienos Savivaldybės interneto svetainėje ir pranešimo apie parengtą biudžeto projektą paskelbimo vietinėje spaudoje. Kviečiame gyventojus ir juridinius asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui arba elektroninio pašto adresu [email protected] iki 2022 m. sausio 28 d. imtinai.

PRIDEDAMA: 1. 2022 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto projektas (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas, 5 priedas, 6 priedas, 7 priedas, 8 priedas).

2. 2021-2022 m. Kretingos rajono savivaldybės biudžeto pajamų palyginamoji lentelė (1 lentelė).

3. 2021-2022 m. Kretingos rajono savivaldybės lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (2 lentelė).

Kviečiame gyventojus ir juridinius asmenis teikti pastabas ir pasiūlymus raštu Kretingos rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir biudžeto skyriui arba elektroninio pašto adresu [email protected] iki 2022 m. sausio 28 d. imtinai.

Susiję skelbimai