Iki gruodžio 23 d. paraiškas gali teikti trumpųjų grandinių dalyviai

Ūkio subjektai vėl gali teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Paraiškos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos iki gruodžio 23 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 879 352 Eur.

Atkreiptinas dėmesys, jog prieš šį paraiškų surinkimo etapą buvo koreguotos priemonės įgyvendinimo taisyklės, kuriose patikslinti reikalavimai pareiškėjams. Dauguma korekcijų svarbios pareiškėjams, numačiusiems kurti logistikos centrus.

Galimi pareiškėjai

Dėl paramos vystyti ūkio subjektų bendradarbiavimą kuriant trumpąsias tiekimo grandines kviečiami kreiptis žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje veikiantys ūkio subjektai, kuriantys ir vykdantys trumposios tiekimo grandinės veiklą, t. y.:

 • fiziniai asmenys (ūkininkai), užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara,
 • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara,
 • privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų prekyba. Šios pareiškėjų ir (arba) partnerių grupės gali būti pareiškėjais, partneriais ir tarpininkais.

Paraiškos priimamos tik kartu su partneriais, kurie kartu su pareiškėju dalyvauja projekte, jį įgyvendina ir finansuoja. Jų bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas jungtine veiklos sutartimi.

Projekte gali dalyvauti ir vienas tarpininkas – subjektas, veikiantis prekybos srityje, pvz., pardavėjas, mažmeninės prekybos atstovas ir pan., ir dalyvaujantis trumpoje tiekimo grandinėje tarp gamintojo ir galutinio vartotojo, – tačiau jo dalyvavimas nėra privalomas.

Partneriais ir tarpininkais gali būti ir viešieji juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir (arba) Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse.

Reikalavimai kuriantiems logistikos centrus

Galimybė panaudojant paramos lėšas kurti logistikos centrus atsirado tik šiais metais, tad ir nemažai įgyvendinimo taisyklių korekcijų yra susijusios su šių investicijų įgyvendinimu.

Parama galės būti suteikta atsižvelgiant į steigiančio regioninio lygmens logistikos centrą (vykdant naują statybą arba pritaikant esamą nekilnojamąjį turtą) pareiškėjo patirtį vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą. Pareiškėjo patirtis bus vertinama pagal paraiškoje nurodytą informaciją, tačiau nuo šiol nelieka reikalavimo logistikos centrus kurti savivaldybių, besiribojančių su miestais, kuriuose nuolatinis gyventojų skaičius sudaro ne mažiau kaip 149 000 gyventojų, teritorijose.

Reikalavimas, kad logistikos centras veiktų didesniu nei vienos savivaldybės lygiu, išlieka labai svarbus – realizuojama produkcija turi būti tiekiama kelioms savivaldybės viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms, įmonėms, pirkėjams, šio reikalavimo bus privaloma laikytis ir visu kontrolės laikotarpiu, be to, pakeitus įgyvendinimo taisykles, kartu su užbaigto projekto metinėmis ataskaitomis bus būtina teikti NMA produkcijos tiekimo sutartis su viešąsias paslaugas teikiančiomis įstaigomis ar įmonėmis. Labai svarbu žinoti, kad jei projekto kontrolės laikotarpiu bus nustatyta, jog įsipareigojimas nevykdomas, gali būti taikoma sankcija – paramos lėšų susigrąžinimas už tuos metus, kuriais nebuvo užtikrintas numatytas veiklos mastas.

Įgyvendinant projektą būtina užtikrinti pagrindinių produktų grupių (grūdų produktų, daržovių, vaisių ir uogų, riebalų, pieno produktų, mėsos ir kiaušinių) asortimento, kuris gali būti laipsniškai plečiamas, krepšelį – iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos į produktų asortimentą turi būti įtrauktos visos produktų grupės.

Nustatytas ir naujas reikalavimas, taikomas paraiškoms, pateiktoms nuo lapkričio 22 d. – užtikrinti, kad ne mažiau kaip 51 proc. projekto grandinės dalyvių (pareiškėjų ir partnerių) valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 8 000 Eur.

