Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė Viktorija Karčiauskienė

Kab. Nr.: 
206
Tel. : 
+370 445 53141
Mob.: 
+370 612 01915
El. paštas: 
Organizacija :

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas

 • Padeda Savivaldybės merui planuoti Savivaldybės tarybos veiklą, sudaryti Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes, organizuoti ir vesti Savivaldybės tarybos posėdžius.

 • Teikia Savivaldybės merui informaciją ir siūlymus dėl Savivaldybės tarybos darbo organizavimo.

 • Konsultuoja Savivaldybės tarybos narius Savivaldybės tarybos veiklos, sprendimų projektų ir kitų dokumentų, susijusių su Savivaldybės tarybos nario veikla rengimo klausimais.

 • Konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus Savivaldybės tarybos sprendimų rengimo klausimais.

 • Savivaldybės mero pavedimu, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir kitų dokumentų projektus savo kompetencijos klausimais.

 • Užtikrina, kad Savivaldybės tarybos sprendimų projektai, Savivaldybės tarybos posėdžių ir komitetų darbotvarkės bei kita medžiaga būtų ruošiami vadovaujantis Savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatytais reikalavimais.

 • Registruoja Savivaldybės tarybos sprendimų projektus Savivaldybės kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje.

 • Rengia Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą ir teikia Savivaldybės merui Reglamento nustatyta tvarka.

 • Koordinuoja Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių sklandų rengimą.

 • Koordinuoja Savivaldybės tarybos komisijų, darbo grupių ir kitų organų, skirtų tiesioginei Savivaldybės tarybos veiklai užtikrinti, veiklą.

 • Teikia Savivaldybės merui informaciją ir siūlymus dėl Savivaldybės tarybos darbo organizavimo.

 • Savivaldybės mero pavedimu, dalyvauja komisijų, darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose.

 • Kontroliuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, komitetų, komisijų ir darbo grupių nutarimų, Savivaldybės mero potvarkių, pavedimų vykdymą, informuoja apie vykdymo eigą Savivaldybės merą.

 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 • išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
 • studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
 • studijų kryptis – teisė (arba);
 • studijų kryptis – politikos mokslai (arba).