Aktualūs ūkio darbai spalio mėnesį

Pareiškėjams, siekiantiems tiesioginių išmokų, taip pat paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones, primename ūkio darbų terminus spalį. Apie įvykdytas veiklas kviečiame pranešti mobiliąja programėle „NMA agro“.

Kai plotai priskiriami ekologiniu atžvilgiu svarbioms vietovėms

Lapkričio 1 d. terminas svarbus ūkininkams, deklaravusiems ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) reikalavimus atitinkančius plotus. Jei šiuose plotuose buvo deklaruoti augalai, nurodyti II klasifikatoriaus grupėje (pupos, vikiai, žirniai, lęšiai, lubinai), suarus šiuos plotus, būtina juos apsėti iki lapkričio 1 d. arba palikti šiuos plotus nesuartus bent iki gruodžio 1 d. Ražienų paviršius gali būti lengvai kultivuotas taip, kad ražienos išliktų matomos.

KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos

Įsipareigotuose pagal veiklą „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“ plotuose ganyti gyvulius privalu ne mažesniu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu kaip 1 SG/ha intensyvumu. Gyvulių ganiavos laikotarpio pabaiga – spalio 30 d. Iki šios datos būtina nušienauti ir išvežti nenuganytos žolės likučius. Nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai pareiškėjų arba jų valdos partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario nuo praėjusių metų rugpjūčio 1 d. iki einamųjų metų liepos 31 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,5 SG.

Ūkininkai, dalyvaujantys veikloje „Specifinių pievų tvarkymas“, įsipareigotuose plotuose ganyti gyvulius turi ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha. Ganymo laikotarpio pabaiga – spalio 30 d. Žolė iš lauko turi būti nušienauta ir išvežta iki spalio 15 d. Iki šios datos privaloma nušienauti nenuganytos žolės likučius. Jei buvo pasirinktas pievų sutvarkymo būdas, kai šienaujama žolė, nušienauta žolė neturi būti smulkinama ir paskleista. Žolė iš lauko turi būti nušienauta ir išvežta iki spalio 15 d.

Pareiškėjai, dalyvaujantys veikloje „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“ ir nusprendę ganyti gyvulius, ganyti privalo ne mažesniu kaip 0,3 SG/ha ir ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigotame pagal veiklą plote. Ganiavos laikotarpį būtina užbaigti spalio 30 d., taip pat iki šios datos nušienauti ir išvežti nenuganytos žolės likučius. Nušienautos ir nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.

Vykdantys veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ pareiškėjai, jei ganykla ar pieva paverstame lauke ganomi gyvuliai, ganyti privalo ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha deklaruotame plote ir užbaigti ganymo laikotarpį spalio 30 d. Nenuganytos žolės likučius nušienauti ir išvežti iki spalio 30 d. Nušienautos ir nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.

Vykdydami veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ ūkininkai ganyti gyvulius ganiavos laikotarpiu gali ne didesniu intensyvumu kaip 1 SG/ha įsipareigotame pagal priemonės veiklą plote ir užbaigti ganyti turi spalio 15 d. Nušienautos ir nenuganytos žolės likučius smulkinti ir paskleisti draudžiama, išskyrus žolės likučius pagal veiklą „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ganytuose plotuose, kai žolėdžių ūkinių gyvūnų metinis vidurkis sudarė 0,5–1 SG.

KPP priemonės „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos

Jeigu šienavimo ar ganymo terminai konkrečioje teritorijoje nėra reglamentuojami (specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose, apsaugos reglamentuose, saugomos teritorijos planavimo dokumentuose, apsaugos sutartyse su privačios žemės savininkais ar valstybinės žemės valdytojais), šienauti pradedama nuo birželio 15 d. ir baigiama iki spalio 30 d. Jei ganomi gyvuliai – ganiavos terminas neribojamas, o ganyti ne intensyviau kaip 1 SG/ha. Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko) iki spalio 30 d.

Mulčiuoti (smulkinti ir paskleisti) draudžiama, išskyrus žolės likučius ganytuose plotuose, kai pareiškėjų (arba jų valdos partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario) laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,5 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, Dovydo elnių, bizonų, stumbrų) santykis).

Apsėti juodąjį pūdymą – iki lapkričio 15 d.

Pareiškėjai, siekiantys tiesioginių išmokų, taip pat paramos pagal su plotu susijusias priemones, turi laikytis kompleksinės paramos reikalavimų. Pastarieji apima žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimus bei žemės ūkio valdymo ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus.

Vienas iš GAAB reikalavimų yra susijęs su juodojo pūdymo apsėjimu. Juodąjį pūdymą privalu apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. Jei juodasis pūdymas laikomas ekologinių laukų apsaugos juostose, reikalavimas dėl apsėjimo nėra taikomas.

Su svarbiausių ūkio darbų terminais bei įsipareigojimų aktualiomis datomis kviečiame susipažinti NMA interneto svetainės skiltyje „Atmintinės ir rekomendacijos“.

 

Naudinga informacija:

Tiesioginių išmokų taisyklės

„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės

„Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės

Susiję skelbimai