Įsteigus regioninio lygmens logistikos centrą, visu projekto kontrolės laikotarpiu (5 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos) būtina laikytis įsipareigojimo tiekti žemės ūkio ir maisto produktus į realizavimo vietas, vykdyti mažmeninę prekybą. Tuo tarpu visų projekto grandinės dalyvių užauginta ar pagaminta produkcija, tiekiama į logistikos centrą, turi sudaryti ne mažiau kaip 15 000 kg per metus – šie kiekiai turės atsispindėti pareiškėjo ir partnerių pateiktame apskaitos registre.

Paramos suma

Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti:

120 000 Eur be PVM, skiriant:

 • iki 30 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai;
 • iki 15 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai.

200 000 Eur be PVM, skiriant iki 50 000 Eur – vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizavimo vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo ir laikymo būtiną įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

700 000 Eur be PVM – jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos, panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.

Minėti ribojimai vienam projekto grandinės dalyviui, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, netaikomi žemės ūkio kooperatyvams.

Paramos intensyvumas (paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas be PVM) – 60 proc. tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų ir 100 proc. tinkamų finansuoti projekto bendrųjų, einamųjų bendradarbiavimo, einamųjų projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Įgyvendinant projektą pagal KPP veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“, svarbu atkreipti dėmesį, kad tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms priskirtos išlaidos, kurios susijusios su prekyba ar pardavimų vykdymu, kad žemės ūkio ir maisto produktai trumpiausiu keliu iš gamintojų ir perdirbėjų pasiektų galutinį vartotoją ne tik kaimo vietovėse, bet ir miestuose.

Paramos lėšomis kompensuojamos verslo plano išlaidos (projekto reikmėms skirtos naujos N1, O2 ir SP (įrengta kaip maisto prekių pardavimo vieta) kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, prekybiniai baldai ir prekybinė įranga ir kt.), einamosios bendradarbiavimo išlaidos (susitikimų organizavimo, administracinių patalpų (biuro) nuomos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos ir kt.), einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos (pardavėjo darbo užmokesčio, logistikos centro darbuotojo darbo užmokesčio, prekybos vietos ir (arba) realizavimo vietos patalpų / ploto nuomos ir prekybos vietos ir (arba) realizavimo vietos ir kt. išlaidos), skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra (populiarinimo (pardavimo skatinimo) ir (ar) rinkodaros veiklos vykdymo, trumpalaikių renginių organizavimo, prekės ženklo kūrimo ir gaminimo paslaugų ir kt.) išlaidos ir bendrosios išlaidos.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Pateikti pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos paraiškoms bus skiriamas atitinkamas balų skaičius.

 1. Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:

Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai, nurodyti veiklos įgyvendinimo taisyklių 11 punkte):

 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų,
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.

2. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų) (vertinama pagal paramos paraiškos IV skyriaus 3 dalyje nurodytą informaciją, už periodines (ar) laikinas prekybos vietas, nurodytas Taisyklių 22.3 papunktyje, atrankos balai nesuteikiami):

 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų,
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų,
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.

3. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys (atitiktis šiam kriterijui vertinama paraiškos teikimo metu, jei bent vienas projekto grandinės dalyvis atitinka šį kriterijų) – suteikiami 5 balai.

4. Suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos ir (arba) realizavimo vietų skaičių, už periodines (ar) laikinas prekybos vietas, nurodytas Taisyklių 22.3 papunktyje, atrankos balai nesuteikiami):

 • 1 prekybos vieta – 4 balai,
 • 2 prekybos vietos – 8 balai,
 • 3 prekybos vietos – 12 balų,
 • 4 prekybos vietos – 16 balų,
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.

5. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškos III skyriuje nurodytą informaciją):

 • 3 produktus – 5 balai,
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.

6. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmesta.

Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekami KPP administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai. Papildomas paraiškų atrankos vertinimas bus atliktas, sudarius pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą.

 

Naudinga informacija

Informacija teikiantiems paraiškas

Susiję skelbimai