Specialistė Asta Kairienė

Tel. : 
+370 445 43851
Mob.: 
+370 618 06053
El. paštas: 

Specialistas atlieka šias funkcijas

 • išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 • priima piliečių atvykimo ir išvykimo deklaracijas, įrašo į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
 • priima dokumentus dėl deklaravimo duomenų taisymo, pakeitimo arba naikinimo. Pakeisti ar ištaisyti deklaravimo duomenys įrašomi į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
 • išduoda pažymas apie mirusiojo asmens paskutinę gyvenamąją vietą kitoms valstybės institucijoms;
 • išduoda pažymas gyvenamosios patalpos savininkams (bendraturčiams) apie jiems nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • priima piliečių prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, įrašo į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę;
 • išduoda pažymas apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • teikia informaciją gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais;
 • bendradarbiauja su VĮ „Registrų centras“ departamentu (sutikrina gyvenamąją vietą deklaruojančių asmenų duomenis ir teikia juos VĮ „Registrų centrui“), Informatikos ir ryšių departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos (dėl Adresų registro duomenų, siekiant identifikuoti deklaruotą gyvenamąją vietą), taip pat su deklaravimo funkciją iki 2007 m. liepos 1 d. vykdžiusių įstaigų darbuotojais;
 • palaiko nuolatinius ryšius (keičiasi informacija) su valstybės institucijomis ir įstaigomis, išduodančiomis asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • ruošia bylas, susijusias su gyvenamosios vietos deklaravimu, archyvavimu, laikydamasis archyvų veiklos taisyklių ir ekspertų komisijos pasiūlymų;
 • priima iš gyventojų prašymus dėl vietinės rinkliavos (už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą) netaikymo ir lengvatų taikymo. Tvarko gautus dokumentus, rengia pažymas ir teikia rinkliavos administratoriui;
 • renka, tikrina ir taiso informaciją susijusią su seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų deklaruota gyvenamąja vieta dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą;
 • rengia sutartis susijusias su savivaldybės bei socialinio būsto nuoma, paskaičiuoja Kretingos savivaldybės nuosavybės teise valdomų gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį;
 • vykdo seniūno pavedimus ir užduotis susijusias su Kretingos rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomais būstais, esančiais seniūnijos teritorijoje;
 • kaupia ir teikia statistinius duomenis apie gyvenamąsias patalpas ir jų nuomininkus. Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos darbuotojais gyvenamųjų patalpų nuomos, nuomos mokesčio surinkimo klausimais. Kontroliuoja savivaldybės bei socialiniuose būstuose gyvenančių asmenų mokesčių mokėjimą, rengia įspėjimus, susirašinėjimo dokumentus su įmonėmis, teikiančiomis šilumos energijos, elektros energijos, vandens, bei kitas komunalines paslaugas. Bendradarbiauja su minėtas paslaugas teikiančiomis įstaigomis;
 • rengia sunaudotų atsargų įstaigos reikmėms nurašymo bei turto atidavimo naudoti aktus;
 • renka prekybos viešose vietose vietinę rinkliavą ir pagal pinigų priėmimo kvitus kiekvieną mėnesį atsiskaito Kretingos rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos skyriui;
 • pateikia buhalterijai gatvės apšvietimo, nuomojamose patalpose esančių kontrolinių elektros skaitiklių rodmenis;
 • pildo darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 • išduoda kelionės lapus;
 • užtikrina informacijos ir dokumentų, kuriais disponuoja, saugojimą ir konfidencialumą;
 • vykdo kitus seniūno pavedimus ir užduotis savo kompetencijos srityje.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • būti susipažinęs ir gebėti taikyti LR įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, LR Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymus ir vadovautis šios pareigybės aprašymu;
 • išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti ataskaitas;
 • mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštinės programomis ir interneto naršyklėmis;
 • gebėti vertinti problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.